д-р Данко Георгиев

Роден на 29.11.1977 г. в гр. Търговище. През 2000 г. завършва специалност Българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В периода 2003-2006 г. работи като специалист филолог в Научен център „Преславска книжовна школа”. В периода 2010-2013 г. е редовен докторант по стара българска литература към Катедрата по история и теория на литературата към ФХН на ШУ. През февруари 2014 г. защитава дисертация на тема „Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Участва в научни експедиции в Рилския манастир. Насочва професионалното си развитие в областта на дигитализацията на ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания. От 2009 г. работи в Дигитално студио към Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен. Научните му интереси са свързани с българския фолклор и медиевистиката, дигитализация и опазване на културното историческо наследство.

 

Дисертации

  • Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. – Шумен, 2013, 39 с.

Монографии, справочници

Студии и статии