Преславска книжовна школа – Том 15 – 2015

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Пиринка Пенкова-Люейер – ТЕКСТЪТ НА ВТОРОТО СЛОВО ПРОТИВ АРИАНИТЕ ОТ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В РЪКОПИС ПОГ. 968 И ПРЕВОДЪТ, ИЗВЪРШЕН ОТ КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ В 906 Г.
Pirinka PenkovaTHE TEXT OF ATHANASIUS OF ALEXANDRIAS’ ORATIO II AGAINST THE ARIANS IN MSC. POG. 968 AND ITS TRANSLATION BY KONSTANTIN OF PRESLAV

Николай Николов – СЪЩЕСТВИТЕЛНИ НА –ЬСТВО В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478)
Nikolay NikolovNOUNS WITH THE SUFFIX ЬСТВО IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF ST. CYRIL OF JERUSALEMS CATHECHISM (GIM, SYN. 478)

Цветанка Янакиева – НОРМАТИВЕН МОДУЛ НА УПОТРЕБА НА БЕЗПРЕДЛОЖЕН ПРИГЛАГОЛЕН ЛОКАТИВ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ
Tsevetanka YanakievaNORMATIVE MODULE OF THE USE OF NON-PREPOSITIONAL PREVERBAL LOCATIVE IN THE OLD BULGARIAN  WRITING

Ценка ДосеваПАРИМИИТЕ В СЛУЖБАТА ЗА ПРОРОК ИЛИЯ В ЮЖНОСЛАВЯНСКИ МИНЕИ (ЛЕКСИКАЛЕН АСПЕКТ)
Tsenka DosevaTHE PAROEMIAS IN THE SLAVIC SERVICE OF THE PROPHET ELIJAH (A LEXICAL ASPECT)

Анета Тихова – ЗА УПОТРЕБАТА НА ПОВЕЛИТЕЛНО И УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ
Aneta MarinovaON THE USE OF IMPERATIVE AND CONDITIONAL MOOD ON THE SLAVONIC TRANSLATION OF JOSEPHUS FLAVIUS’S HISTORY OF THE JUDAIC WAR ACCORDING TO THE ARCHAIC CHRONOGRAPH

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: МНИМЫЕ РУСИЗМЫ
Rostislav Stankov OUT OF OBSERVATIONS ON VOCABULARY OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON: IMAGINERY RUSSICISMS

Елка МирчеваСТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИИ НА ЧУДОТО В ХОНЯ СЪС СВ. АРХ. МИХАИЛ
Elka Mircheva – OLD BULGARIAN TRANSLATIONS AND VERSIONS OF “THE CHONAE MIRACLE WITH ARHANGEL MICHAEL”

Татяна Илиева – ТЕОЛОГО-ФИЛОСОФСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА ЛЕКСИКА В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА И НЕЙНИТЕ КОНТИНУАНТИ В СЪВРЕМЕННИЯ НИ ЕЗИК
Tatyana Ilieva – THE OLD BULGARIAN TERMINOLOGICAL LEXIS AND ITS CONTINUANTS IN THE MODERN BULGARIAN LANGUAGE

Марияна Цибранска-Костова – ЗА ЛЕКСИКАТА НА ЮРИДИЧЕСКАТА КОМПИЛАЦИЯ NOMOS MOSAICOS СПОРЕД ЮЖНОСЛАВЯНСКАТА КОРМЧАЯ С ТЪЛКОВАНИЯ
Mariyana Tsibranska-Kostova – ABOUT THE LEXIS OF THE JURIDICAL COMPILATION NOMOS MOSAICOS ACCORDING TO THE SOUTHERN SLAVONIC KRMČAJA WITH INTERPRETATIONS

 

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ТЕОЛОГИЯ

Христо Трендафилов – СТРЕЛАТА НА ВРЕМЕТО И СРЕЛИТЕ НА ПРОСТРАНСТВАТА В БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК ПРЕЗ IX-XI ВЕК
Hristo Trendafilov – THE ARROW OF TIME AND THE ARROWS OF SPACES IN THE BULGARIAN NORTHEAST DURING IX – X CENTURY

Елена Статева – КНЯЗЪТ-МОНАХ МИХАИЛ И ЦАРСТВОТО-СКИНИЯ (888/9-907)
Elena Stateva – THE KNYAZ-MONK MICHAEL AND THE KINGDOM SKINIA (888/9-907)

Татьяна СтроковскаяНАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ПАМЯТНИКОВ БОЛГАРСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ: ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
Тatyana Strokovskaya – SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN THE CHRISTIAN MONUMENTS ON BULGARIAN LITERATURE: EVOLUTION OF THE CONCEPT

Антоанета Буюклиева – ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ КАТО ПРОПОВЕДНИК – КОМПОЗИЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ НА СЛОВО НА ПЕТЪР НЯКОЙ ЗА РАЗЛИЧНАТА НЕПРАВДА
Antoaneta Bujuklieva – PETAR CHERNORIZETS ALS THE PREACHER – COMPOSITION PARTICULARITIES OF SERMON ABOUT THE DIFFERENT INJUSTICE

Тодорка Георгиева – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ МОЛИТВЕНИ СЛАВОСЛОВИЯ НА КАЛЕНДАРНИТЕ ЧЕТИВА В СБОРНИКА ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ ХІІ ВЕК
Todorka Georgieva – THE FINAL DOXOLOGICAL FORMULAE IN TARZHESTVENIK FROM XII CENTURY

Мария Томова-Михнева – ПРЕДСТАВАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ БЪЛГАРИН ЗА ГРЕХОВНОСТТА СПОРЕД ОРИГИНАЛНИТЕ СЛОВА В СБОРНИКА ЗЛАТОСТРУЙ ОТ ХII ВЕК
Mariya TomovaMihneva – THE CONCEPT OF MEDIEVAL BULGARIAN FOR SINFULNESS ACCORDING TO THE ORIGINAL WRITINGS IN THE TWELFTH CENTURY ZLATOSTRUY COLLECTION

Грета Стоянова – ПРИЗРЕНСКИ ПРЕПИС НА ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ
Greta Stoyanova – PRIZREN TRANSCRIPT OF THE CHURCH SAGA

Ивета РашеваКОНЦЕПТЪТ ЗА  УЧАСТИЕТО НА  СВ. КИРИЛ И СВ. МЕТОДИЙ В БЪЛГАРСКОТО ПОКРЪСТВАНЕ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА НИ ИСТОРИОГРАФИЯ (XVIII В.)
Iveta Rasheva – THE CONCEPT OF THE PARTICIPATION OF ST. CYRIL AND ST. METHODIUS IN THE BULGARIAN BAPTIZING IN OUR RENAISSANCE HISTORIOGRAPHY (18 CENTURY)

Веселин Панайотов – ТРЕТАТА  НОВООТКРИТА  СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРСКА  ПОЕТЕСА – ТОМИРИС
Veselin Panayotov – THE THIRD NEWLY DISCOVERED BULGARIAN MEDIEVAL POETESS –TOMIRIS

Тереза Герчева – АЗБУЧНИ АКРОСТИХОВЕ В СТАРОПЕЧАТЕН МИНЕЙ ЗА ЯНУАРИ  (1876 Г.)
Teresa GerchevaALPHABETICAL AKROSTICS IN OLD PRINTED LITURGICAL BOOK FOR JANUARY (1876)

Петранка Трендафилова – ОТРАЖЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ПАРЕМИИ
Petranka Trendafilova – REFLECTION OF THE CHRISTIAN CULTURE IN BULGARIAN AND RUSSIAN PROVERBS

Силвия Аризанова ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ В БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ ЖИТИЯ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ
Sylvia Arizanova – THE CHRISTIAN VALUES ​​IN THE BULGARIAN MEDIEVAL LIVES OF ST. IOAN RILSKI

Силвия Ангелова – ХРИСТИЯНСКИТЕ ДУХОВНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БЪЛГАРСКОТО И РУМЪНСКОТО НАРОДНО МИРОЗРЕНИЕ
Silviya Angelova – THE CRISTIAN CLERICS THROUGH THE EYES OF THE BULGARIAN AND ROMANIAN NATIONAL OUTLOOK/WORLDVIEW

Олга ПърличеваКИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ХРИСТИЯНСКИЯТ КОД В ОРАТОРСКАТА ПРОЗА / ПУБЛИЦИСТИКА / НА ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ / С ФОКУС ВЪРХУ ДВЕ СЛОВА: „ЗА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” И ЗА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Olga Parlicheva – THE CYRILLO-METHODIAN TRADITIONS AND THE CHRISTIAN CODE IN THE ORATORICAL PROSE /PUBLICISM / OF GRIGOR PARLICHEV ON TWO ORATIONS: “FOR THE SAINTS CYRIL AND METHODIUS” AND „FOR SAINT KLIMENT OF OHRID”

Яна Мороз – ОБРАЗЪТ НА БОГ В УСТНИТЕ РАЗКАЗИ НА ЦИГАНИТЕ ЕВАНГЕЛИСТИ
Yana Moroz – THE IMAGE OF GOD IN THE NARRATIVES OF THE EVANGELICAL GYPSIES

Юлиян ВеликовФРОНТО И ЦЕЛС ЗА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО В РИТОРИЧЕСКА И ФИЛОСОФСКА ПЕРСПЕКТИВА
Yuliyan Velikov – FRONTO AND CELSUS ON THE EARLY CHRISTIANITY IN RHETORICAL AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

Ангел КръстевУЧРЕДЯВАНЕ НА ПОМЕСТНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА И ЙЕРАРХИЯ
Angel Krastev – ESTABLISHMENT OF LOCAL BULGARIAN CHURCH AND HIERARCHY

Румяна МалчеваКУЛТУРОТВОРНАТА СИЛА НА ХРИСТИЯНСТВОТО В ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
Rumjana Malcheva – THE CULTURAL POWER OF CHRISTIANITY IN THE FIRST BULGARIAN KINGDOM

 

АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ

Павел Георгиев – МОНАШЕСКИЯТ ПЕЧАТ НА КНЯЗ БОРИС КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ИЗТОЧНИК
Pavel Georgiev – THE MONK SEAL OF PRINCE BORIS AS A HISTORICAL SOURCE (FOR THR BULGARIAN POLITICAL AND CULTURAL HISTORY FORM THE END OF THE 9TH CENTURY)

Стела Дончева – КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНА БРОНЗОВА МАТРИЦА С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ
Stella Dontcheva – LATE MEDIEVAL BRONZE DIE WITH IMAGE OF THE ARCHANGEL GABRIEL

 

КУЛТУРОЛОГИЯ И БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

Зарко Ждраков БУСТРОФЕДОННОТО ПИСАНЕ ПРИ ПРАБЪЛГАРИТЕ
Zarko Zhdrakov – PROTO-BULGARIAN BOUSTROPHEDON WRITING

Ростислава Тодорова – ОТ СЛОВО КЪМ ОБРАЗ: КОЯ Е ПЪРВАТА ИСИХАСТКА МАНДОРЛА?
Rostislava Todorova – FROM WORD TO IMAGE: WHICH ONE IS THE FIRST HESYCHASTIC MANDORLA?

Йорданка Москова – СТАРОПЕЧАТНИ, РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Yordanka Moskova – INCUNABULAR, RARE AND VALUABLE PUBLICATIONS IN THE LIBRARY OF SHUMEN UNIVERSITY

Данко ГеоргиевРЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА И ПРЕДСТАВЯНЕТО Й В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ
Danko Georgiev – REGIONAL LIBRARY AND ITS PRESENTATION IN THE DIGITAL WORLD