С

Сава Сивриев – СКИТАЛЕЦЪТ

Сава Сивриев – ЗА ОБРАЗИТЕ ИЗ КНИГА ПСАЛТИР В “ХИЖИ” НА АТАНАС ДАЛЧЕВ

Сава Сивриев – О СТИЛЕ ПРОЗЬI ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

Сава Сивриев – ПРЕДАНИЕТО КАТО ИСТОРИЯ ИЛИ РАЗИГРАВАНЕТО НА ИСТОРИЯТА КАТО ТЕКСТ (Опит върху знаците от историята)

Светлина Николова – УЙЛЯМ ФЕДЕР И СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНА КУЛТУРА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Силвия Ангелова – ХРИСТИЯНСКИТЕ ДУХОВНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БЪЛГАРСКОТО И РУМЪНСКОТО НАРОДНО МИРОЗРЕНИЕ

Силвия Аризанова – КУЛТЪТ КЪМ СВЕТИ НАУМ

Силвия Аризанова – ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ В БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ ЖИТИЯ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ

Снежана Великова – КАТЕГОРИЯТА ПАРАТЕКСТ В МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ

Спартак Паскалевски – ЕЛ ГРЕКО КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМ

Спартак Паскалевски – КЪМ ГЕНЕЗИСА И КОДИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОПИСНИЯ ЕЗИК. Методологически предпоставки

Спартак Паскалевски – НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛИЧНОСТНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИЯ ИПОСТАС НА ЦАР  СИМЕОН

Спартак Паскалевски – ХРАМЪТ КАТО ВИЗИЯ И КОНЦЕПТ

Спартак Паскалевски – ТЕОДОР СТУДИТ И СПОРЪТ С ИКОНОБОРЦИТЕ

Станислав Иванов – СТРОИТЕЛНИ ПОХВАТИ В ПРЕСЛАВСКИТЕ КРЕПОСТНИ СТЕНИ (IX-X ВЕК)

Станислав Савицкий – О ГАЛЛОМАНИИ АРЕФЬЕВСКОГО КРУГА

Стела Дончева – БРОНЗОВ РЕЛИКВИАРЕН КРЪСТ СЪС СВ. НИКИТА

Стела Дончева – КРЪСТ С РЕЛЕФНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СВЕТЕЦ-ВОЙН ОТ ПРЕСЛАВ

Стела Дончева – КУЛТЪТ КЪМ СВЕТЦИТЕ В РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ – АРХИТЕКТУРА И ПРАКТИКА

Стела Дончева – ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЪСТЕНИ С ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПАУНИ ПРЕЗ X ВЕК

Стела Дончева – СРЕБЪРНИ ПАНДАНТИВИ С ХРИСТИЯНСКА ИКОНОГРАФИЯ ОТ РАЙОНА НА ПЛИСКА

Стела Дончева – ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА МАНАСТИРСКАТА ПРАКТИКА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Стела Дончева – КЪМ МАНАСТИРСКОТО УСТРОЙСТВО В ОКОЛНОСТИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Стела Дончева – КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНА БРОНЗОВА МАТРИЦА С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ 

Стела Дончева – МЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ ЦЪРКВИ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Стела Дончева – НОВОНАМЕРЕНИ БРОНЗОВИ ТОКИ С ЛЪВОВЕ И ГРИФОНИ – ЗА ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД

Стела Дончева – РОЛЯ НА БАЗИЛИКАЛНИЯ ТИП ХРАМОВЕ ВЪВ ВТОРАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА

Стела Дончева – ИДЕЙНА ПЛАНИРОВКА В КУЛТОВАТА АРХИТЕКТУРА НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО

Стела Дончева – ОЛОВНА ИКОНА (ЕВЛОГИЯ) С БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Стела Дончева, Николай Николов – ОЛОВЕН АМУЛЕТ С ГОРГОНА МЕДУЗА

Стела Дончева, Николай Николов – БРОНЗОВ АМУЛЕТ С НАДПИСИ ОТ ОКОЛНОСТИТЕ НА ПЛИСКА

Стела Дончева – ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ОБЕМНА ВЪЗСТАНОВКА НА РАННОХРИСТИЯНСКИТЕ БАЗИЛИКИ ОТ ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАДСКО

Стефан Бояджиев – НОВО ТЪЛКУВАНИЕ НА РАННОБЪЛГАРСКИЯ МАНАСТИР В МЕСТНОСТТА “ЧЕРЕШЕТО” ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Стефан Кожухаров – ПЕСЕННОТО ТВОРЧЕСТВО НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВНИК НАУМ ОХРИДСКИ

Стефан Минков – НЕПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА БРАТЯ ШКОРПИЛ

Стефан Мутафов – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ КАТО СРЕДНОВЕКОВЕН ЛЕЧИТЕЛ

Стефан Хърков – НОТИРАНИ ПЕСНОПЕНИЯ В ЧЕСТ НА СВЕТИ НАУМ ПРЕСЛАВСКО-ОХРИДСКИ

Стефан Хърков – СЛОГОВИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ТОНОВЕТЕ В ПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА

Стефан Хърков – ЕДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЦЪРКОВНОТО ПЕЕНЕ В ЮГОЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ XIX ВЕК

Стефан Хърков  ПОЕТИЧНИ ТВОРБИ НА ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ИНТЕРПРЕТИРАНИ В СЪВРЕМЕННО МУЗИКАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Стойчо Бонев – ТРАПЕЗНА КЕРАМИКА СЪС СГРАФИТО УКРАСА ОТ ПРЕСЛАВ

Стойчо Бонев – ЗА ПРЕСЛАВСКАТА КОСТЕНА ПЛАСТИКА

Стойчо Бонев – ТВОРБИ НА МЕТАЛОПЛАСТИКАТА СЪС СВЕТЦИ ОТ ПРЕСЛАВ

Стойчо Стойчев – НОВОЗАВЕТНАТА ЛЕКСИКА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ПАНДЕКТИТЕ НА МОНАХА АНТИОХ

Стоян Витлянов – БЪЛГАРСКИЯТ ДЕСЕТИ ВЕК И УРБАНИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Стоян Витлянов – ЗА НЯКОИ МОМЕНТИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО ЖЕЛЕЗООБРАБОТВАНЕ

Стоян Витлянов – НОВООТКРИТИ НАКИТНИ ПРЕДМЕТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЛЕКЛОТО ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Стоян Витлянов – НОВООТКРИТИ ЦАРСКИ СГРАДИ ОТ IХ – Х ВЕК ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Стоян Витлянов, Николай Николов – ТЕРМИНОЛОГИЯТА НА ЗИДАРСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Страшимир Цанов – СВИНЕПАСЪТ ЦАР ИВАЙЛО – ИДЕНТИЧНОСТ НА ХАРИЗМАТА И ИСТОРИЧЕСКАТА СЪДБА

Страшимир Цанов – „ВЕЛИКИЯТ ЦАР” НА НИКОЛАЙ РАЙНОВ ИЛИ ИСТОРИЯТА КАТО РЕФЕРЕНТ НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКИЯ ДИСКУРС

Събка Богданова – ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦИТАТИ В НАЙ-РАННИЯ СЛАВЯНСКИ ПРЕВОД НА “ПАНДЕКТИТЕ“ НА НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ

Събка Богданова – КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ЛЕКСИКАТА НА “ПАНДЕКТИТЕ” НА НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ В ПЪРВИЯ ИМ СЛАВЯНСКИ ПРЕВОД

Събка Богданова  ЗА ПРЕПИСИТЕ НА СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ПАНДЕКТИТЕ НА НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ И ПРОБЛЕМИТЕ НА НЕГОВОТО ИЗДАНИЕ