Доц. д-р Стела Дончева

Стела Дончева е родена на 17.05.1972. Завършва средното си образование в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия в гр. Шумен, а висшето си образование в ШУ „Епископ Константин Преславски“, в специалноста „Теология“. През 2000 г. защитава образователната и научна степен „доктор” по история, а от 2011 г. е доцент по средновековна археология при НАИМ-БАН, Филиал Шумен.

От м. февруари 2015 г. е ръководител на Филиала при НАИМ-БАН, Шумен.

Основните й професионални занимания са в областта на средновековната архитектура, археологията и изкуството, Стар и Нов Завет, апологетика, екзегетика, християнско изкуство и култура и др.

 

Монографични изследвания и Библиографии

 • Базиликите от Първото българско царство. Архитектурен облик. Шумен, 2003,155 с.
 • Медалиони от Средновековна България. В. Търново, 2007, 338 с.
 • Кръстокуполните църкви в Първото българско царство. В. Търново, 2008, 370 с.
 • Библиография. 100 години Исторически музей Шумен. (Библиография на научните издания и публикации 1904 – 2004 г.), Варна, 2004, (съавт. Б. Хараланова, Б. Христова), 235 с.
 • Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско. В. Търново, 2011, (съавт. Ст. Бонев).
 • Калъпи и матрици от българското средновековие (IX-XIV в.). В. Търново, 2015, 213 c.
 • Metal Art Production in Medieval Bulgaria. Jewelry craftsmanship in Bulgaria at the Middle Ages. Lambert Academic Publishing, 2012, 161 pp. Saarbrücken, ISBN 978-3-659-10635-4.

 

Публикации

Тематични направления:

А. Култова архитектура и ритуал.

 • Метричен анализ на някои кръстокуполни храмове от Велики Преслав. – В: Преславска книжовна школа, Т. 5, 2001, с. 94-106.
 • Една архитектурна концепция в православието. – В: Епископ-Константонови четения, Т. 4-5, 2001, с. 144-151.
 • Предложение за реконструкция на обемно-пространствената постановка на кръстокуполните църкви без свободни опори в Преслав. – В: Минало, 4, 2001, с. 5-12.
 • Принципни положения при проектирането и изграждането на кръстокуполните църкви в Преслав. – В: Трудове на Kатедрите по История и Богословие, Т. 4, 2001, с. 164-180.
 • Някои акценти в архитектурното проектиране на църковното строителство в Първото българско царство. – В: Археология, 3, 2002, с. 49-56.
 • Роля на базиликалния тип храмове във Втората българска столица. – В: Преславска книжовна школа, Т. 6, 2002, с. 271-284.
 • Многопрестолни църкви в Преслав. – В: Византийското културно наследство и Балканите. Сборник доклади от Международна научна конференция – Пловдив, 6-8 септември, 2001. Пловдив, 2002, с. 386-407.
 • Шуменската крепост и нейният култов център. – В: 200 години Райко Шуменски. – Шумен, 2002, с. 83-94.
 • Ролята на царската институция при богослужението в Средновековна България. – В: Християнската традиция и царската институция в българската култура, Шумен, 2002, с. 57-71.
 • Езичесkите храмове – опит за архитектурно-семантичен анализ. – В: Българските земи през Средновековието (VII–XVIII в.). Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев. Варна 12-14 септември, Т. 2, 2002, 73-94.
 • Поглед към Голямата базилика в Плиска. – В: Плиска-Преслав, Т. 9, 2003, с. 230-236.
 • Църквата в м. Джанавар тепе – композиция и паралели. Черно море между Изтока и Запада. VII Понтийски четения, Варна 10-11 май, 2002 г. (Унив. изд. ВСУ “Черноризец Храбър ”). Варна, 2003, с. 126-133.
 • Към манастирското устройство в околностите на столичните центрове в Първото българско царство. – В: Преславска книжовна школа, (Сборник в памет на професор Иван Гълъбов), Т. 7, 2004, с. 438-450.
 • Църквата “ Св. Герман ” до с. Герман – изследване на принципите на оразмеряване и построение. – В: Известия на историческия музей Шумен, Т. 11, 2004, 68-80.
 • Кръглата църква в Преслав – опит за реконструкция на архитектура и декорация. – В: Трудове на Катедрите по История и Богословие при ШУ „Еп. Константин Преславски”, Т. 5, 2004, 202-216.
 • Монументалните преславски базилики – генезис, архитектурен тип, развитие. – В: Преслав, Т. 6, 2004, 91-106. (съавт. с Д. Овчаров).
 • Към средновековната култова архитектура в Попово и региона. – В: В миналото. Култура и религия. Т. 4, Разград, 2004, 98-110.
 • Някои паралели при композиционната постановка на църковното строителство на Балканите. В: Трудове на Катедрите по История и Богословие при ШУ „Еп. Константин Преславски”. (Сборник в чест на проф. Тодор Събев). Шумен, Т. 6, 2004, с. 154-170.
 • Паралели и влияния на формирование композиций средневековой культовой архитектуры Балкан и Руси. – В: Россия-Крым-Балканы: диалог культур. Екатеринбург, 2004, 266-268.
 • Разкопките на обект No 40 (комплекс „А”) и тяхното значение за археологическото проучване на Плиска. – В: Плиска-Преслав, Т. 10, 2004, 198-211, (съавт. с Ж. Аладжов).
 • Символни акценти в Българската архитектура. – В: Сборник Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново, 2005, 264-275.
 • Към средновековното архитектурно наследство на Кюстендил и околностите. – В: Известия на исторически музей Кюстендил, Т. X, 2005, 249-262.
 • Обемно-пространствена възстановка на базиликата при село Хан Крум, Шуменско. – В: Паметници, реставрация, музеи, 1, 2005, 34-38.
 • Култът към светците в Ранното християнство по българските земи – архитектура и практика. – В: Преславска книжовна школа, Т. 8, 2005, 12-26.
 • Опит за богословска интерпретация на принципите на оразмеряване и реконструкция на кръстокуполните храмове в Преслав. – В: Старини, 2000-2005, 53-62.
 • Symbolic Emphasizes in the Mediaeval Religious Architecture. – In: Ниш и Византија (Niš and Byzantium). Тређи научни скуп. Ниш, 3–5. Jун 2005. (The collection of scientific works). Зборник радова, III, 2005, 241-260.
 • Два раннохристиянски оловни реликвария от Североизточна България. – В: Известия на Народния музей Варна, XLII (LVII), 2006, 64-71.
 • Early Christian Martyria in Bulgaria and its Connection to the Eastern Religious Practice. – В: Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитане на Изток и Запад. Варна, 2006, 141-162.
 • Монастырская практика в Средневековой Болгарии. – В: IV Славянский научный собор “Урал. Православие. Культура”. Челябинск, 2006, 69-75.
 • За някои особености на манастирската практика през Средновековието. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9, 2006, 395-407.
 • Култ и ритуал в Средновековен Велбъжд. – В: Известия на исторически музей Кюстендил, Т. XIV, 2007, 5-10.
 • Монашество и архитектура в Средновековен Египет. – В: Паметници, реставрация, музеи, 5-6, 2008, 3-12.
 • Оразмеряване и обемна възстановка на раннохристиянските базилики от Гърмен, Благоевградско. – В: Разкопки и проучвания, (съавт. В. Попова), (под печат).
 • Математическите познания на средновековните български строители. – В: Сборник Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен, 2011, 121-128.
 • Новоразкрита ранносредновековна църква от първата половина на V в. до с. Топола, община Каварна. – В: Отражения на вярата: християнска архитектура и изкуства IV–XV в., 2010, (съавт. Б. Иванов, Д. Добрев, В. Тенекеджиев), (под печат).
 • Патриаршеската базилика в Дръстър – обемно-пространствена реконструкция. – В: Изследвания в чест на Стефан Бояджиев. София, 2011, 125-137.
 • Геометрическа хармонизация и построение на църквите в Червен. – В: Известия на исторически музей Русе. Пространства на дунавската цивилизация. Т. XIV, 2011, 30-44.
 • Точните науки в средновековната християнска архитектура. – В: Християнство, църква и култура през вековете. –В: Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2013, 40-54.
 • Architectur und Liturgie im frühmittelalterlichen Bulgarien. – In: Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle Internationale Tagunggen in Mikulčice. Brno, 2010, 367-383.
 • Приложението на триизмерния 3D дизайн и анимация при реконструкцията на храмове и църкви от българското средновековие, (под печат).
 • Application of three-dimensional (3-D) design and animation in reconstruction of religious building. – In: Archaeology of the First Millennium A.D. Nomads and the autochtonous in the first millennium A.D. Bucureşti. Vol. 4, 2015, 587-600, (with Bojan Totev).
 • Култовите постройки в езическа България – идейно-пространствена реконструкция. – Историкии, 8, 2015, 15-25.
 • Архитектурна възстановка на раннохристиянския храм „Св. Св. Козма и Дамян“ на нос Чиракаман в Каварна, (под печат).
 • Идейна планировка в култовата архитектура на ранното християнство, (под печат).
 • Архитектурна реконструкция и 3 D проект на средновековния комплекс в Абритус. – Известия на РИМ-Разград, 2016, (под печат).
 • he Royal Institution during the Liturgy in Mediaeval Bulgaria. – In: Arheologia mileniului I p. chr., V, 2016, 283-308.
 • Метрическая система и соразмерность в христианской архитектуре раннего периода, (под печат).

 

Б. Производство и технология на художествения метал през Средновековието. Предмети на малката пластика.

 • За един вид орнаментална украса в ранносредновековната българска металопластика. – В: Преслав, Т. 6, 2004, 212-227.
 • Медалион от обков с антропоморфно изображение. – В: Сборник Есенни четения, Сборяново. От находките до витрините, Т. 2, 2004, 64-66.
 • The Lead Medallions – Amulets or Elemens of Decoration (About Some New Finds From Bulgaria). – In : Prinos lui Petre Diaconu la 80 De Ani. Brăila, 2004, 375-391.
 • Кръгла иконка с релефно изображение на “Св.Никола” от Североизточна България. – В: Сборник “IV есенни четения Сборяново 2004”, Т. 3, 2005, 80-89.
 • Ранносредновековен оловен кръст с релефно изображение на светец. – В : Трудове на Катедрите по История и Богословие към ШУ „Еп. Константин Преславски”, Т. 8, 2005, 103-106.
 • Бронзови токи с изображения на лъвски фигури от Североизточна България. – В: Паметници, реставрация, музеи, 5-6, 2005, 52-56.
 • Ампули-евлогии от раннохристиянския период (IV–VI в.). (Колекция от фонда на РИМ-Шумен). – В: Известия на исторически музей Шумен, Т. 13, 2006, 61-68.
 • Новооткрита Солунска ампула–кутрувия от XII–XIII век. – В: Минало, 1, 2006, 10-15.
 • Традиционни вярвания и официален култ (ранносредновековни амулети от Североизточна България). – В: Минало, 3, 2006, 25-56.
 • Оловен медалион с изображение на Св. Константин и Св. Елена от Североизточна България. – В: Проф.д.и.н. Т. Тотев и столицата Велики Преслав. София, 2006, 134-141.
 • A Silver Gilded Belt from 13th–14th Century. – In: Archaeologia Bulgarica, X, 2006, 1, 65-76.
 • Нови накити – тип “Мартиновка” от Североизточна България. – В: Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 4-2, София, 2007, 153-170.
 • Към ранновизантийската металопластика по българските земи. (Сребърен кръст с литургични формули от Разградско). – В: Сборник с изследвания в памет на акад. Анание Явашов. София, 2007, 63-66.
 • Ранносредновековни амулети-медалиони с ажурни и релефни кръстове. – В: Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. В. Търново, 2007, 276-297.
 • Токи с митологични изображения от българското средновековие. – В: Тракия и Хемимонт IV–XIV в. Т.1, Варна, 2007, 213-223.
 • Оловни кръстове от Шуменско – декорация, производство, употреба. – В: Паметници, реставрация, музеи, 3-4, 2007, 42-55.
 • Бронзова матрица от Златар, Преславско (IX–X в.). – В: Археология, 1-4, 2007, 178-184.
 • An Early Mediaeval Amulet-Seal from North-Eastern Bulgaria. – In: Archaeologia Bulgarica, XI, 2007, 2, 61-69, (съавт. с Н. Николов).
 • Калъпи за метални предмети и украси от Шуменската крепост (XII–XIV в.). – Известия на историческия музей Шумен, 14, 2008, 57-64.
 • Матрица за релефни икони от крепостта Овеч, Провадийско. – В: Сборник Историкии 3. Юбилеен сборник на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Шумен, 2008, 65-73.
 • Сребърни пандантиви с християнска иконография от райноа на Плиска. – В: Преславска книжовна школа, Т. 10, 2008, 394-403.
 • Оловен пандантив с фигура на светец от Дриново, Поповско. – В: Сборник Попово в миналото. Т. 5. 50 години музей в Попово. Разград, 2008, 213-220.
 • Бронзова матрица с изображение на светец-воин от Ранното средновековие. – В: Християнската култура в Средновековна България. 1100 години от смъртта на Св. Княз Борис Михаил (ок. 835-907 г.). В. Търново, 2008, 386-395, (съавт. Н. Николов).
 • Новооткрити печати със зооморфни изображения – за тяхното производство и начин на употреба. – В: Юбилеен сборник Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007). Шумен, 2008, 401-411.
 • Оловна икона с изображение на Архангел Михаил. – В: Сборник Есенни четения Сборяново. Погребални практики и ритуали. Т. 5. В. Търново, 2008, 158-164.
 • Матрица за релефни икони с изображение на Богородица Епискепсис (Знамение) от Шуменска крепост (XII–XIV в.). – В: Проблеми на изкуството, 2, 2008, 23-25.
 • За производството на един вид кръстове-енколпиони. – В: Археология, 1-4, 2008, 134-139.
 • Early Mediaeval Icons from Bulgarian Land. – In: Culture and Civilization at Lower Danube. XXIV. Călăraşi, 2008, 315-328, (съавт. Н. Николов).
 • Двустранна бронзова иконка с изображения на Христос Пантократор и Богородица Кириотиса от района на Преслав. – В: Приноси към българската археология, Т. 5, 2009, 170-177.
 • Средновековни медалиони с митологични изображения от Търговищко. – В: Известия на исторически музей Търговище, Т. 2, 2009, 54-69.
 • Бронзовы реликварий с изображением свв. апостолов Петра и Павла. – Византийский временник, 68 (93), 2009, 219-224.
 • Центърът за производство на художествен метал при Новосел, Шуменско – общ вид, влияния и комуникации. – В: Сб. Пътуванията в Средновековна България. В. Търново, 2009, 382-389, (съавт. Ст. Бонев).
 • Двустранна оловна икона (евлогия) от Преслав. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. II, София, 2009, 219-228.
 • Бронзов амулет с антропоморфна фигура. – В: Сб. Есенни четения Сборяново. Предизвикателството на теренната работа. Т. 6, 2009, 95-101.
 • Щрихи от ежедневието през Средновековиетo. (“ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ МΕ”). – В: Сборник Всекидневието – места, памет, езици. В. Търново, 2009, 69-76.
 • Кръстове oт Шуменския регион. (нови постъпления във фонда на РИМ-Шумен). – В: EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 417-428.
 • Новонамерени бронзови токи с лъвове и грифони. За техния произход. – В: Акы бъчела любодельна. Юбилеен сборник в чест на Ц. Янакиева, П. Георгиев и В. Кулев. Шумен, 2010, 241-249.
 • Матрица за апликации от Шуменската крепост (XII–XIV в.). – В: Минало, 2, 2010, 14-21.
 • Бронзов реликвиар с изображения на Светите Апостоли Петър и Павел. – В: Проблеми на изкуството, 2, 2010, 12-14.
 • The Chasing Jewelry Produce in Mediaeval Bulgaria. – In: Arheologia Milleniului I P. Chr. Cercetặri actuale privind istoria şi arheologia migraţiilor. Bucureşti, 2010, 236-254.
 • An Early Medieval Lead Mould for the Production of Wax Models from Region of Preslav, NE Bulgaria. – In: Archaeologia Bulgarica, 1, 2010, 81-92.
 • Бронзов амулет-печат със знаци от Североизточна България. – В: Историкии. Т. 4. Научни изследвания в чест на проф. дин Иван Карайотов по случай неговата 70 годишнина. Шумен, 2011, 279-287. (съавт. Н. Николов).
 • Метални украси от производственият център при с. Надарево, Търговищко. – В: Паметници, реставрация, музеи, 3-6, 2010, 16-36.
 • Нов център за производство на художествен метал в околностите на Преслав. (Предварително съобщение). – В: ИИМШ, Т. 15, 2014, 54-64.
 • Кръст с релефно изображение на светец-воин от Преслав. – В: Преславска книжовна школа, Т. 12, 2011, 395-403.
 • Сребърен пръстен-печат с митично същество от късното средновековие. – ИАИ, XL, In honorem professoris Димитър Овчаров, София, 2012, 151-159.
 • Свинцовые медальоны с изображениями крестов эпохи Первого Болгаркого царство (IX–XI вв.). – В: Stratum-plus. No 6. Sankt-peterburg-Cisinev, 2011, 93-113, (съавт. Г. Атанасов).
 • Moulding Practice in Bulgaria at the Middle Ages. – In: Archeologia mileniului I p. Chr. II. Interferenţe culturale la Dunǎrea de Jos. Bucureşti, 2011, 299-309, (съавт. Н. Николов).
 • Elemental composition of metal artifacts from the Early Medieval centre for artistic metal finds near the village of Novosel, Shumen region, Bulgaria (съавт. G. Tsekova, I. Penev, E. Nikolova, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi). – In: Archaeologia Bulgarica, XVI, 1, 2012, 67-82.
 • Източници на суровина в производството на художествен метал през X век. – Добруджа, 30, 2015, 359-374.
 • Две оловни иконки с християнски образи. – В: Историкии, 5, 2012, 68-72.
 • Бронзов пандантив с Богородица от Шуменско. – В: Сборник есенни четения Сборяново. От находката до витрината. Т. 8 / 9, 2011-2012. В. Търново, 2013, 216-218.
 • Oловни модели за апликации от колекцията на РИМ-Шумен. – В: Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 2012, 34-41.
 • Леярски съдове от Шуменска крепост, (под печат).
 • За восъчните печати през Средновековието. – В: България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 479-485. (съавт. Н. Николов).
 • Типы и назначение литейных сосудов в средневековой Болгарии. – In: Stratum – plus. No 6. – Sankt Рeterburg-Cisinev, 2013, 243-254.
 • Оловни медалиони от Разградско. – В: Известия на регионален исторически музей Разград, Т. 1, 2014, 205-219.
 • Бронзов реликвиарен кръст със Св. Никита – В: Преславска книжовна школа, Т. 13, 2013, 343-349.
 • Антропоморфен амулет от Поповско. – В: Поломието – находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. В. Търново, 2016, 128-134.
 • Катинар с форма на куче от Средновековието. – В: Сборник есенни четения Сборяново. От находката до витрината. Т. 8 / 9, 2011-2012, 219-224.
 • Производство художественного металла в Средневековной Болгарии в X веке. (ювелирные центры, традиции и влияния). – В: Ювелирное искусство и материальная култура. Сборник статией. Государственны Эрмитаж. Санкт-Петербург, 2015, 121-127.
 • Щрих към изкуството на клетъчния емайл през средновизантийския период. – В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново, 2014, 395-405.
 • Един рядък тип оловни кръстове от българското средновековие. – В: Сборник есенни четения Сборяново. От находката до витрината. Т. 10, 2013,76-81.
 • Бронзова матрица с изображение на Архангел Михаил. – В: Известия на НАИМ, XLIII, 2016, 423-430.
 • Реконструкция на коланни гарнитури по материали от ранносредновековния център за металопластика при с. Златар, Преславско. – В: Преслав, Т. 7, 2013, 152-170.
 • Signet rings with mythical creatures from Medieval Bulgaria. – Pontica, 2016, (съавт. I. Bunzelov), (under press).
 • Група късносредновековни заключващи устройства. – В: Историкии, т. 6, 2013, 69-75, (съавт. Н. Николов).
 • Матрица за накити с растителна украса от ранното средновековие, (под печат).
 • Crosses production in the 10th century Medieval Bulgaria. – Pontica, XLVIII-XLIX, 2015-2016, 305-313 (with Ivajlo Bunzelov).
 • Elemental Composition of Metal Artefacts from the 10th c. Metal Art Centre Near the Village of Zlatar, Preslav region, NE Bulgaria Bulgaria (съавт. G. Tsekova, I. Рenev, E. Nikolova, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi). – In: Archaeologia Bulgarica, 1, 2013, 71-85.
 • Средновековен бронзов пръстен с изображение на Горгона Медуза (съавт. Н. Николов). – В: Историкии. Т. 7, 2014, 43-47.
 • Производството на сребърни украси в центровете за художествен метал в околностите на Преслав. – В: Градът в българските земи. По археологически данни. Сборник материали от Национална научна конференция, посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова 31 октомври – 1 ноември 2013. Шумен, 2014, 279-290.
 • Метални покрития върху бронзови изделия от производствените центрове в околностите на Преслав. – В: Приноси към българската археология, Т. VII, 2013, (под печат).
 • Ранносредновековен център за металопластика в околностите на Новосел, Шуменско (предварително съобщение за археологически разкопки за периода 2004-2006 г.). – В: Добруджа, 24-25, 2013, 189-200, (съавт. Стойчо Бонев).
 • Penev, I., St. Doncheva, G. Tsekova, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi. PIXE Analysis of the Surface of Gold-plated Artifacts from the Middle Ages. – Bulgarian Academy of Sciences. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Annual Report, 2011. Sofia, 2012, p. 132-133.
 • Penev, I., St. Doncheva, G. Tsekova, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi. PIXE Analysis of Artifacts with Christian Symbols from Mediaeval Bulgaria. – Bulgarian Academy of Sciences. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Annual Report, 2011. Sofia, 2012, p. 134-136.
 • За един рядък тип токи от територията на средновековна България. – В: Плиска-Преслав, Т. 11, 2015, 395-400.
 • Токи с изображения на животни и митични същества от българското средновековие. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Част. 1, 2015, (съавт. Н. Николов), 457-478.
 • Матрица за отпечатъци с изображение на птица. – В: Сборник Есенни четения Сборяново, Т. 11, 2014, 61-67.
 • Късносредновековна бронзова матрица с изображение на архангел Гавраил. – В: Преславска книжовна школа, Т. 15, 2015, 406-411.
 • Два калъпа за накити от средновековната крепост Акве калиде – Терма в Бургаски минерални бани, (съавт. Цоня Дражева). – Известия на Бургаския музей. Т. V. В памет на Цоня Дражева. Бургас, 2015, 140-144.
 • Buckles with Images of Animals and Mithological Creatures from Medieval Bulgaria. – In: Pontica, Vol. 47, 2014, 325-342, (with Ivajlo Bunzelov).
 • Железни кръстове от Шуменска крепост и околността, (под печат).
 • Елементен състав на находки от центъра за производство на художествен метал при с. Надарево, Търговищко, (под печат).
 • Wax seals in the Early Middle Ages in Bulgaria – storage and use. – In: Arheologia Mileniului I P. Chr. III. Dunărea Inferioară ȋntre stepe şi imperiu. Ploieşti, 2014, 313-320 (with Nikolaj Nikolov).
 • Резултати от изследването на елементния състав на предмети с християнска символика от ранното българско средновековие (материали от производствените центрове за художествен метал в околностите на Преслав и други селища), (съавт. И. Пенев, Г. Цекова). – Плиска-Преслав, Т. 12, 2016, (под печат).
 • Златен пръстен-печат от късното средновековие с изображение на двуглав орел и монограм, (под печат).
 • Сребърен пръстен с растителна украса от късното средновековие, (под печат).
 • Новых пополнения к групе древнерусских энколпионов на територии Болгарии. (под печат).
 • Оловна евлогия от средновизантийския период, намерена в околностите на Дръстър. – Сб. в чест на проф. д.и.н. Георги Атанасов, (под печат).
 • Сведения за обработката на метал през Античността. (под печат).
 • Нови свидетелства за българо-византийските търговски отношения в края на VIII – началото на IX век. (съавт. Н. Николов). – Епохи, (под печат).
 • Doncheva, S., I. Penev, G. Tsekova. Elemental Composition of Artefacts Found at the Decorative Metalwork Centre near Nadarevo, Region of Targovishte, Bulgaria. – In: Archaeologia Bulgarica, 2016, (under press).
 • Наблюдения върху една група пръстени с пожелателен надпис. – Сб. в чест на 70 годишнината на проф. Стоян Витлянов, (под печат).
 • Производство на пръстени с изображения на птица (паун) през X век. – Преславска книжовна школа, 2016, (под печат).

 

В. Други.

 • Бронзов накрайник от кания на меч. – В: Оръжие и снаряжение през Късната Античност и Средновековието (IV–XV в.). – Варна, 2002, с. 141-144.
 • Бронзово огниво от района на Шуменската крепост. – В: Сборник Есенни четения Сборяново. На полза роду. Т. 1, Варна, 2003, 36-39.
 • Три саби от Ранното българско средновековие. Нови постъпления в РИМ-Шумен. – В: Известия на историческия музей Шумен, Т. 12, 2004, 73-77, (съавт. с Г. Атанасов, Ст. Стойчев).
 • За още един шлем от Шуменско. – МИФ, 9, 2005, 295-302.
 • Личната собственост в ежедневния живот през Средновековието (ранновизантийски печат от Мадара). – В: Сборник Есенни четения Сборяново. Селищен модел в Североизточна България. Т. 4, 2006, 191-197.
 • Жилищното строителство в ранносредновековна България. – В: Трудове на Катедрите по История и Богословие при ШУ „Еп. Константин Преславски”, Т. 9, Шумен, 2006, 5-20.
 • The Sgraffito Ceramics with Zoomorphic Images from the Second Bulgarian Kingdom (XII–XIV c.). – In: Vasaria Medievalia. Ed. G. Răduescu, C. Gaiu. Bistriţa, 2008, 57-79.
 • Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) в Преслав. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. II, София, 2009, 247-254, (съавт. А. Конаклиев).
 • Ранновизантийски бронзов печат със знаци. – В: Сборник IX Есенни четения Сборяново. От находката до витрината. Т. 7, Варна, 2011, 203-209.
 • Stela Doncheva, Boyan Totev. A New “Hungarian” Type of Saber from the Outer City of Pliska. – In: Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. Ed. By Lyudmila Doncheva-Petkova-Csilla Balogh-Attila Turk. София – Piliscsaba, Vol.1, 2014, 133-136. ISBN 978-963-9911-55-0.
 • Two new swords “Bulgarian” type of Shumen. – В: Военни експедиции, въоръжение и снаряжение (Античност и Средновековие). Варна, 2011, (съавт. Б. Тотев), (под печат).
 • Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) от Преслав. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 8 (2012), 123-133, (съавт. А. Конаклиев).
 • Археологически проучвания на средновековни обекти в Шуменско през последните десетилетия (кратък обзор). – ИИМШ, Т. 14, 2014, 79-105, (съавт. Т. Тихов).
 • Сборник „Преслав“ Т. 7. – ИИМШ, Т. 14, 2014, 479-484.
 • Aнонимна сфрагидия на български владетел от Преслав. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2015, 11, 149-154.
 • Печат на епископа на Кефалония от IX век от околностите на Дръстър. (съавт. Н. Николов), (под печат).
 • S. Doncheva, N. Nikolov. A 9th Century Seal of the Bishop of Cephallenia Found near Durostorum, (под печат).

 

Г. Отчети.

 • Старобългарски производствен център за металопластика при село Новосел, Шуменска област. – В: Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 285-286.
 • Разкопки в североизточната част на Преславската патриаршия. – В: Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006, 353-354, (съавт. Д. Овчаров, А. Конаклиев).
 • Старобългарски производствен център за металопластика при Новосел, Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006, 300-303, (съавт. Ст. Бонев).
 • Археологически проучвания на производствения център за металопластика при Новосел, Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 433-436, (съавт. Ст. Бонев).
 • Археологически обект „Патриаршия” в Преслав. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 622-626, (съавт. А. Конаклиев).
 • Старобългарски производствен център за металопластика при с. Новосел, Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 636-639, (съавт. Ст. Бонев).
 • Център за производство на художествен метал при с. Златар, Преславско. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 639-643.
 • АР. „Велики Преслав”. Археологически разкопки на обект „Патриаршия”. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 585-587, (съавт. А. Конаклиев).
 • Старобългарски център за производство на металопластика при с. Новосел, Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 685-688, (съавт. Ст. Бонев).
 • Център за производство на художествен метал при с. Златар, Преславско. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 688-690.
 • Археологически разкопки на обект „Патриаршия – северозападен сектор”. В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 465-466, (съавт. А. Конаклиев).
 • Спасителни археологически проучвания на средновековно селище в землището на с. Дойранци, община Каолиново. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 570-573, (съавт. Т. Тихов).
 • Старобългарски производствен център за металопластика при с. Новосел, Шуменско. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 573-576, (съавт. Ст. Бонев).
 • Археологически разкопки на обект: Производствен център за металопластика, с. Златар, Преславско. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 576-577.
 • Археологически разкопки на обект „Патриаршеска част на царския дворец във Велики Преслав”. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, (съавт. А. Конаклиев), 398-400.
 • Археологически разкопки на обект: Производствен център за металопластика, с. Златар, Преславско. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 523-525.
 • Metalworking Center by the Second Bulgaria Capital: Great Preslav. – In: Ivo D. Cholakov, K. Chulakev. Archaeology in Bulgariа 2007-2009. American Journal of Archaeology. Archaeology in Bulgaria, 2007-2009, Vol. 114, No 4, October 2010, 729-731.
 • Археологически разкопки на обект: Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики Преслав. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 495-497.
 • Археологически разкопки на обект „Патриаршеска част на царския дворец във Велики Преслав”. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, (съавт. А. Конаклиев), 398-400.
 • Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики Преслав. – АОР за 2012 г. София, 2013, 389-391.
 • Патриаршеска част на царския дворец във Велики Преслав. – АОР за 2012 г. София, 2013, 379-381, (съавт. А. Конаклиев).
 • Патриаршеска част на царския дворец – Велики Преслав. – АОР за 2013 г. София, 2014, 462-464, (съавт. А. Конаклиев).
 • Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики Преслав. – АОР за 2013 г. София, 2014, 479-481.
 • Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики Преслав. – АОР за 2014 г. София, 2015, 633-636.
 • Велики Преслав. Административна сграда – юг. – АОР за 2014 г. София, 2015, 624-626.
 • Производствен център за металопластика в землището на с. Златар, община Велики Преслав. – АОР за 2015 г. София, 2016, 677-680. ISSN 1313-0889, (съавт. Т. Тихов).