Преславска книжовна школа – Том 18 – 2018

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕЗИКОЗНАНИЕ

УИЛЯМ ФЕДЕР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ПЪРВИЯ ДАТИРАН И ЛОКАЛИЗИРАН ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ РЪКОПИС
WILLIAM VEDER  RECONSTRUCTING THE EARLIEST DATED AND LOCALISED SLAVONIC MANUSCRIPT

ПИРИНКА ПЕНКОВА OТКЛОНЕНИЯТА ОТ ГРЪЦКИ В ПРЕПИСИТЕ НА “ТРЕТО СЛОВО ПРОТИВ АРИАНИТЕ” ОТ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В  ПРЕВОД НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
PIRINKA PENKOVA THE DEVIATIONS FROM THE GREEK PROTOTYPE IN TWO COPIES OF ATHANASIUS OF ALEXANDRIA’S  “THIRD ORATION AGAINST THE ARIANS”, TRANSLATED BY KONSTANTIN OF PRESLAV

ТАТЯНА ИЛИЕВАРЕДКИ ДУМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ВТОРО И ТРЕТО СЛОВО ПРОТИВ АРИАНИТЕ ОТ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ
TATYANA ILIEVA RARE WORDS IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF ST. ATHANASIUS OF ALEXANDRIA’S SECOND AND THIRD ORATIONS AGAINST THE ARIANS

МАРИЯ СПАСОВАЛЕКСИКАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕИЗВЕСТЕН АРХАИЧЕН ПРЕВОД НА СЛОВО 5 ОТ ЛЕСТВИЦАТА НА ЙОАН СИНАЙСКИ В СРЪБСКИ РЪКОПИС ОТ XIV ВЕК (КЪМ ВЪПРОСА ЗА АВТОРСТВОТО НА ПРЕВОДА)
MARIYA SPASOVAA LEXICAL CHARACTERISTIC OF AN UNKNOWN ARCHAIC TRANSLATION OF SERMON 5 OF IOAN OF SINAYA’S SCALA PARADISI (LESTVICA) IN A SERBIAN MANUSCRIPT FROM THE XIV (TO THE QUESTION FOR THE AUTHORSHIP OF THE TEXT)

ЕЛКА МИРЧЕВАПРЕСЛАВСКИТЕ ПРЕВОДИ НА ЕДИН СТАРОЗАВЕТЕН ЦИТАТ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЛЕКСИКАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
ELKA MIRCHEVA THE PRESLAV TRANSLATION OF AN OLD TESTAMENT QUOTE AND THE PROBLEM OF THE OLD-BULGARIAN LITERAY LANGUAGE LEXIS

РОСТИСЛАВ СТАНКОВ ПРОБЛЕМА “ПРЕСЛАВСКОЙ” И “КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЙ” ЛЕКСИКИ В ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ ПЕРЕВОДЕ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА
ROSTISLAV STANKOVTHE PROBLEM OF PRESLAVIAN AND CYRILO-METHODIAN VOCABULARY IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ТЕОЛОГИЯ
  
ЕЛЕНА СТАТЕВА КНЯЗ БОРИС МИХАИЛ (852/3–907): МОНАХЪТ ЦАР
ELENA STATEVA KNYAZ BORIS-MIHAIL (852/3–907): THE MONK TSAR

МАРИЯНА ЦИБРАНСКА-КОСТОВА ГЛОСИРАНЕТО КАТО ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРИНЦИП В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОХИРОНА – ПАМЕТНИК НА ВИЗАНТИЙСКОТО ИМПЕРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
MARIYANA TSIBRANSKA-KOSTOVA GLOSSES AS PRINCIPLE IN THE SLAVONIC TRANSLATION OF THE PROCHEIROS NOMOS A WRITTEN RECORD OF THE BYZANTINE INPERIAL LEGISLATION

ТАТЬЯНА ПОПОВА АЗБУЧНАЯ МОЛИТВА И ЛЕКСИКА ПРЕСЛАВСКОГО ПЕРЕВОДА ЛЕСТВИЦЫ
TATIANA POPOVA AZBUČNA MOLITVA AND LEXICAL SYSTEM OF THE PRESLAV TRANSLATION OF LESTVICA

ДЕНИЦА ПЕТРОВАТЕКСТОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАЗКАЗА ЧУДОТО НА СВ. ГЕОРГИ С БЪЛГАРИНА
DENITSA PETROVATEXTUAL SPECIALITIES OF THE STORY ST. GORGES MIRACLE WHIT THE BULGARIAN

ЙОРДАНКА МОСКОВА СИМВОЛИКАТА НА ХИПОДРУМА В СВЕТОВНА ХРОНИКА НА ЙОАН МАЛАЛА
YORDANKA MOSKOVA THE SYMBOLISM OF THE HIPPODROME IN JOHN MALALAS’S WORLD CHRONICLE

ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВПРАБЪЛГАРСКАТА СЛЕДА В КУЛТУРАТА НА ЗЛАТНИЯ ВЕК
VESELIN PANAYOTOVTHE BULGARIAN MARK IN THE CULTURE OF THE GOLDEN AGE

ТЕРЕЗА ГЕРЧЕВА НОВООТКРИТИ ХИМНОГРАФСКИ ТВОРБИ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ В ОКТОИХА
THERESA GERCHEVA NEW LOUND HYMNOGRAPHIC WORKS ST. KLIMENT OHRIDSKI IN OKTOIGHA

ГРЕТА СТОЯНОВА СЛУЖБА ЗА МЕТОДИЙ ОТ КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ И СЛУЖБА ЗА ТЕКЛА – ЕДНА ВЪЗМОЖНА ВРЪЗКА
GRETA STOYANOVA SERVICE FOR METHODIUS BY KONSTANTIN PRESLAVSKY AND SERVICE FOR TEKLA – A POSSIBLE CONNECTION

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА МОЛИТВАТА НА ЙОАСАФ И СТРАНСТВАЩОТО ПОЗНАНИЕ (ПО РМ 3/14)
NEVENA GEORGIEVA JOASAF PRAYER AND WANDERING KNOWLEDGE (ACCORDING TO PM 3/14)

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА – ИЗДАТЕЛСКИЯТ ПРОЕКТ НА ШВАЙПОЛД ФИОЛ И ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
DESISLAVA IVANOVA – THE PUBLISHING PROJECT OF SCHWEIPOLD FIOL AND CYRIL AND METHODIUS’S WORK

ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ – ДВА ЕТАПА НА ПРЕДВЪЗРАЖДАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
HRISTO TRENDAFILOV – TWO STAGES OF THE PRE-RENAISSANCE IN BULGARIA

ИВЕТА РАШЕВА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ: ПРЕДТЕЧИ НА ЗЛАТНАТА ЕПОХА (РАЗМИСЛИ ВЪРХУ НЯКОЛКО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИВАН ВАЗОВ)
IVETA RASHEVA ST. CYRIL AND ST. METHODIUS: ANCESTORS OF THE GOLDEN AGE (THOUGHTS ON A FEW WORKS OF IVAN VAZOV)

АРХЕОЛОГИЯ И КУЛТУРОЛОГИЯ

СТЕЛА ДОНЧЕВАИДЕЙНА ПЛАНИРОВКА В КУЛТОВАТА АРХИТЕКТУРА НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
STELLA DONCHEVA CONCEPTUAL PLANNING IN RELIGIOUS ARCHITECTURE OF ЕARLY CHRISTIANITY

АНЕТА НИКОЛОВА, ДИАНА КОСЕВА-ТОТЕВА СВЕТИ БОРИС, НО КОЙ? (ОТНОВО ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕТО КЪМ УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ В СИНОД. 262 И ДАТИРОВКАТА НА РЪКОПИСА)
ANETA NIKOLOVA, DIANA KOSEVA-TOTEVA SAINT BORIS, BUT WHICH ONE ABOUT THE DRAWING IN THE DIDACTIC GOSPELS OF CONSTANTINE OF PRESLAV IN SINODALEN 262

РОСТИСЛАВА ТОДОРОВАВТОРИЯТ ЦАРЕВГРАД МЕЖДУ IX И XIX В.: ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ИКОНОГРАФИЯ НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ROSTISLAVA TODOROVA THE SECOND BULGARIAN CAPITAL BETWEEN 9TH AND 19TH CENTURY: THE ICONOGRAPHY OF VELIKI PRESLAV IN THE BULGARIAN NATIONAL REVIVAL ART

СТЕФАН ХЪРКОВ ПОЕТИЧНИ ТВОРБИ НА ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ИНТЕРПРЕТИРАНИ В СЪВРЕМЕННО МУЗИКАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
STEFAN HARKOV POETICAL WORKS OF BISHOP CONSTANTINE OF PRESLAV IN A CONTEMPORARY MUSICAL PIECE