Преславска книжовна школа – том 21

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Зарко Ждраков ЕНИГМАТИЧНАТА ДУМА ВИХТОУНЬ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА РОДОВАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ В „ИМЕННИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ“
Zarko Zhdrakov – THE ENIGMATIC WORD VIHTOUN (ВИХТОУНЬ) AND THE ISSUE ABOUT THE ANCESTRAL IDENTIFICATION IN THE “NOMINALIA OF THE BULGARIAN KHANS”

Ростислав СтанковГЛОССЫ В ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ ПЕРЕВОДЕ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА (3)
Rostislav Stankov – GLOSSES IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON (3)

Мария Спасова – БЕСЕДА 5 ОТ ЗЛАТОУСТОВИЯ ШЕСТОДНЕВ ПО ЗОГР19 И РМ4/2 (Два независими превода, или две версии на един и същ превод?)
Mariya Spasova HOMILY № 5 OF JOHN CHRYSOSDOMS’S HEXAMERON FOUND IN ZOGR19 (SLAVONIC MANUSCRIPTS OF THE ZOGRAPH MONASTERY, CATALOGUE № 19) AND IN RM4/2 (SLAVONIC MANUSCRIPTS OF THE RILA MONASTERY № 4/2) (Two independent translations or two versions of the same translation)

Димитър Кенанов – АВВА МАКАРИЙ И МАКАРИЙ РИМСКИ
Dimitar  Kenanov  –  ABBA  MACARIUS  AND  MACARIUS THE ROMAN

Анчо Калоянов – СВЕДЕНИЯ ЗА КИЕВСКИЯ КНЯЗ СВЕТОСЛАВ И НЕГОВИТЕ ВОИНИ В ПОУЧЕНИЕ ЗА БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА В НЕДЕЛНИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИАРСИ И АРХИЕПИСКОПИ
Ancho Kaloyanov – INFORMATION ABOUT THE KING OF KIEV SVYATOSLAV AND HIS WARRIORS FOUND IN “A SERMON FOR THE ANNUNCIATION OF THE MOTHER OF GOD” IN “NEDELNIK OF THE BULGARIAN PATRIARCHS AND ARCHBISHOPS”

Веселин Панайотов, Десислава Иванова – КЛИМЕНТОВО СЛОВО ЗА ИРИНЕЙ (ЛИОНСКИ? / СИРМИУМСКИ?)
Veselin Panayotov, Desislava Ivanova – CLEMENT’S EUOLOGY FOR IRENAEUS (OF LYON/OF SIRMIUM?)

Тереза Герчева – СЪАВТОРИТЕ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ В МОЛЕБЕН КАНОН ЗА ПРОРОК, МЪЧЕНИК И ЗА МЪРТВИТЕ
Tereza Gercheva – THE CO-AUTHORS OF ST. CLEMENT OF OHRID IN A PRAYER CANON FOR A PROPHET, A MARTYR AND THE DEAD

Грета  Стоянова  –  ИМЕТО  НА  НАУМ  В  ДВА  АКРОСТИХА  ОТ МИНЕЙ ЗА М. ФЕВРУАРИ ПО ГИМ 164
Greta Stoyanova THE NAME OF NAUM IN TWO ACROSTIC FROM MENAION FOR FEBRUARY FOUND  IN STATE HISTORICAL MUSEUM EDITION, SYNODICAL NUMBER 164

Десислава   Иванова,   Веселин   Панайотов   –   ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ ВРЪЗКИ В ДВА СРЕДНОВЕКОВНИ КАНОНА
Desislava Ivanova, Veselin Panayotov INTERTEXTUAL LINKS IN TWO MEDIEVAL CANONS

Тодорка Георгиева – РИТМИЗИРАНЕТО НА СЛОВЕСНИЯ ИЗКАЗ КАТО СРЕДСТВО ЗА ГЕНЕРИРАНЕ И ПОДЧЕРТАВАНЕ НА СМИСЪЛА
Todorka Georgieva – THE RHYTHMIZATION OF VERBAL EXPRESSION AS A MEAN FOR GENERATING AND EMPHASIZING MEANING

Татяна  Илиева  –  КЪМ  ВЪПРОСА  ЗА  КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО СЛОВНО  НАСЛЕДСТВО  В  СЪВРЕМЕННИЯ  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК.Композиции с първи компонент благо-
Tatyana Ilieva TO THE QUESTION FOR THE CYRILLO- METHODIAN WRITTEN HERITAGE IN CONTEMPORARY BULGARIAN LANGUAGE. Цompositions with first component благо-

 АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛТУРОЛОГИЯ

Пламен Орфеев ЗЛАТЕН СОЛИД НА ЮСТИНИАН ВЕЛИКИ СЪС СИМВОЛИТЕ НА ТРИУМФИРАЩАТА СВЕТСКА И ЦЪРКОВНА ВЛАСТ
Plamen Orfeev – GOLDEN SOLID OF JUSTINIAN THE GREAT WITH THE SYMBOLS OF THE TRIUMPHING MUNDANE AND CHURCH AUTHORITY

Гълъбина  Йосифова  –  ПРАБЪЛГАРСКИТЕ  ХРАМОВЕ  –  НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ЧЕРТИ ОТ ТЯХНАТА ПЛАНИРОВКА
Galabina   Yosifova   –   PROTOBULGARIAN   TEMPLES   – SOME SPECIFIC FEATURES OF THEIR PLANNING

Стела ДончеваОРАЗМЕРЯВАНЕ И ОБЕМНА ВЪЗСТАНОВКА НА РАННОХРИСТИЯНСКИТЕ БАЗИЛИКИ ОТ ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАДСКО
Stella Doncheva DIMENSION AND RECONSTRUCTION OF THE EARLY CRISTIAN BASILICAS IN GARMEN, BLAGOEVGRAD REGION