IN HONOREM 2 – ФИЛОЛОГИЯ И ТЕКСТОЛОГИЯ

Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер

 

Светлина НиколоваУЙЛЯМ ФЕДЕР И СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНА КУЛТУРА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

William Robbert Veder PUBLICATIONS

Ангелина Минчева СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЙ МИССИОНЕРСКИЙ ЯЗЫК?

Кристиано Дидди O ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СЛАВЯНСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СИСТЕМЕ

Татяна СлавоваСЛАВЯНСКИЯТ ПРЕВОД НА ПОСЛАНИЕТО НА ПАТРИАРХ ФОТИЙ ДО КНЯЗ БОРИС (С ОГЛЕД НА СИНТАКСИСА)

Христо Трендафилов КОНСТАНТИНОПОЛСКИЯТ ТЕКСТ

Пиринка Пенкова ГРАМАТИЧЕСКАТА ЕКЗЕГЕЗА В ПРЕСЛАВСКАТА ШКОЛА КАТО МАРКЕР ЗА ПРОИЗХОД НА ТЕКСТА

Николай Николов – (РЕ)КАТЕХИЗАЦИЯ И ЕРЕСИ СПОРЕД СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ

Мария Спасова СЛОВО ЗА СВЕТИЯ ДУХ НА ПЕТДЕСЕТНИЦА – КОМПИЛАЦИЯ ИЛИ СЪСТАВИТЕЛСТВО?

Олег Жолобов – ПРАСЛАВЯНСКИЙ ИМПЕРФЕКТ НА *-T И *-TI В ДРЕВНЕРУССКИХ КОДЕКСАХ

Ростислав Станков ЕЩЕ РАЗ О ГЛАЗАТЫХЪ

Валерия Ефимова К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ИНВЕНТАРЯ

Татяна Илиева – СЛОВНИКЪТ НА ХРАБРОВОТО СКАЗАНИЕ ЗА БУКВИТЕ – СТАТИСТИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Явор Милтенов ХИЛЕНДАРСКИТЕ СВИДЕТЕЛИ НА ЗЛАТОСТРУЙ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕКОНСТРУИРАНЕ НА ПРОТОСБИРКАТА

Георги Петков НОВИ ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОУЧЕНИЯТА НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Тодорка Георгиева ПОУЧЕНИЕ ЗА АП. ПЕТЪР И ПАВЕЛ В СЪСТАВА НА КАЛЕНДАРНАТА ЧАСТ В РКП. F.N.I.46 ОТ РНБ – САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Грета Стоянова СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА МЪЧЕНИЕ НА СВ. КЛИМЕНТ, ПАПА РИМСКИ

Казимир Попконстантинов ОЛОВЕН АМУЛЕТ С ТЕКСТ ОТ Х В. ПРОТИВ НЕЖИТ ОТ С. ГРАДЕЦ, ВИДИНСКО

Камен Димитров ЧИСЛИТЕЛНИТЕ ИМЕНА В СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ЗА НЕПОСТИЖИМОТО ОТ ЙОАН ЗЛАТОУСТ

Димитър Кенанов ЖИТИЕТО НА ПРЕП. ЙОАН СИНАЙСКИ И СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА КНИГАТА ЛЕСТВИЦА

Невена Гавазова ОГЪНЯТ НА РЕВНОСТТА. СТРАННИЧЕСТВОТО (СЛОВО / СТЕПЕН 3 НА КНИГАТА ЛЕСТВИЦА)

Ценка Досева СЛОЖНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ЗА ЛИЦА СЪС СУФИКС –(ЬН)ЁКЪ В НОВГОРОДСКИТЕ МИНЕИ ОТ 1095-1097  Г.

Веселин Панайотов КРИПТИРАНИ  АКРОСТИХОВЕ ОТ  БЪЛГАРСКАТА ХИМНОГРАФКА ЕВА

Трендафил Кръстанов НЕИЗВЕСТНО В ИЗВЕСТНОТО. ТВОРБИ ЗА СВ. ТРОИЦА В ОКТОИХА С АКРОСТИХ ИАН ЯН ОТ ЙОАН  ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ ЗЛАТОУСТ, ПРИПИСВАНИ НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Cynthia Vakareliyska THE COMMEMORATIONS IN TWO VERY CLOSELY RELATED BULGARIAN MENAIA: THE ZOGRAPH TREPHOLOGION AND MENAION F.I._.72.

Илиана Чекова АПОСТОЛИТЕ И ПРОСВЕТИТЕЛИТЕ СЕЯЧИ НА ДУХОВНИ СЛОВА (НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ МОТИВА “ОРАН/ СЕИТБА/ ЖЪТВА”)

Анисава Милтенова ЗА ТЕКСТОВЕТЕ С ИМЕНА НА СВЕТЦИ ВЪВ ФЛОРИЛЕГИИТЕ

Галина Баранкова – ПРИТЧА О ДУШЕ И ТЕЛЕ КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО В РУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ

Лила Мончева ЕПИСТОЛАРНИЯТ ДИСКУРС В ПАТЕРИЧНИЯ ТЕКСТ НА КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЯ ПАТЕРИК