доц. д-р Тодор Тодоров

 

 

 

 

Дисертации

България през втората и третата четвърт на Х век: политическа история”. София, 2006

Монографии

Контактите на византийските институции с Първото българско царство (680-969). Приноси на сфрагистиката. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2012, 204 с.

Учебни помагала

Средновековна българска история. – В: Методическо ръководство. Ч. 1. Шумен, 2014, 77-112. – http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf

Тестове по история на България. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009, 139 с.

 

Студии и статии

 • Римска бронзова пластика от Поповско във фонда на ИМ – Шумен. – В: Попово в миналото, т. 2, С., 1997, 43-47
 • Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – В: Плиска-Преслав, 8, 2000, 202-207
 • “Слово за мира с българите” и българо-византийските политически отношения през последните години от управлението на цар Симеон. – В: България,българите и техните съседи през вековете. Сб. в памет на доц. Хр. Коларов. В. Търново, 2001, 141-150
 • Кога били пренесени мощите на св. Иван Рилски в Средец. – Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център заславяно-византийски изследвания “Иван Дуйчев”, т. 91(10), 2001, 169-179
 • Два новооткрити български владетелски моливдовула. – В: Плиска-Преслав, 9, 2003, 237-243
 • Моливдовулите на цар Петър с титула „деспот” и тяхната историческа интерпретация. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите презСредните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Й. Андреев. В. Търново, 2003, 458-470
 • Константин Багренородни и династичният брак между владетелските домове на Преслав и Константинопол от 927 г. – В: Преславска книжовна школа,т. 7, 2004, 390-398
 • България, Латинската империя и началото на войната за византийското наследство (битката при Адрианопол – 14 април 1205) – Любословие, т. 7, 2006,85-113
 • Контактите между Преслав и Константинопол (според сведенията на византийските оловни печати от Велики Преслав) . – Историкии, т. 1, Шумен, 2006,32-45
 • Един аспект от политическото наследството на цар Симеон (893-927): престолонаследието. – Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 84-101
 • Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеенсборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108
 • Вътрешнодинастичният проблем в България от края на 20-те – началото на 30-те години на Х век. – Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 263-279
 • Северозападния сектор на българската външна политика през втората и третата четвърт на Х век. – В: Съвременната история. Времена, реалности,промени. Т. 5, В. Търново, 2008, 111-127
 • За мотивацията на българската делегация в Константинопол през есента на 927 година (Наблюдения относно избора на принцеса Мария Лакапина забългарска царица). – В: Пътуванията в средновековна България. В. Търново, Абагар, 2009, 390-396
 • Бележки върху църковната история на България през Х в. – В: Сборник в чест на 70-годишнина на проф. дин Димитър Игнатовски. Велико Търново,2011, 365-381
 • За едно отражение на съвладетелската практика в Първото българско царство през втората половина на IX – първите десетилетия на X век. – В:България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Велико Търново, 2011, 173-181
 • Съвладетелството във Византия (VІІ – Х век) според данните на сфрагистиката. – Исторически преглед, 2011, №5-6, 255-264.
 • Печати главных логофетов с територии Болгарии и Крыма (К вопросу об истории имперского центрального финансового ведомства Византии в ІХ –Х вв.) – Античная древность и средние века, 2011, вып. 40, 147-164.
 • Византийски печати от Вътрешния град на Велики Преслав. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8 (2012), 135-142.
 • Византийските институции и Първото българско царство през ІХ-Х в. – В: България в световното културно наследство. Материали от ІІІ-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”. Шумен, 2014, 268-292.
 • The Seals of Emperor Theophilos (829–842) Found in Bulgaria: Dating, Purpose, Historical Commentary. – In: Byzantine and Rus’ Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus’-Byzantine Sigillography, Kyiv, Ukraine, 13–16 September 2013, Kyiv, 2015, 75-81.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

 • Каталог “Въоръжение от Древна Тракия”. – В: Известия на ИМ-Шумен, т. 9, 1997, с. 297
 • Първа национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България и съвременният туризъм”. – Наука, 3, 2008, 56-59 ( всъавторство с Д. Дамянов)
 • Цепина – крепост от миналото, надежда за бъдещето. – В: Станков, В. Средновековният град Цепина през ХІІ-ХІV век. Приносът на нумизматиката и сфрагистиката. Пловдив, 2011, с. 5.
 • България в световното културно наследство. – Наука, 4, 2012, 35-36.