М

Малик Мулич – ЙОАНН ЭКЗАРХ БОЛГАРСКИЙ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Мариан Виздал, Николай Николов – ЕПИГРАФСКИЯТ ПАМЕТНИК ОТ РОТОНДАТА В МИХАЛОВЦЕ В СВЕТЛИНАТА НА НОВИТЕ ПРОУЧВАНИЯ

Марина Крутова – НОМИНАТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПАМЯТНИКОВ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XI-XIX ВВ.

Мария Йовчева – ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ПРОТОГРАФА НА ПУТЯТИНИЯ МИНЕЙ (РНБ, СОФ. 202)

Мария Малыгина – СЛАВЯНСКИЙ МИНЕЙНЫЙ СТИХИРАРЬ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОЙ ГИМНОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Мария Спасова – ТЕКСТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „НАДГРОБНО СЛОВО ЗА ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ” ОТ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). Първа част

Мария Спасова – ПРЕСЛАВСКИ ЕТАП ОТ ФОРМИРАНЕТО НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ХОМИЛИАР (Беседата за Неделя сиропустна)

Мария Спасова – БЕСЕДА 1 ОТ УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ В СЛАВЯНСКАТА РЪКОПИСНА ТРАДИЦИЯ

Мария Спасова – НА КОЯ ДАТА И ПРЕЗ КОЙ МЕСЕЦ СЕ Е ПРОВЕЛ ПРЕСЛАВСКИЯТ СЪБОР ОТ 893 ГОДИНА

Мария Спасова  СЛОВО ЗА СВЕТИЯ ДУХ НА ПЕТДЕСЕТНИЦА – КОМПИЛАЦИЯ ИЛИ СЪСТАВИТЕЛСТВО?

Мария Спасова, Камен Димитров – ВТОРО СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В РЪКОПИС НИМ24 – КОМПИЛАТИВЕН ПРЕВОД НА ЙОАН ЕКЗАРХ

Мария Спасова – ЛЕКСИКАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕИЗВЕСТЕН АРХАИЧЕН ПРЕВОД НА СЛОВО 5 ОТ ЛЕСТВИЦАТА НА ЙОАН СИНАЙСКИ В СРЪБСКИ РЪКОПИС ОТ XIV ВЕК (КЪМ ВЪПРОСА ЗА АВТОРСТВОТО НА ПРЕВОДА)

Мария Спасова – ДВА НЕИЗСЛЕДВАНИ ПРЕПИСА НА ADMONITIONES SPIRITUALES ОТ СЪСТАВА НА ЗЛАТОСТРУЙ (Към въпроса за първоначалния превод на словото)

Мария Спасова – БЕСЕДА 2 ОТ ЗЛАТОУСТОВИЯ ШЕСТОДНЕВ В ЗОГР. № 19

Мария Спасова – БЕСЕДА 5 ОТ ЗЛАТОУСТОВИЯ ШЕСТОДНЕВ ПО ЗОГР19 И РМ4/2 (Два независими превода, или две версии на един и същ превод?)

Мария Тихова – ШЕСТОДНЕВЕЦЪР ОТ СЪСТАВА НА АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ

Мария Тихова – ЗА СТРУКТУРНИТЕ ГЪРЦИЗМИ В МЪЧЕНИЕТО НА СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ

Мария Тихова – КНИГАТА БИТИЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА ЦАР СИМЕОН

Мария Тихова – КОЙ Е СВЕТИ КАСТОР ОТ ЧЕРНОГЛАВСКИЯ НАДПИС ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 6463 г (954 Г./955 г.)?

Мария Тихова – КЪМ СИНТАКСИСА НА СЛОВАТА НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ

Мария Тихова – ПСАЛОМ 41:1. (РЕПЛИКА)

Мария Тихова – САМОСТОЯТЕЛНИ ЕЛОВИ ПРИЧАСТИЯ В УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

Мария Тихова – УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ И НЕГОВИТЕ ПРЕПИСИ

Мария Тихова – ОТНОВО ЗА УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ  НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

Мария Тихова, Десислава Иванова – 19-ТА БЕСЕДА ОТ УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ – ВЪЗМОЖНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЧИТИ

Мария Тихова, Елена Иванова – БѢСЪ-ът В ПРЕДСТАВИТЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЧОВЕК И СЕМАНТИКАТА МУ В ДИАХРОНИЯ

Мария Тихова – ВЕЛИКДЕН И WIELKANOC

Мария Томова-Михнева – ЗА ОРИГИНАЛНИТЕ СЛОВА В ЗЛАТОСТРУЙ ОТ ХІІ ВЕК

Мария Томова-Михнева – ПРЕДСТАВАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ БЪЛГАРИН ЗА ГРЕХОВНОСТТА СПОРЕД ОРИГИНАЛНИТЕ СЛОВА В СБОРНИКА ЗЛАТОСТРУЙ ОТ ХII ВЕК

Мария Томова-Михнева – ГОТСКИТЕ ЗАЕМКИ В ЗЛАТОСТРУЙ ОТ XII В.

Марияна Цибранска-Костова – ЗА ЛЕКСИКАТА НА ЮРИДИЧЕСКАТА КОМПИЛАЦИЯ NOMOSMOSAICOS СПОРЕД ЮЖНОСЛАВЯНСКАТА КОРМЧАЯ С ТЪЛКОВАНИЯ

Марияна Цибранска-Костова – МЕТОДИЕВИЯТ ПРЕВОД НА НОМОКАНОНА И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЮРИДИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ НА СЛАВЯНСТВОТО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Марияна Цибранска-Костова – СТАРОЗАВЕТНИ ЕКСЦЕРПТИ В ЮРИДИЧЕСКИ СБОРНИЦИ ОТ ЕПОХАТА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Марияна Цибранска-Костова – ГЛОСИРАНЕТО КАТО ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРИНЦИП В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОХИРОНА – ПАМЕТНИК НА ВИЗАНТИЙСКОТО ИМПЕРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Мая Иванова – ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ В РЪКОПИСЕН СБОРНИК ОТ РУСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА

Милена В. Рождественска – ЦАРЬ ДЕВИД, ЦАРЬ СИМЕОН И ВЕЩИЙ БОЯН

Милена Кирова – ВЕЛИКАНЪТ И МОМЧЕТО

Милена Прикрилова – ПРИТЕЖАТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА –овъ/-евъ В СТАРОБЪЛГАРИЯ ЕЗИК

Михаjло Георгиевски – ПОГЛЕД КОН КНИЖЕВНИТЕ СПОМЕНИЦИ ОД ОХРИДСКАТА КНИЖЕВНА ШКОЛА ОД Х-ХІ ВЕК

Михай Кочиш – К ИЗУЧЕНИЮ НАСЛЕДИЯ КОНСТАНТИНА ПРЕСЛАВСКОГО (НА УКРАИНСКОМ МАТЕРИАЛЕ XVI ВЕКА)

Мария Ширяева – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО ИСТОРИИ РЕДАКЦИЙ СЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА АЛЕКСАНДРИИ ХРОНОГРАФИЧЕСКОЙ

Марияна Цибранска-Костова – „ЗАКОН ЗА СЪДЕНЕ НА ЛЮДЕТЕ“ В НОВОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОДИ: МЕЖДУ ТРАНСЛАТОРИКАТА И АКСИОЛОГИЯТА