IN HONOREM – 5 – ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер

Сборникът се издава с финансовата подкрепа на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

 

Анисава Милтенова ТЪРЖЕСТВО НА ДУХА

Анисава Милтенова ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОФ. ПИРИНКА ПЕНКОВА-ЛЮЕЙЕР

Мария Спасова ЛЕКСЕМИ С КОРЕН *rot– В ЕЗИКА НА РАННИ СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОДИ
Mariya Spasova LEXEMES WITH ROOT *rot IN THE LANGUAGE OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATIONS

Татяна Илиева СТАТИСТИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ВТОРО СЛОВО ПРОТИВ АРИАНИТЕ ОТ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ
Tatyana Ilieva STATISTICAL OBSERVATIONS ON THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE ORATIO II CONTRA ARIANOS OF ATHANASII FROM ALEXANDREIA

Николай Николов ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ НА ЬНЪ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, Син. 478)
Nikolay Nikolov – THE ADJECTIVES WITH THE SUFFIX -ЬНЪ IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF ST. CYRIL OF JERUSALEM’S CATHECHISM (GIM, Syn. 478)

Viacheslav Lytvynenko THEMATIC INDEX OF SELECTED GREEK AND OLD SLAVONIC ONTOLOGICAL TERMS: ORATIONS AGAINS THE ARIANS, EPISTLE TO THE BISHOPS OF EGYPT AND LIBYA, AND DIDACTIC GOSPEL
Вячеслав Литвиенко ТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В СЛАВЯНСКИХ СЛОВАХ АФАНАСИЯ ПРОТИВ АРИАН И УЧИТЕЛЬНОМ ЕВАНГЕЛИИ В ПЕРЕВОДЕ КОНСТАНТИНА ПРЕСЛАВСКОГО

Ростислав Станков ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: МНИМЫЕ РУСИЗМЫ (4)
Rostislav Stankov OUT OF OBSERVATIONS ON VOCABULARY OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON: IMAGINERY RUSSICISMS (4)

Анета Тихова ЗА НЯКОИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ОТ МЪЖКИ РОД В DATIVUS SINGULARIS В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ
Aneta Tihova ON SOME MASCULINE NOUNS IN DATIVUS SINGULARIS IN THE SLAVONIC TRANSLATION OF THE HISTORY OF THE JEWISH WAR BY JOSEPHUS FLAVIUS ACCORDING TO THE ARCHIVAL CHRONOGRAPH

Елена Статева БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА В КРАЯ НА IX И НАЧАЛОТО НА X В.: БЪЛГАРСКИЯТ АРХИЕПИСКОП И БЪЛГАРСКИЯТ ЕКЗАРХ
Elena Stateva BULGARIAN CHURCH BY THE END OF THE 9TH AND BEGINNING OF 10th C.: BULGARIAN ARCHBISHOP AND BULGARIAN EXARCH

Елка Мирчева ДВАТА ПРЕСЛАВСКИ ПРЕВОДА НА СЛОВОТО ЗА СВ. ДОМЕТИЙ В СТАРАТА СЛАВЯНСКА КНИЖНИНА
Elka Mircheva THE TWO PRESLAVIAN TRANSLATION OF VITA OF ST. DOMETIUS IN THE OLD SLAVONIC LITERATURE

Павел Георгиев КРАЯТ НА „КРАТКИЯ ЛЕТОПИСЕЦ” И НА СИМЕОНОВИЯ СБОРНИК
Pavel Georgiev – THE END OF THE “SHORT CHRONICLER” AND SYMEON’S COLLECTANEA

Десислава Иванова, Веселин Панайотов АКРОНИМИТЕ В РЪКОПИС № 316 – ЦИАИ
Desislava Ivanova, Veselin Panayotov ACRONIMS IN MANUSCRIPT № 316 – CHAI

Тереза Герчева НОВООТКРИТА ХИМНОГРАФСКА ТВОРБА НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОТ ОКТОИХА
Theresa Gercheva THE NEW OPEN HYМNOGRAPHIC TREATMENT OF СВ. KLIMENT OHRIDSKY</strong FROM OКTOIGHA

Грета Стоянова „ВЛАСТТА НА РЪЦЕТЕ“ В СТАРОБЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ
Greta Stoyanova THE POWER OF HANDS IN OLD-BULGARIAN TEXTS

Димитър Кенанов СТАРЕЦЪТ ЙОАН И НЕГОВИЯТ СЛЕДОВНИК ЙЕРОМОНАХ МЕТОДИЙ
Dimitar Kenanov ELDERLY JOHN AND HIS FOLLOWER METHODIUS

Зарко Ждраков, Анета Тихова – ЗА АВТОРСТВОТО НА „ИМЕННИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ”
Zarko Zhdrakov, Aneta Tihova ABOUT THE AUTHORSHIP OF “THE NOMINALIA OF THE BULGARIAN KHANS”

Христо Трендафилов – СЛАВЯНСКИ И БАЛКАНСКИ ПРЕДТЕЧИ НА БЪЛГАРСКИЯ АПОКРИФЕН ЛЕТОПИС
Hristo Trendafilov SLAVIC AND BALKAN PREDECESSORS OF THE BULGARIAN APOCRYPHAL CHRONICLE

Ивета Рашева ИНТЕРЕСЪТ НА Н. РАЙНОВ КЪМ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Iveta Rasheva THE INTEREST OF N. RAINOV IN ST.CYRIL AND ST. METHODIU