гл. ас. д-р Грета Стоянова

Родена на 17.01.1970 г. в гр. Шумен.

През 1993 г. завършва специалност Българска филология в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. През същата година постъпва на работа в Научен център “Преславска книжовна школа” при ШУ като специалист филолог, а през 2002 г., като задочен докторант към същия Научен център, защитава дисертация на тема „Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век” пред Специализирания научен съвет по литературознание към ВАК за присъждане на научната и образователна степен “доктор по филология”. 

От 1995 г. е хоноруван преподавател по Стара българска литература в Катедрата по история и теория на литературата при ШУ, а през 2006 г., след издържан успешно конкурс, е научен сътрудник в Научен център “Преславска книжовна школа”.

Води семинарни и лекционни часове по Стара българска литература. Научните й интереси са в областта на медиевистиката. 

 

Дисертации

 “Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век”.Автореферат. Шумен, 2002, 31 с.

Монографии

Ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – София (миней за януари и февруари). – Глѫбины кънижныѩ. Кн. 6. Шумен, 2015, с. 222.

Студии и статии

 

Рецензии

Ценен принос към изследването на материалната и духовната култура на Първото българско царство. Любословие, № 10, 2009, с. 147-155 (в съавт. с Цветанка Янакиева).

 

Учебни помагала

Старобългарска книжнина. Литературни анализи 9 клас. София, 2002. (в съавт. С В. Панайотов, Д. Иванова)

Старобългарска агиография. ISBN: 978-954-577-747-9 (Електронен модул) 2013. http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=275