Преславска книжовна школа – том 20 – 2020

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕПИГРАФИКА

Веселин Панайотов, Николай Николов ЕПИГРАФСКИ  ДИАЛОЗИ  1. ПРОУЧВАНИЯТА НА ЧЕРНОГЛАВСКИЯ МАНАСТИР И АРХИВЪТ НА ТОДОР БАЛАБАНОВ
Veselin Panayotov, Nikolai Nikolov – EPIGRAPHIC  DIALOGUES 1. RESEARCHES OF CHERNOGLAVTSI MONASTERY AND TODOR BALABANOV’S ARCHIVE

Регина КойчеваСТАРОБЪЛГАРСКАТА ХИМНОГРАФИЯ И ЕПИГРАФИКА КАТО ЕЗИКОВИ ДОКУМЕНТИ  
Regina Koycheva – OLD BULGARIAN HYMNOGRAPHY AND EPIGRAPHY AS LANGUAGE DOCUMENTS

Грета Стоянова, Константин Константинов – НОВООТКРИТ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК ОТ ПЛИСКА
Greta Stoyanova, Konstantin Konstantinov – NEWFOUND DISCOVERED EPIGRAPHIC MONUMENT FROM PLISKA

Божидар Стоянов, Емануил СтояновФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ
Bozhidar Stoyanov, Emanuil StoyanovA PHOTOGRAMMETRICAL APPROACH TO THE DIGITALISATION OF EPIGRAPHIC MONUMENTS

Зарко Ждраков, Анета Тихова – ЗА ЕДИН „ШАРАП ТАШ“ С КИРИЛСКИ НАДПИС
Zarko Zhdrakov, Aneta Tihova ABOUT A ‘SHARAP TASH’ SLAB WITH AN INSCRIPTION  IN CYRILIC

Стела Дончева, Николай Николов – БРОНЗОВ АМУЛЕТ С НАДПИСИ ОТ ОКОЛНОСТИТЕ НА ПЛИСКА
Stella Doncheva, Nikolay Nikolov – BRONZE AMULET WITH INSCRIPTIONS FROM THE VICINITY OF PLISKA

Пламен Орфеев ПАЛЕОГРАФСКИ ПРИНОС: ВИЗАНТИЙСКИЯТ ПЪРВООБРАЗ НА ПОДЧЕРТАНАТА „БЕТА“
Plamen Orpheev PALEOGRAPHIC CONTRIBUTION: THE BYZANTINE PROTOTYPE OF THE UNDERLINED LETTER ‘BETA’

МЕДИЕВИСТИКА

Мария Спасова – БЕСЕДА 2 ОТ ЗЛАТОУСТОВИЯ ШЕСТОДНЕВ В ЗОГР. № 19
Mariya Spasova – HOMILY 2 FROM HEXAMERON BY JOHN THE EXARCH ZOGR № 19

Ростислав Станков – ГЛОССЫ В ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ ПЕРЕВОДЕ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА (2)
Rostislav Stankov GLOSSES IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON

Веселка Желязкова – ТОПОНИМИТЕ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА КНИГА ИЗХОД
Veselka Zhelyazkova TOPOMYMS IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE BOOK OF EXODUS

Мария Томова-Михнева ГОТСКИТЕ ЗАЕМКИ В ЗЛАТОСТРУЙ ОТ XII В.
Mariya Tomova-Mihneva – GOTHIC WORDS IN ZLATOSTRUY FROM 12TH CENTURY
 
Татяна Илиева – КНИГАТА НА ПРОРОК ИЕРЕМИЯ С ТЪЛКУВАНИЯ ПО РЪКОПИС F.I.461 РНБ – САНКТ ПЕТЕРБУРГ И ЛЕКСИКАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ
Tatyana Ilieva THE BOOK OF JEREMIAH WITH COMMENTARIES ACCORDING TO MS F.I.461 OF THE RUSSIAN NATIONAL LIBRARY IN ST. PETERSBURG AND THE LEXIS OF THE OLD BULGARIAN MONUMENTS 

Цветана РалеваМЪЧЕНИЕТО НА ЙОНА, ВАРАХИСИЙ И ДРУЖИНА В МАКАРИЕВИТЕ ЧЕТИ-МИНЕИ. (Езикови бележки)
Tzvetana Raleva – THE TORMENT OF JONAH, BARACHISII AND OTHERS IN MACARIUS’ MENAION READER. (Linguistic Notes)

Уйлям Р. Федер – ЗА КОМПИЛАЦИЯТА ОТ 2 ЕНОХ В МЕРИЛО ПРАВЕДНО
William R. Veder – ABOUT THE COMPILATION OF 2 ЕНОХ IN MERILO PRAVEDNO

Христо Трендафилов – СИМФОНИЯ НА ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКАТА ПАТРИСТИКА ОТ IX – X ВЕК (ПРОЕКТ ПО ТЛЕЕЩ СПОМЕН ОТ ПУШКИНСКИЯ ДОМ)
Hristo Trendafilov – SYMPHONY FOR THE VELIKIPRESLAV’S PATRISTICS IN IX – X CENTURY (РROJECT INSPIRED BY A SMOULDERING OLD MEMORY FROM THE PUSHKIN HOUSE)

Анчо Калоянов – СЛОВО ЗА ПОКЛОНЕНИЕ НА КРЪСТА ХРИСТОВ, ПРОИЗНЕСЕНО ОТ ПАТРИАРХ ЙОАН ЕКЗАРХ НА 31 ЮЛИ 914 Г.
Ancho Kaloyanov – SERMON OF WORSHIP OF THE CROSS OF CHRIST, SPOKEN BY PATRIARCH JOHN EXARCH ON JULY 31, 914

Димитър КенановПЪРВООБРАЗНИЯТ „ЗЛАТОСТРУЙ” – СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА
Dimitar Kenanov – THE PROTOTYPICAL ZLATOSTRUY – STATE OF RESEARCH

Тодорка Георгиева, Мария Томова-МихневаБОГ, ЦАР И НАРОД В ЗЛАТОСТРУЙ И ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ XII ВЕК
Todorka Georgieva, Mariya Tomova-Mihneva – GOD, KING AND PEOPLE OF THE SHORT ZLATOSTRUY AND THE TARZHESTVENIK FROM 12TH CENTURY

Тереза Герчева – ЗА ЕДИН СЪАВТОР НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Teresa Gercheva – ABOUT ONE ST. CLEMENT OHRIDSKI

Татьяна Е. Строковская – ИСТИННЫЙ СВЯТОЙ И ИСТИННЫЙ УЧИТЕЛЬ: КЛИМЕНТ ОХРИДСКИЙ О СВ. КОНСТАНТИНЕ-КИРИЛЛЕ
Tatyana Strokovskaya – TRUE SAINT AND TRUE TEACHER: CLEMENT OF OHRID ABOUT ST. KONSTANTIN-CIRILL

Пиринка Пенкова-Люейер – СЕМАНТИЧНИ И МОРФОЛОГИЧНИ КАЛКИ ВЪВ ВТОРИЯ (АТОНСКИЯ) ПРЕВОД НА „ЧЕТИРИ СЛОВА ПРОТИВ АРИАНИТЕ“ ОТ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В ПРЕПИСА НА ГАРИЛО ВЕНЦЛОВИЧ „РАЗГЛАГОЛНИК“ ОТ 1734 Г.
Pirinka Penkova – THE SEMANTIC AND MORPHOLOGICAL CALQUES IN THE SECOND (ATHONIAN) TRANSLATION OF ATHANASIUS OF ALEXANDRIAS “THIRD ORATION AGAINST THE ARIANS”

Невена ГеоргиеваНОВООТКРИТ ПОДПИС НА Д. МАРИНОВ В ПОВЕСТ ЗА ВАРЛААМ И ЙОАСАФ (по ръкопис РМ 3/14)
Nevena Georgieva – NEWLY DISCOVERED SIGNATURE OF D. MARINOV IN A TALE OF BARLAAM AND JOASAF (according to manuscript RM 3/14)