IN HONOREM – 4 – TEMPUS FUGIT

Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стоян Витлянов

ПРЕДГОВОР

CURRICULUM VITAE НА ПРОФ. Д-Р СТОЯН ВИТЛЯНОВ

ПОДБРАНА БИОБИБЛИОГРАФИЯ НА ПРОФ. Д-Р СТОЯН ВИТЛЯНОВ

Надежда Ботева – РИМСКИ МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ-СЕВЛИЕВО
Nadejda Boteva – ROMAN MEDICAL INSTRUMENTS FROM THE HISTORICAL MUSEUM OF SEVLIEVO

Надежда Ботева, Николай Шаранков, Калин Чакъров – ОТКРИВАНЕ НА РЕЛИКВАР, ВГРАДЕН В АНТИЧЕН ПОСТАМЕНТ ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР“ В С. АГАТОВО, СЕВЛИЕВСКО
Nadejda Boteva, Nikolaj Sharankov, Kalin Chakarov – THE DISCOVERING OF A RELIQUARY, BUILT INTO AN ANTIQUE PEDESTAL, FROM THE CHURCH “ST. DEMETRIUS” IN THE VILLAGE OF AGATOVO, SEVLIEVO

Иво Топалилов – БЕЛЕЖКА ВЪРХУ ЖИТИЕТО НА СВ. ТЕОДОТА
Ivo Topalilov – A NOTE ON THE PASSIO OF ST. THEODOTA

Румен Иванов – РАЗГЪВАНЕ НА СЪКРАЩЕНИЯТА НА ПЕЧАТИТЕ ВЪРХУ СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА
Rumen Ivanov – DECIPHERING OF THE ABBREVIATIONS ON THE STAMPS ON BRICKS AND TILES

Димчо Момчилов – ПРЕГРАДНАТА СТЕНА В МЕСТНОСТТА НЕМОЙ ДЕРЕ В РИШКИЯ ПРОХОД И СТАРОБЪЛГАРСКАТА ОТБРАНИТЕЛНА СИСТЕМА ПО ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА
Dimcho Momchilov – THE PARTITION WALL IN THE REGION NEMOY DERE IN THE RISHKI PASS AND OLD-BULGARIAN DEFENSE SYSTEM ON EASTERN BALKAN MOUNTAINS

Людмила Дончева-Петкова – КЕРАМИКАТА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ЦЕНТЪР НА ПЛИСКА
Lyudmila Doncheva-Petkova – CERAMICS FROM THE MANUFACTURING CENTRE OF PLISKA

Стела Дончева, Николай Николов – НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЕДНА ГРУПА ПРЪСТЕНИ С ПОЖЕЛАТЕЛЕН НАДПИС
Stella Doncheva, Nikolaj Nikolov – OBSERVATIONS ON A GROUP OF RINGS WITH WISHFUL INSCRIPTION

Константин Константинов – УСТРОЙСТВО И ПЛАНОВА СХЕМА НА ОБЕКТ № 41 ВЪВ ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА
Konstantin Konstantinov – BUILDING STRUCTURE AND PLAN SCHEME OF THE SITE № 41 IN THE OUTER CITY OF PLISKA

Иван Йорданов – ПЕЧАТИ НА МИХАИЛ МАНАСТРА (ХІ – ХІІ В.)
Ivan Jordanov – SEALS OF MICHAEL MANASTRAS ( ХІTH-ХІІTH CC.)

Пламен Караилиев – НОВИ ДАННИ ЗА КЪСНИТЕ НОМАДИ В КОМПЛЕКСА „МАРИЦА- ИЗТОК”
Plamen Karailiev – NEW DATA FOR LATER NOMADS IN „MARITZA IZTOK“

Рени Петрова – НОВООТКРИТ АМФОРЕН ПЕЧАТ ОТ РАДНЕВСКО
Reni Petrova – NEW FOUND AMPHORA STAMP NEAR THE CITY OF RADNEVO

Диана Косева – ЗА НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗКУСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ
Diana Koseva – ABOUT CERTAIN TENDENCIES IN ART DURING THE CRUSADES

Константин Тотев – ЗА ДВА МОНОГРАМА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА СТОЛИЦА ТЪРНОВО
Konstantin Totev – ON TWO MONOGRAMS OF THE MEDIAEVAL CAPITAL TARNOVO

Константин Тотев, Светлана Великова – МРАМОРЕН КАПИТЕЛ ОТ РАЗКОПКИТЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЧЕРВЕН
Konstantin Totev, Svetlana Velikova – MARBLE CHAPITER FROM THE EXCAVATIONS OF THE MEDIEVAL CHERVEN

Деян Рабовянов – ФОРТИФИКАЦИЯТА НА КРЕПОСТТА ТРАПЕЗИЦА – ВТОРАТА ЦИТАДЕЛА НА БЪЛГАРСКАТА СТОЛИЦА ТЪРНОВО
Deyan Rabovyanov – THE FORTIFICATION OF TRAPEZITSA – THE SECOND CITADEL OF THE BULGARIAN CAPITAL OF TURNOVGRAD

Деян Рабовянов, Станимир Димитров – ЕВРОПЕЙСКО ЗАЩИТНО ВЪОРЪЖЕНИЕ ОТ СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (XII – XV В.)
Deyan Rabovyanov, Stanimir Dimitrov – EUROPEAN ARMOUR FROM MEDIEVAL BULGARIA (12 – 15 C.)

Стоян Попов – НАХОДКИ НА УДАРНИ ОРЪЖИЯ ОТ МЕСТНОСТТА ХИСАРЯ ПРИ СЕЛО ДРАГОЙНОВО, ПЪРВОМАЙСКО
Stoyan Popov – BLUNT WEAPONS FINDS FROM THE HISARYA LOCALITY, NEAR TO DRAGOINOVO VILLAGE, MUNICIPALITY OF PARVOMAI

СъКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS

СПИСъК НА АВТОРИТЕ
LIST OF THE AUTHORS