IN HONOREM – 3 – QUADRIVIUM

Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов

 

НОКТЮРНО ЗА ВЕСО

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ НА ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ

 

КУЛТУРОЛОГИЯ

Яни Милчаков – АКРОСТИХ, КАНОНИЗАЦИЯ, МАРГИНАЛИЗАЦИЯ 
Yani MiltchakovACROSTICHE, CANONIZATION, MARGINALIZATION

Добрин Добрев – ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВЛАСТТА И ОФИЦИАЛНОТО ИЗКУСТВО В ПРАВОСЛАВНА И КАТОЛИЧЕСКА ЕВРОПА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО
Dobrin Dobrev – THE ISSUE OF POWER AND OFFICIAL ART IN ORTHODOX AND CATHOLIC EUROPE IN THE MIDDLE AGES

Стефан Хърков – СЛОГОВИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ТОНОВЕТЕ В ПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА
Stefan Harkov – SOLMIZATION SYLLABLES IN ORTHODOX CHANT

Денка Кръстева – РУСКИЯТ БАРОК И СУБКУЛТУРАТА НА НЕОФИЦИАЛНОТО СЛОВО 
Denka Krasteva- RUSSIAN BAROQUE AND THE SUBCULTURE OF INFORMAL SPEECH

Ростислава Тодорова„ВЪ НАЧАЛѢ БѢ СЛОВО”: ЕДНА НЕПУБЛИКУВАНА ИКОНА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НА ШУМЕНСКИЯ ЗОГРАФ НИКОЛА ВАСИЛЕВ
Rostislava Todorova – “IN THE BEGINNING WAS THE WORD”:  AN UNPUBLISHED ICON OF SS. CYRIL AND METHODIUS BY NIKOLA VASILEV FROM SHUMEN

Пламен Шуликов„МОЛИВЪТ НА ПРИРОДАТА” И „МОЛИВЪТ НА ХУДОЖНИКА”. УПОТРЕБИ НА ФОТОРЕАЛИЗМА
Plamen Shulikov – THE PENCIL OF NATURE AND THE PENCIL OF THE PAINTER. USES OF PHOTO REALISM

 

МЕДИЕВИСТИКА

Христо Трендафилов – МАЛЪК УВОД В МИТА ЗА ЗЛАТНИЯ ВЕК
Hristo Trendafilov – SHORT INTRODUCTION TO THE MYTH OF THE GOLDEN AGE

Павел Георгиев – КОЯ Е МИРИНА/МАРИНА В ДВУЕЗИЧНИЯ НАДПИС ОТ МАНАСТИРА ПРИ РАВНА
Pavel Georgiev – WHO IS MIRINA/MARINA IN THE BILINGIUAL INSCRIPTION FROM THE RAVNA MONASTERY?

Пиринка Пенкова – ПРЕСЛАВСКИЯТ ПРЕВОД НА “ЧЕТИРИ СЛОВА ПРОТИВ АРИАНИТЕ” И ВТОРИЧНАТА РЕДАКЦИЯ НA ЧАСТ ОТ ТЕКСТА В РЪКОПИС № 968 ОТ СБИРКАТА НА М. ПОГОДИН
Pirinka PenkovaTHE PRESLAV TRANSLATION OF “FOUR DISCOURSES AGAINST THE ARIANS” AND THE SECONDARY EDITING OF ONE PART OF THE TEXT OF THE MANUSCRIPT № 968 IN THE POGODIN COLLECTION

Мария Тихова ОТНОВО ЗА УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ  НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
Mariya Tihova – AGAIN FOR THE DIDACTIC GOSPEL OF KONSTANTIN PRESLAVSKY

Мария СпасоваБЕСЕДА 1 ОТ УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ В СЛАВЯНСКАТА РЪКОПИСНА ТРАДИЦИЯ
Mariya Spasova – DISQUISITION 1 OF THE DIDACTIC GOSPEL BY KONSTANTIN PRESLAVSKY IN THE SLAVIC MANUSCRIPT TRADITION

Николай Николов – NOMINA ACTIONIS ET RESULTATIVA НА  -НИP / -ЕНИP В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478)
Nikolay Nikolov – NOMINA ACTIONIS ET RESULTATIVA OF -НИP /-ЕНИP IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF ST. CYRIL OF JERUSALEMS CATHECHISM (GIM, SIN 478)

Анета Тихова – ЗА УПОТРЕБАТА НА ДУАЛИС ПРИ ГЛАГОЛНИТЕ ФОРМИ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ
Aneta Tihova – ON THE USE OF DUALITY IN VERB FORMS IN THE SLAVONIC TRANSLATION OF JOSEPH FLAVIUS’S HISTORY OF THE JUDAIC WAR ACCORDING TO THE ARCHIVE CHRONOGRAPH

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: ГРHДЬ, ГРHДHТH
Rostislav Stankov – OUT OF OBSERVATIONS ON VOCABULARY OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON: ГРHДЬ, ГРHДHТH

Йорданка МосковаГЕРОИТЕ ОТ АНТИЧНАТА МИТОЛОГИЯ СПОРЕД ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА
Yordanka Moskova – THE HEROES FROM CLASSICAL MYTHOLOGY ACCORDING TO THE CHRONICLE BY YOAN MALALA

Татяна ИлиеваНАРЕЧИЯ С ТЕРМИНОЛОГИЧНА ФУНКЦИЯ В ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА DE FIDE ORTHODOXA
Tatyana IlievaADVERBS WITH A TERMINOLOGICAL FUNCTION IN JOAN EXARCH`S TRANSLATION OF DE FIDE ORTHODOXA

Eлена СтатеваПОКРЪСТЕНИТЕ БЪЛГАРИ – НОВИЯТ „БОЖИ НАРОД“: ПРЕСЛАВСКИЯТ  „ПРОЧИТ“ НА ТРАНСЦЕНДЕНТНАТА ИСТОРИЯ НА СПАСЕНИЕТО (КРАЯ НА IX – НАЧАЛОТО НА X ВЕК)
Elena Stateva – THE CHRISTENED BULGARIANS – NEW “PEOPLE OF GOD”: THE PRESLAV’S “READING” OF THE TRANSCENDENT HISTORY OF SALVATION (END OF THE 9TH – BEGINNING OF THE 10TH CENTURIES)

Eлка МирчеваКЪМ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ФЕНОМЕНА ПОВТОРНИ ПРЕВОДИ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНА ТРАДИЦИЯ
Elka Mircheva – TO THE CHARACTERISTICS OF THE SECOND TRANSLATIONS PHENOMENON IN THE OLD BULGARIAN LITERARY TRADITION

Айтен Мустафова – ЖИТИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР СИДСКИ В РЕТКОВИЯ СБОРНИК
Аyten Mustafova “THE LIFE OF ALEXANDER SIDSKI” IN THE RETKOV COLLECTION

Анчо Калоянов – РАННИТЕ СЛУЖБИ ЗА СВ. ИВАН РИЛСКИ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ
Ancho KaloyanovTHE EARLY ST. JOHN OF RILA SERVICES AS HISTORICAL SOURCES

Веселка Желязкова – НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ В ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ ПЕРЕВОДЕ КНИГИ ИСХОД
Veselka ZhelyazkovaDENOMINATIONS OF PERSONS IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE BOOK OF EXODUS

Тодорка Георгиева – ЗА СЪСТАВА И РЕДАКЦИЯТА НА ЗЛАТОСТРУЙ С ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ XII ВЕК (РКП. РНБ, F.N.I.46)
Todorka GeorgievaFOR THE COMPOSITION AND THE EDIT OF ZLATOSTRUY WITH TARZHESTVENIK FROM XII CENTURY

Ценка ДосеваНОТИРАНИТЕ” ПЕСНОПЕНИЯ В СЛУЖБАТА ЗА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ (ЕЗИК И ТЕКСТ)
Tsenka Doseva – NOTATIONАL” HYMNS IN THE OFFICE FOR ST. PROPHЕT ELIJAH

Грета Стоянова – ХРИСТИЯНСКАТА СИМВОЛИКА НА ЕЛЕНА КАТО АГИОГРАФСКИ И ХИМНОГРАФСКИ ТОПОС
Greta Stoyanova – CHRISTIAN SYMBOLISM OF THE DEER AS AN AGIOGRAPHIC AND HYMNOGRAPHIC TOPOS

Petra Stankovska NĚKTERÉ PŘEKLADOVÉ A JAZYKOVÉ PRVKY NEJSTARŠÍHO ZNÁMÉHO OPISU ČÁSTI MODLITBY SV. ŘEHOŘE V HLAHOLSKÉM DIMITRIJOVĚ ŽALTÁŘI
Petra StankovskaSOME LINGUISTIC ELEMENTS AND TRANSLATION FEATURES OF THE OLDEST KNOWN COPY OF THE PRAYER OF ST. GREGORY IN GLAGOLITIC PSALTER OF  DIMITRIJ 

Димитър Кенанов – АТОНСКИЯТ СТАРЕЦ ЙОАН И СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА МИТРОФАНОВИЯ КАНОН ЗА ПРЕСВЕТА ТРОИЦА
Dimitar Kenanov – ATHOS PRIEST JOHN AND THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF MITROPHAN’S CANON ON THE HOLY TRINITY

Марияна Цибранска-Костова – СТАРОЗАВЕТНИ ЕКСЦЕРПТИ В ЮРИДИЧЕСКИ СБОРНИЦИ ОТ ЕПОХАТА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
Mariyana Tsibranska-KostovaTHE EXCERPTS FROM THE OLD TESTAMENT IN THE SECOND BULGARIAN KINGDOM MISCELLANIES

Невена Гавазова – ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК В ЗАЩИТА НА ИКОНИТЕ (СПОРЕД БЕСЕДА ЗА ПОСТА И СЪЛЗИТЕ, И ЗА ЧЕСТНИТЕ ИКОНИ)
Nevena GavazovaGRIGORIY TSAMBLAK IN DEFENCE OF THE ICONS (ACCORDING TO THE SPEECH ABOUT FASTING, TEARS AND HONEST ICONS)

Данко Георгиев – МОЛИТВА СРЕЩУ НЕЖИТ В МАРГИНАЛЕН ТЕКСТ
Danko GeorgievA PRAYER AGAINST NEZHIT IN A MARGINAL TEXT

 

ЛИТЕРАТУРА И ФОЛКЛОР

Сава Сивриев – СКИТАЛЕЦЪТ
Sava Sivriev – THE WANDERER

Калина Лукова – СРЕДНОВЕКОВНИЯТ КНЯЗ И МОДЕРНИЯТ ДЕКАДЕНТСКИ ЛАБИРИНТ
Kalina LukovaTHE MEDIEVAL PRINCE AND THE MODERN DECADENT LABYRINTH

Страшимир Цанов „ВЕЛИКИЯТ ЦАР” НА НИКОЛАЙ РАЙНОВ ИЛИ ИСТОРИЯТА КАТО РЕФЕРЕНТ НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКИЯ ДИСКУРС
Strashimir Tsanov – THE GREAT TSAR” OF NIKOLAI RAYNOV OR  HISTORY AS REFERENT OF POPULAR SCIENCE  DISCOURSE

Евдокия Борисова – СЛУЧАЯТ ВЕРА МУТАФЧИЕВА И SAECULUM AUREUM НА СЪВРЕМЕННИЯ РОМАН (СЛУЧАЯТ ДЖЕМ НА ВЕРА МУТАФЧИЕВА И БЯЛАТА КРЕПОСТ НА ОРХАН ПАМУК)
Evdokiya BorisovaVERA MUTAFCHIEVA CASE AND SAECULUM AUREUM (THE GOLDEN AGE) OF THE CONTEMPORARY BULGARIAN NOVEL (THE JEM CASE”BY VERA MUTAFCHIEVA AND THE WHITE CASTLE”BY ORHAN PAMUK)

Десислава Иванова„ПОКАЗАЛЕЦ ИЛИ…“ КАК ДА ПРОДАВАШ РАКОВСКИ
Desislava Ivanova – POKAZALETS OR… HOW TO SELL RAKOVSKI

Тодор Моллов – ДВЕТЕ ВЕРСИИ НА ПЕСЕНТА ЗА МОМЧИЛ ЮНАК (СТРУКТУРА И ВОДЕЩИ ИДЕИ)
Todor Mollov – THE TWO VERSIONS OF THE SONG FOR THE MOMCHIL HERO (STRUCTURE AND LEADING IDEAS)

Румяна Малчева – ЛЕТНИ СЕДЕНКАРСКИ ПЕСНИ ОТ С. МАРКОВО (ШУМЕНСКО)
Rumyana Malcheva – UNKNOWN SONGS FROM THE SUMMER SOCIAL MEETINGS FROM THE VILLAGE OF MARKOVO (SHUMEN DISTRICT)

 

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Данаил Петров – КЪСНОАНТИЧНАТА КРЕПОСТ ДУРОСТОРУМ – ЕПИСКОПСКИ ЦЕНТЪР В ПРОВИНЦИЯ ВТОРА МИЗИЯ
Danail PetrovLATE ANTIQUITY FORTRESS OF DUROSTORUM – EPISCOPAL CENTER IN THE  PROVINCE SECOND MISIA

Иван Йорданов – ПЕЧАТИ НА КИРИЛИЦА ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
Ivan Jordanov – SEALS WITH INSCRIPTION IN THE CYRILLIC SCRIPT FROM THE FIRST BULGARIAN KINGDOM

Константин Константинов – ЗА АРХИТЕКТУРНИЯ ОБЛИК НА ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА В ПЛИСКА В ПЕРИОДА 893-971 Г.
Konstantin KonstantinovTHE ARCHITECTURAL APPEARANCE OF THE GREAT BASILICA OF PLISKA BETWEEN 893-971

Yuri Stoyanov – THE MEDIEVAL BOSNIAN CHURCH – HERESIOLOGICAL STEREOTYPES AND HISTORICAL REALITIES
Юри СтояновСРЕДНОВЕКОВНАТА БОСНЕНСКА ЦЪРКВА – ЕРЕСИОЛОГИЧЕСКИ СТЕРЕОТИПИ И ИСТОРИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ

Росица Ангелова – ИСТОРИЯ НА ПЕТДЕСЯТНАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ (1920 – 1928)
Rositsa Angelova – HISTORY OF THE PENTECOSTAL CHURCH IN BULGARIA (1920-1928)