Преславска книжовна школа – Том 11 – 2011

Павел Георгиев ГЛАГОЛИЧЕСКИЯТ АЗЪ. ЗА ПРОТОТИПА НА КОНСТАНТИН КИРИЛОВИТЕ САКРАЛНИ БУКВИ
Pavel Georgiev – THE GLAGOLITIC АЗЪ (AZ). ON THE PROTOTYPE OF CONSTANTINE-CYRIL’S SACRED LETTERS

Веселин Панайотов – ОТНОВО ЗА ЛИТУРГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СВ. КИРИЛ И СВ. МЕТОДИЙ
Veselin Panayotov – AGAIN ON THE LITURGICAL ACTIVITIES OF ST. CYRIL AND METHODIUS

Ценка Досева – ИЗ ЛЕКСИКАТА НА РАННАТА СЛАВЯНСКА ХИМНОГРАФИЯ ИМЕНА НА -анинъ\- ıанинъ, -ѣнинъ
Tsenka Doseva – FROM THE VOCABULARY OF EARLY SLAVONIC HYMNOGRAPHY (Names with suffixes -анинъ\- ıанинъ, -ѣнинъ)

Христо Трендафилов – МЛАДОСТТА НА ЦАР СИМЕОН (893-927)
Hristo Trendafilov – THE YOUTH OF EMPEROR SIMEON (893-927)

Мария Спасова – ПРЕСЛАВСКИ ЕТАП ОТ ФОРМИРАНЕТО НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ХОМИЛИАР (Беседата за Неделя сиропустна)
Mariya Spasova – THE FORMATION OF THE SLAVONIC HOMILIARY: THE PRESLAV STAGE

Уилям Федер – ПЧЕЛАТА И СИРАХ
William Veder – THE PČELA AND ECCLESIASTICUS

Татьяна Строковская – УЧЕНИЕ О ПОСТЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО
Tatjana Strokovskaya – DOCTRINE ON A LENT IN THE CLIMENT’S HOMILIES

Ростислав Станков – ГЛОССЫ В РАННЕМ СЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА
Rostislav Stankov – GLOSSES IN THE EARLY SLAVONIC TRANSLATION OF GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON

Трендафил Кръстанов – ПОЕТЪТ СВ. ЙОАН ЕКЗАРХ АН, ИIАН, IАН, ИО „РАБОТИЛ В РИМ” КАТО ДИПЛОМАТ, ЧЕРНОРИЗЕЦ АРХИЕПИСКОП И ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ – НОВ ЗЛАТОУСТ БЪЛГАРСКИ
Trendafil Krastanov – THE POET ST. JOHN EXARCH АН, ИIАН, IАН, ИО ‘WORKED IN ROME”, AS DIPLOMAT CHERNORIZETZ, ARCHBISHOP AND PATRIARCH OF THE BULGARIAN LANDS, NEW BULGARIAN CHRYSOSTOM

Юлиян Великов – ‘ВЕНЕЦИАНСКИЯТ ДИСПУТ’ В ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА КИРИЛ И AUDIETUR ET ALTERA PARS
Yuliyan Velikov – THE “VENETIAN DISPUTE” IN THE ST CYRIL’S LIFE AND AUDIETUR ET ALTERA PARS

Грета Стоянова – ОТКЪСЪТ ЗА СОЛОМОНОВАТА ЧАША ОТ ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН- КИРИЛ ФИЛОСОФ (ПО НЕПУБЛИКУВАН ПРЕПИС ОТ ТРОИЦКО–СЕРГИЕВАТА ЛАВРА)
Greta Stoyanova – THE EXCERPT ABOUT THE CUP OF SOLOMON FROM THE EXTENDED LIFE OF CONSTANTINE- CYRIL THE PHILOSOPHER (AFTER AN UNPUBLISHED COPY FROM THE TRINITY-SERGIUS MONASTERY)

Цветанка Янакиева – „СЛОВО ФИЛОСОФА” В СЪСТАВА НА АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФИЧЕСКИ СБОРНИК (РГАДА – ф. 181, МГАМИД № 279)
Tsvetanka Yanakieva – “PHILOSOPHER’S TALE” AS PART OF THE ARCHIVE CHRONOGRAPHIC COLLECTION (RGADA – f. 181, MGAMID № 279)

Валентина Петрова – КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ АГИОГРАФИИ («ЖИТИЕ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО» ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО)
Valentina Petrova – THE REFLECTION OF CYRIL AND METHODIUS TRADITION IN STEPHEN OF PERM’S LIFE BY EPIPHANY PREMUDRY

Анета Тихова – НАКАЗАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ГОНЕНИЯТА НА ХРИСТИЯНИТЕ ПРЕЗ І- ІІІ В. ОТ Н. Е.
Aneta Tihova – PUNISHMENTS AND TORMENT TOOLS DURING THE PERSECUTIONS OF CHRISTIANS IN THE 1ST-4TH CENTURY

Тотю Тотев – ДВЕ РИСУВАНИ БЕЛОГЛИНЕНИ ТРАПЕЗНИ БЛЮДА С ЛИТУРГИЧЕСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБА ОТ СЕЛИЩЕ ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Totiu Totev – TWO PAINTED TABLE DISHES FROM VELIKI PRESLAV FOR LITURGICAL USE

Даниел Фокас – ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА НЯКОИ СЦЕНИ И КОМПОЗИЦИИ В РЕПЕРТОАРА ОТ ЗООМОРФНИ МОТИВИ В ИЗКУСТВОТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ Х-ХІV ВЕК
Daniel Fokas ON THE IDENTIFICATION AND THE INTERPRETATION OF SOME SCENES AND COMPOSITIONS FROM THE REPERTOIRE OF ZOOMORPHIC MOTIVES IN THE ART THROUGH BULGARIAN LANDS FROM 10th to 14th С.