проф. д-р Веселин Панайотов

Роден на 8 декември 1955 г. в гр. Карнобат. Завършва висше образование във ВПИ Шумен (днес Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”) – специалност Българска филология и втора специалност Руски език. 

От 1982 до 1986 г. е редовен аспирант в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов” по руски фолклор и стара руска литература. Там защитава докторска дисертация.

От 1981 г. досега (с прекъсване по време на аспирантурата в Москва) преподава в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Основната дисциплина, която преподава, е Стара българска литература. В различни години е водил и лекции по Стара руска литература, Български фолклор, Руски фолклор, Богомилска книжнина и Старобългарска духовна книжнина. Води спецкурсове по Средновековна българска култура, Текстология, Кодикология, Кодикология и текстология, Българска палеография. Ръководил е научни експедиции с участие на студенти в Бесарабия, Рилски манастир и манастирите в Североизточна България.

Публикациите му са в областта на славянската книжнина и фолклор.

Бил е на специализации по медиевистика във Фрайбургския университет през 1997 и в Братиславския университет “Я. А. Коменски” през 1999 – 2000 г.

От 2001 г. е доцент по стара българска литература.

Член е на Съюза на учените в България от 1988 г.

Дисертация

 Монографии, учебници, справочници

 • Богомилството и апокрифните цикли в старобългарската литература. – 1985, N 17113, рег. N 80709001, АИС “Сирена”. – 120 с.

 • Апокрифните цикли в Тълковната палея. – 1989, N 17622, рег. N 82556001 АИС “Сирена”. – 110 с.

 • ОПОЯЗ. Сборник с изследвания на руските формалисти. – Съставителство, предисловие, превод и бележки. – Шумен, 1996. –  250 с. (в съавт. с Д. Кръстева, Д. Чавдарова и Св. Казакова).

 • Нова христоматия по старобългарска книжнина. – Шумен, 1998. – 258 с.

 • Маргиналии, кн. 1. – Шумен, 1999. – 206 с.

 • Литература за 9. клас. – София, 2001. – 420 с.

 • Книжовникът Атанасий Йерусалимски. – Шумен, 2002. –186 с.

 • Старобългарска книжнина. Анализи. – София, 2002. – 150 с. (в съавт. с Г. Стоянова и Д. Иванова).

 • Български фолклор (електронно помагало); ISBN: 978-954-577-735-6, 2013

 • Стара българска литература /Апокрифи/ (електронно помагало); ISBN: 978-954-77-720-2, 2013

 Студии и статии

 Публикувани рецензии:

 • Изследване върху народната култура на средновековието. // Език и литература, 1987, N 2, с. 132 – 134.

 • Изследване върху историята на една апокрифна легенда. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, IХ, (1985), 3, с. 130 – 131.

 • Авторитет или имитация? // Литeратурен фронт, 1985, бр.10, с. 2.

 • Подхвърляни от съдбата или абсурда на властта. // Любословие, 1, 1, 1996, с. 156 – 159.

 • Нова антология на Златния век на българската книжнина. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХI (1997), 3, с. 118 – 120.

 • Нов принос за изследването на Владислав Граматик. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХII (1998), 1, с. 120 – 122.

 • Основополагащо изследване върху балканското новоманихейство. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХV (2001), 1, с. 105 – 110.