Преславска книжовна школа – Том 2 – 1997

Христо Трендафилов – АЛЕКСАНДЪР ПАНЧЕНКО – ИСТОРИК НА СЛАВЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Ангелина Минчева – АКТУАЛНИ ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСЛАВСКАТА КНИЖНИНА

Милена Прикрилова – ПРИТЕЖАТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА –овъ/-евъ В СТАРОБЪЛГАРИЯ ЕЗИК

Антоанета Делева – КЪНИГЫ – ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА

Константина Иванова – ПРИИМЕННА УПОТРЕБА НА ПОКАЗАТЕЛНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ В УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

Грета Стоянова – ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА НЕГОВИЯ ГРЪЦКИ ПРОТОГРАФ

Милена В. Рождественска – ЦАРЬ ДЕВИД, ЦАРЬ СИМЕОН И ВЕЩИЙ БОЯН

Татяна Славова – ЗОДИАКАЛНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИМЕОНОВИЯ СБОРНИК (по Светославовия препис от 1073 г.)

Елена К. Пиотровска – ЛЕТОПИСЕЦ ОТ АВГУСТ В ИЗБОРНИКА СИМЕОНА-СВЯТОСЛАВА 1073 Г. И МАЛЫЕ ВИЗАНТИЙСКИЕ ХРОНИКИ

Веселин Панайотов, Николай Николов – АРХИВСКИ СБОРНИК – АРХЕОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ (апокрифът “Завети на дванадесетте патриарси”)

Мария Тихова – КНИГАТА БИТИЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА ЦАР СИМЕОН

Веселин Панайотов – ПЕРСОНИФИКАЦИЯ НА ЗЛОТО В СЛАВЯНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ДЕМОНОЛОГИЯТА В АПОКРИФА ЗАВЕТИ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ПАТРИАРСИ (по Архивски препис от ХV век)

Величка Константинова – ЕЗИКОВИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ТЕКСТОВЕ ОТ НЯКОЛКО СТАРОБЪЛГАРСКИ АМУЛЕТА

Тотю Тотев – КЕРАМИЧНАТА ИКОНА ПРЕЗ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Цветанка Янакиева – ОМЕГОВИЯТ ПРАВОПИСЕН ПРИНЦИП В СРЕДНОБЪЛГАРСКИТЕ РЪКОПИСИ

Валентина Петрова – ПСАЛТЫРЬ В ВИСОКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ

Христо Трендафилов – ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ПО СУПРАСЪЛСКИ ПРЕПИС ОТ 1580 Г.