Преславска книжовна школа – Том 14 – 2014

ЗЛАТНИЯТ ВЕК

Анчо КалояновСВЕТИ ЙОАН ЕКЗАРХ – ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ
Ancho KaloyanovST. JOAN EKZARH: THE FIRST BULGARIAN PATRIARCH

Елена СтатеваГОДИНАТА НА ВЪЗЦAРЯВАНЕТО НА СИМЕОН ВЕЛИКИ († 927) СПОРЕД СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ, ЛАТИНСКИТЕ И ГРЪЦКИТЕ ИЗВОРИ
Elena Stateva – THE DATE OF SIMEON THE GREAT’S († 927) ENTHRONEMENT ACCORDING TO OLD-BULGARIAN, LATIN AND GREEK SOURCES

Ангел Кръстев КОНСТАНТИНОПОЛСКИЯТ ПАТРИАРХ ФОТИЙ И СЛАВЯНСКИЯТ ПРОСВЕТИТЕЛ МЕТОДИЙ В БОРБА СРЕЩУ ЙОПАТАРСКАТА ЕРЕС
Angel KrastevTHE PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE AND THE SLAVONIC PROPONENT OF THE ENLIGHTMENT FIGHTING AGAINST THE “FILIOQUE” HERESY

Пиринка Пенкова – ПРЕВОДАЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ И ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ В ПРЕСЛАВСКАТА ШКОЛА
Pirinka PenkovaTHE HOMILIES OF ATHANASIUS OF ALEXANDRIA OR PSEUDO ATHANASIUS IN THE SLAVONIC MISCELLANEA FROM 14TH-15 TH C.

 

 ПРЕВОДИТЕ

Марияна Цибранска-Костова – МЕТОДИЕВИЯТ ПРЕВОД НА НОМОКАНОНА И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЮРИДИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ НА СЛАВЯНСТВОТО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО
Mariyana Tsibranska-KostovaTHE METHODIUS’ TRANSLATION OF THE NOMOCANON AND ITS IMPACT OVER THE SLAVONIC JURIDICAL TRAITION DURING THE MIDDLE AGES

Анисава Милтенова – ПРЕВОДНАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ ЗЛАТНИЯ ВЕК: ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВОЙ
Anissava Miltenova – TRANSLATED LITERATURE IN THE GOLDEN AGE: TRENDS AND DEVELOPMENTS

Николай Николов, Гергана Георгиева – СЛОЖНИТЕ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478) 
Nikolay Nikolov, Gergana Georgieva – COMPLEX NOUNS IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF ST. CYRIL OF JERUSALEM’S CATECHISM (GIM, SYN. 478)

Антоанета Буюклиева – БИБЛЕЙСКИ  МЕТАТЕКСТ  В  ПОУЧИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА КЛИМЕНТ ОРХРИДСКИ
Antoaneta Buyuklieva – BIBLIKAL QUOTATIONS IN THE SERMFNS OF ST. CLEMENT OF OHRID

Елка МирчеваЕДИН ПРЕСЛАВСКИ ТЕКСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ТЕКСТОВАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ
Elka Mircheva – ONE PRESLAVSKI TEXT THROUGH THE PRISM OF TEXTUAL RECONSTRUCTION

Събка Богданова – ТЕКСТОЛОГИЧНИ ПАРАЛЕЛИ МЕЖДУ СИМЕОНОВИЯ СБОРНИК  И ПАНДЕКТИТЕ НА НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ
Săbka Bogdanova – TEXTOLOGICAL COMPARISONS BETWEEN THE SYMEON’S MISCELLANY (ACCORDING TO SVETOSLAV’S COPY OF 1073) AND THE PANDECTES BY NICON OF THE BLACK MOUNT

Petra Stankovska – INCIPITY ČTENÍ Z MATOUŠOVA EVANGELIA V CHORVATSKOHLAHOLSKÝCH BREVIÁŘÍCH
Petra Stankovska – INCIPITS READINGS FROM THE MATTHEW’S GOSPEL IN THE CROAT GLAGOLITIC BREVIARIES

Тотю ТотевЛЕГЕНДАТА ЗА АВГАР И ПРЕСЛАВСКАТА КЕРАМИЧНА ИКОНА
Totyu Totev – THE LEGEND OF AVGAR AND THE CERAMIC ICON FROM PRESLAV

Димитър Кенанов – ДАФНОПАТОВАТА ПАРАФРАЗА НА ЗЛАТОУСТОВАТА ПОХВАЛА НА СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ
Dimitar KenanovDAFNOPAT’S PARAPHRASES OF CHRYSOSTOM’S “LAUDATION OF ST. APOSTLE PAUL

Невена Гавазова – „ИЗБОР ИЗБРАН ОТ КНИГИТЕ НА СВ. ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК”. ТЕКСТОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
Nevena GavazovaSELECTION SELECTED FROM THE BOOKS OF ST. JOHN LESTWICHNIK . TEXTOLOGICAL NOTES

Татяна ИлиеваКНИЖОВНОТО ДЕЛО В SLAVIA ORTHODOXA ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЕЗИКА
Tatyana Ilieva – LITERARY WORK IN SLAVIA ORTHODOXA IN THE LIGHT OF LANGUAGE

Айтен Мустафова ДУАЛИСТИЧЕСКИЯТ ИДЕАЛ ЗА ПОДРАЖАНИЕ В ЖИТИЕ НА АНИН
Аyten Mustafova – THE DUALISTIC IDEAL FOR EXEMPLARY IN “LIFE OF ANNIN“

Ванда Бабич – СОБСТВЕННОРУЧНАЯ КОПИЯ СУПРАСЛЬСКОЙ РУКОПИСИ, СДЕЛАННАЯ КОПИТАРОМ, И ПЕРВОЕ – ПОДГОТОВЛЕННОЕ МИКЛОШИЧЕМ – ИЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА
Vanda BabichTHE KOPITAR’S TRANSCRIPTION OF THE CODEX SUPRASLIENSIS AND THE FIRST – MIKLOŠIČ’S – PUBLICATION OF THIS MONUSCRIPT

 

ХРОНОГРАФИИТЕ

Христо Трендафилов – ХРОНОГРАФИКОНЪТ  В  АРХИВСКИЯ  СБОРНИК
Hristo Trendafilov – THE SHORT CHRONICLE IN THE ARCHIVAL COLLECTION

Ростислав Станков – ДРЕВНЕБОЛГАРСКИЙ ПЕРЕВОД ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА И АРХИВСКИЙ ХРОНОГРАФ
Rostislav Stankov – THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON AND THE ARCHIVSKIJ CHRONOGRAPH

Грета Стоянова – ДЕКАЛОГЪТ В АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ
Greta Stoyanova THE DECALOGUE OF THE ARCHIVAL CHRONOGRAPH

Йорданка МосковаХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА В АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ
Jordanka MoskovaTHE CHRONICLE OF JOHN MALALAS IN ARCHIVAL CHRONOGRAPH

Анета Тихова – ЗА НЯКОИ ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ НА “ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ
Aneta TihovaABOUT SOME LINGUISTIC PECULIARITIES OF THE HISTORY OF THE JEWISH WAR BY JOSEPHUS FLAVIUS ACCORDING TO THE ARCHIVAL CHRONOGRAPH

Анна-Мария ТотомановаКОЙ Е ПРЕВОДАЧЪТ НА ХРОНОЛОГИЧЕСКАТА КОМПИЛАЦИЯ, ИЗВЕСТНА КАТО СЛАВЯНСКА ВЕРСИЯ НА ХРОНИКАТА НА ГЕОРГИ СИНКЕЛ?
Anna-Mariya Totomanova – WHO TRANSLATED THE CHRONOLOGICAL COMPILATION KNOWN AS THE SLAVIC VERSION OF THE CHRONICLE OF GEORGE SYNKELLOS?

Деница ПетроваКЪСНОСРЕДНОВЕКОВНИТЕ КРАТКИ ХРОНИКИ И ВРЪЗКАТА ИМ С КНИЖНИНАТА НА ЗЛАТНИЯ ВЕК
Denitsa Petrova – LATE MEDIAEVAL SHORT CHRONICLES AND THEIR RELATION WHIT THE LITERATURE OF THE “GOLD CENTURY”

 

ХИМНОГРАФИЯТА

Регина КойчеваСТАРОБЪЛГАРСКОТО ПЕСНОТВОРЧЕСТВО ОТ IX ВЕК: ОПИТ ЗА ХРОНОЛОГИЯ
Regina Koycheva – THE OLD BULGARIAN CHANT-WRITING FROM THE IXTH CENTURY: A SUGGESTED CHRONOLOGY

Веселин Панайотов – ЛЕОН ТАЙНОПИСЕЦ
Veselin PanayotovLEON THE CRYPTOGRAPHER

Стефан Хърков – ПРЕСЛАВСКАТА КЕРАМИЧНА ПЛОЧКА С ПРОКИМЕНОВ РЕПЕРТОАР ОТ КРАЯ НА IX – НАЧАЛОТО НА X ВЕК: ЕДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСЛАВНОТО БОГОСЛУЖЕБНО ПЕЕНЕ ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Stefan Harkov – PRESLAV CERAMIC PLATE FROM THE LATE 9TH – EARLY 10TH CENTURY WITH PROKEIMENA: AN EVIDENCE OF THE ORTHODOX CHANTING IN GREAT PRESLAV

Ценка Досева – ИЗ ЛЕКСИКАТА НА РАННАТА СЛАВЯНСКА ХИМНОГРАФИЯ (СУФИКСНИТЕ ИМЕНА ЗА ЛИЦА В НОВГОРОДСКИТЕ МИНЕИ ОТ 1095-1097 Г.)
Tsenka DosevaABSTRACT FROM THE VOCABULARY OF THE EARLY SLAVIC HYMNOGRAPHY (SUFFIXAL NOUNS FOR PERSONS IN THE NOVGOROD MENAIONS DATED 1095-1097 C.)

 

ТРАДИЦИЯТА

Диана ДимоваЛЕКАРСТВЕНИКЪТ В ПСАЛТИРА НА ДИМИТЪР
Diana Dimova – COLLECTION OF  REMEDIES IN DIMITER’S PSALTER

 Дора Радева“КАКВО ЗНАЧИ ТОВА, ЧЕ УДАРЪТ ОТ МЕЧ БИЛ НАНЕСЕН НА КОНЯ, А ТИ СИ ОСТАНАЛ НЕПОВРЕДЕН?”
Dora Radeva WHAT DOES IT MEAN THAT THE SHOCK OF THE SWORD TOUCHED YOUR HORSE, BUT LEFT YOU UNHURT?

Данко Георгиев – ТИПОВЕ ПАРЕМИИ В МАРГИНАЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ
Danko GeorgievTYPES OF PAREMIOLOGICAL GENRE FORMS IN MARGINAL TEXTS

Цветанка ЯнакиеваИВАН АЛЕКСАНДРОВИИЯТ СБОРНИК ОТ 1348 ГОДИНА – ОТ ЗЛАТНИЯ ДО СРЕБЪРНИЯ ВЕК
Cvetanka Yanakieva – THE IVAN ALEXANDER CODEX OF 1348FROM THE GOLDEN TO THE SILVER AGE

Радослава Станкова – КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ТРАДИЦИИ В СЪРБИЯ ПРЕЗ ХІІІ–ХІV ВЕК
Radoslava StankovaCYRILLO-METHODIAN TRADITIONS IN SERBIA AT 13TH-14TH CENTURIES

Валентина Петрова«О ПИСЬМЕНЕХ» ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА В ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОЙ ТРАДИЦИИ (ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ. «ЖИТИЕ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО»)
Valentina Petrova “O PISMENEH” BY CHERNORIZETS  HRABR AN OLD RUSSIAN BOOK TRADITION (EPIPHANIJ PREMUDRYJ. LIFE OF STEPHEN OF PERM”)

Ивета Рашева – КОНЦЕПТЪТ ЗА УЧАСТИЕТО НА ПЪРВОУЧИТЕЛИТЕ СВ. КИРИЛ И СВ. МЕТОДИЙ В БЪЛГАРСКОТО ПОКРЪСТВАНЕ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ
Iveta Rasheva – THE CONCEPT OF THE FIRST TEACHERS CYRIL AND METHODIUS’ PART IN THE BULGARIAN BAPTIZING IN DOBRY VOJNIKOV

Румяна Малчева – РОЖДЕСТВЕНСКИТЕ КАТАВАСИИ В ИЗТОЧНОТО ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ
Rumyana Malcheva – THE CHRISTMAS KATABASIAS IN THE EASTERN CHURCH SINGING

Стефан СтефановЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИТЕ СЛУЖБИ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ В СЪВРЕМЕННОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ (БОГОСЛОВСКО-ЛИТУРГИЧЕСКИ АСПЕКТИ)
Stefan StefanovST. ST. CYRIL AND METHODIUS’ CHURCH SLAVONIC LITURGICAL TEXTS IN CONTEMPORARY CHURCH WORSHIP (THEOLOGICAL AND LITURGICAL ASPECTS)

Мариана Дамова – БУЛГАРИАНА, БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА ЕUROPEANA
Mariana Damova BULGARIANA, THE BULGARIAN VERSION OF EUROPEANA