д-р Йорданка Москова

Родена на 02. 04. 1973 г. в гр. Велики Преслав. През 1997 г. завършва специалност Българска филология в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. От 01. 01. 2003 г. след конкурс е зачислена като редовен докторант по стара българска литература към Катедрата по българска литература в същия университет. От 2004 г. е хоноруван асистент по стара българска литература, а от  2006 г. постъпва на работа в Библиотеката при Шуменския университет като сътрудник по обработка на старопечатни редки и ценни издания. През 2007 г. защитава дисертация пред Специализирания научен съвет по литературознание към Висшата атестационна комисия за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Участва в научни експедиции в Рилския и Троянския манастир. Научните й интереси са в областта на митологията, византийските хроники и славянските старопечатни книги.

 

Дисертация

  • Античната митология в славянския превод на хрониката на Йоан Малала. Автореферат. – Шумен, 2007, 35 с.

Студии и статии