Преславска книжовна школа – Том 6 – 2002

Уилям Федер – ЗАЩО И КАК ДА СЕ УСТАНОВЯТ ИДИОЛЕКТИТЕ НА КИРИЛО- МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ?

Боряна Велчева – СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯТ ВОКАЛИЗЪМ

Тотю Тотев – ДВЕ КЪСНОАНТИЧНИ ТОКИ С ХРИСТИЯНСКИ ГРЪЦКИ НАДПИСИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Юлиян Великов, Силвия Великова – СЛУШАНЕТО В АПОЛОГЕТИКАТА НА СВЕТИ КИРИЛ ФИЛОСОФ

Павел Георгиев – БАЗИЛИКАТА “ГЕБЕ КЛИСЕ” И ВЪПРОСЪТ ЗА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РИМ В КРАЯ НА IX ВЕК

Тодор Балабанов, Мария Тихова – НАДПИСЪТ ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 6463 г. (954 г. / 955 г.) – ОТ С. ЧЕРНОГЛАВЦИ, ШУМЕНСКО, БЪЛГАРИЯ

Мария Тихова – КОЙ Е СВЕТИ КАСТОР ОТ ЧЕРНОГЛАВСКИЯ НАДПИС ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 6463 г (954 Г./955 г.)?

Величка Йорданова, Елена Иванова – ДВУЕЗИЧНИТЕ НАДПИСИ В БЪЛГАРИЯ ОТ 1Х-Х1У ВЕК (ЛИНГВИСТИЧНИ БЕЛЕЖКИ)

Людмила Карпенко – ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ГЛАГОЛИЧЕСКИХ ПОЧЕРКОВ С ПОЗИЦИИ СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Христо Трендафилов – ИСТОРИЯ И БЛАГОЧЕСТИЕ: ДЕ СЕ Е ПОМИНАЛ КНЯЗ БОРИС-МИХАИЛ?

Грета Стоянова – БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ

Татяна Славова – ОТКЪСИТЕ ОТ “БОГОСЛОВИЕ” (“НЕБЕСА”) В ПРЕВОД НА ЙОАН ЕКЗАРХ В ТЪЛКОВНАТА ПАЛЕЯ

Събка Богданова – КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ЛЕКСИКАТА НА “ПАНДЕКТИТЕ” НА НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ В ПЪРВИЯ ИМ СЛАВЯНСКИ ПРЕВОД

Николай Николов – СИМВОЛЪТ НА ВЯРАТА И ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПЪЛЕН ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ

Нели Василева – “ЛЕСТВИЦАТА” И ПРЕСЛАВСКАТА РЕДАКЦИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

Трендафил Кръстанов – САВА СЕДМОЧИСЛЕНИК – СТАРОБЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИК И СВЕТЕЦ ОТ IХ-Х ВЕК

Десислава Иванова – ПРИПИСКИ И ПРЕДИСЛОВИЯ ОТ СИМЕОНОВАТА ЕПОХА – ОПИТ ЗА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ

Лила Мончева – ПОСЛАНИЯТА НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ В “БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ” НА ПРЕЗВИТЕР КОЗМА

Веселин Панайотов – БЕЛЕЖКАТА В СУПРАСЪЛСКИЯ СБОРНИК

Ценка Досева – ИЗ ЛЕКСИКАТА НА НОВГОРОДСКИТЕ МИНЕИ ОТ 1095 – 1097 ГГ. (СЛОЖНИ ИМЕНА ЗА ЛИЦА ОТ ЖЕНСКИ РОД)

Стоян Витлянов, Николай Николов – ТЕРМИНОЛОГИЯТА НА ЗИДАРСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Анна Новикова – ИЗ ИСТОРИИ ББ1ТОВАНИЯ ПРЕСЛАВСКИХ ПРОТОГРАФОВ НА РУСИ (Евангелия 2Вg 42 и 2Вg 45 МГУ)

Валентина Петрова – ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС В СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ

Стела Дончева – РОЛЯ НА БАЗИЛИКАЛНИЯ ТИП ХРАМОВЕ ВЪВ ВТОРАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА