Преславска книжовна школа – Том 17 – 2017

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Уилям Федер – ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ИЗБОРНИ ПРЕПИСИ НА СКИТСКИЯ ПАТЕРИК
William Veder – SOUTH SLAVIC EXCERPT VERSIONS OF THE SCETE PATERIKON

Пиринка Пенкова – ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В ЗАПАДНАТА ТРАДИЦИЯ И ВЛИЯНИЕТО И ВЪРХУ КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ В ПРЕВОДА НА СЛОВАТА ПРОТИВ АРИАНИТЕ
Pirinka Penkova – THE VEST CHURCH PERCEPTION OF ATHANASIUS OF ALEXANDRIA AND ITS INFLUENCE ON KONSTANTIN OF PRESLAV IN ORATIONES CONTRA ARIANORUM

Жени Жикова – ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦИТАТИ В АВТОРСКИТЕ ЧАСТИ НА БЕСЕДИТЕ В УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
Zheny Zhikova – „THE EVANGELICAL QUOTATIONS IN THE AUTHOR`S PARTS OF LECTURES IN THE DIDACTIC GOSPEL OF CONSTANTINE OF PRESLAV‟

Мария Тихова ВЕЛИКДЕН И WIELKANOC
Mariya Tihova – EASTER PASCH AND WIELKANOC

Мария Спасова, Камен Димитров – ВТОРО СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В РЪКОПИС НИМ24 – КОМПИЛАТИВЕН ПРЕВОД НА ЙОАН ЕКЗАРХ
Mariya Spasova, Kamen Dimitrov – SECOND HOMILY ON THE BIRTHDAY OF CHRIST IN MANUSCRIPT NHМ24 (НИМ24, NIM24) – A COMPILATION TRANSLATION BY JOHN THE EXARCH

Елка Мирчева – РЕДКИ ЛЕКСЕМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК (съцѣглъ, цѣглъ, цѣгьхъ)
Elka Mircheva – RARE LEXEMES IN THE OLD-BULGARIAN LITERARY LANGUAGE (съцѣглъ, цѣглъ, цѣгьхъ)

Ценка Досева – СЛУЖБИ ЗА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ В СТАРОИЗВОДНИ СЛАВЯНСКИ МИНЕИ (състав и структура)
Tsenka Doseva – SERVICES FOR THE PRОPHET ELIJAH IN THE OLD VERSION SLAVIC MENAIONS (Composition and Structure)

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: МНИМЫЕ РУСИЗМЫ (3)
Rostislav Stankov – OUT OF OBSERVATIONS ON VOCABULARY OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE GEORGE HAMARTOLOS‟ CHRONICON: IMAGINERY RUSSICISMS (3)

Ирина Павлова – ФРАГМЕНТ ЖИТИЯ АНДРЕЯ ЮРОДИВОГО В СРЕДНОБОЛГАРСКОЙ РУКОПИСИ XIV В.
Irina Pavlova – A FRAGMENT OF THE LIFE OF ANDREAS SALOS PRINTED IN A MEDIEVAL BULGARIAN MANUSCRIPT FROM THE XIV CENTURY

Анета Тихова – ЗА УПОТРЕБАТА НА БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ
Aneta Tihova – ON THE USE OF THE FUTURE TENSE IN THE SLAVONIC TRANSLATION OF THE HISTORY OF THE JUDAIC WAR BY JOSEPH FLAVIUS ACCORDING TO THE ARCHIVE CHRONOGRAPH

 

 ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ТЕОЛОГИЯ

Христо Трендафилов – СИМЕОН В ПЛИСКА
Hristo Trendafilov SIMEON IN PLISKA

Регина Койчева – ХИМНОГРАФСКАТА ДЕЙНОСТ В ПЛИСКА
Regina Koycheva – THE HYMNOGRAPHIC ACTIVITY IN PLISKA

Веселин Панайотов – ХИМНОГРАФИЯТА НА ЗЛАТНИЯ ВЕК
Veselin Panayotov – THE HYMNOGRAPHY OF THE GOLDEN AGE

Тереза Герчева – ХИМНОГРАФСКИЯТ КОНТЕКСТ НА КЛИМЕНТОВИТЕ АКРОСТИШНИ ПОДПИСИ В ПОХВАЛЕН КАНОН ЗА СВ. БОГОРОДИЦА
Teresa Gercheva – HYMNOGRAPHIC CONTEXT OF KLIMENTˈS AKROSTISH SIGNATURES IN COMMENDABLE CANON OF ST. MARY

Павел Георгиев – НАДПИСЪТ „КЛИМЕНТ ПАПА РИМСКИ” ОТ МАНАСТИРА ПРИ РАВНА, ПРОВАДИЙСКО. (За книжовния прототип на надписа)
Pavel Georgiev – THE INSCRIPTION “KLIMENT POPE OF ROME” FROM THE MONASTERY OF RAVNA PROVADIYSKO. (For the Literary Prototype of the Inscription)

Грета Стоянова – РИМСКИЯТ ПАТЕРИК И СТАРОБЪЛГАРСКАТА АГИОГРАФИЯ
Greta Stoyanova – THE ROMAN PATERIC AND THE OLD- BULGARIAN AGIOGRAPHY

Невена Гавазова – ИЗ ЛЕКАРСКАТА ЧАНТА НА НАСТАВНИКА (по слово / степен 5 на книгата Лествица)
Nevena Gavazova – FROM THE BOOK MENTOR‟S BAG (as per stage 5 of the book Lestvitsa)

Невена Георгиева – ВЪПРОСЪТ НА ЙОАСАФ Кто есть твои владыка? И КАК ОТГОВОРЪТ ПРОМЕНЯ РЕАЛНОСТТА В ЕДНА ДЪРЖАВА
Nevena Georgieva – IOASAF‟S QUESTION Кто есть твои владыка? AND HOW THE ANSWER CHANGES REALITY IN ONE STATE

Ивета Рашева – НЯКОЛКО ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗДЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 1000-ГОДИШНИНАТА ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Iveta Rasheva – A FEW LITERARY WORKS DEDICATED TO THE MILLENIAL DEATH ANNIVERSARY OF ST. CLEMENT OF OCHRID

 

АРХЕО ЛОГИ Я И К УЛТУР О ЛО ГИ Я

Константин Константинов – АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ ЗА НАСТАНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ В ПЛИСКА ПРЕЗ 886 Г.
Konstantin Konstantinov – ARCHAEOLOGICAL DATA ABOUT THE ACCOMMODATION OF THE CYRIL AND METHODIUS STUDENTS IN PLISKA IN 886

Стела Дончева – ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЪСТЕНИ С ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПАУНИ ПРЕЗ X ВЕК
Stella Doncheva – PRODUCTION OF RINGS WITH IMAGES OF PEACOCK IN THE X CENTURY

Зарко Ждраков – ЗА ПРЕХОДА ОТ ГЛАГОЛИЦА КЪМ КИРИЛИЦА (ПО ДАННИ НА СЕДМОЛЪЧНИЯ ПЕЧАТ ОТ ПЛИСКА)
Zarko Zhdrakov – ON THE TRANSITION FROM GLAGOLIC TO CYRILIC ALPHABET (BASED ON DATA FROM THE SEVEN-RAY-STAR SEAL FROM PLISKA)