Преславска книжовна школа – Том 16 – 2016

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Николай Николов – ЕСТЕСТВЕНОНАУЧНА ЛЕКСИКА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478)
Nikolay NikolovSCIENCES VOCABULARY IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF ST. CYRIL OF JERUSALEMS CATHECHISM (GIM, SIN. 478)

Жени Жикова – КОМПОЗИТАТА В УЧИТЕЛНО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАБЛЮДЕНИЯ)
Zheny Zhikova – COMPOSITE IN DIDACTIC GOSPEL OF CONSTANTINE OF PRESLAV (PRELIMINARY OBSERVATIONS)

Ценка Досева – СТИХИРИТЕ ЗА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
Tsenka DosevaTHE STICHERA TO ST. PROPHЕT ELIJAH

Мария Томова-Михнева – ЗА ОРИГИНАЛНИТЕ СЛОВА В ЗЛАТОСТРУЙ ОТ ХІІ ВЕК
Maria Tomova-MihnevaTHE ORIGINAL WORDS OF ZLATOSTRUY OF THE XII CENTURY

Тодорка Георгиева – ТЪРЖЕСТВЕНИКЪТ ОТ ХII ВЕК И СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ХОМИЛИАРИ
Todorka Georgieva – TARZHESTVENIK OF THE XII CENTURY AND OLD BULGARIAN HOMILISTS

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: МНИМЫЕ РУСИЗМЫ (2)
Rostislav StankovOUT OF OBSERVATIONS ON VOCABULARY OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON: IMAGINERY RUSSICISMS (2)

Анета Тихова – ЗА НЯКОИ ФОРМИ НА ИМПЕРФЕКТА В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ (ВЪЗ ОСНОВА НА АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ В СРАВНЕНИЕ С ВИЛНЕНСКИЯ ХРОНОГРАФ)
Aneta Tihova – ON SOME FORM OF THE IMPERFECT IN THE SLAVONIC TRANSLATION OF ‘THE HISTORY OF THE JEWISH WAR’ BY JOSEPHUS FLAVIUS (BASED ON THE ARCHIVAL CHRONOGRAPH IN COMPARISON WITH THE VILNEN CHRONOGRAPH)

Татяна Илиева – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЛЕКСИКОГРАФСКОТО ОПИСАНИЕ НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ
Tatyana IlievaTO THE QUESTION OF LEXICOGRAPHICAL DESCRIPTION OF THE LITERARY HERITAGE OF PETAR TZERNORIZETS

 

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ТЕОЛОГИЯ

Тереза Герчева – ТРИ НЕИЗВЕСТНИ ХИМНОГРАФСКИ ТВОРБИ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Theresa Gercheva ABSTRACT THREE UNKNOWN HYMNOLOGICAL WORKS OF ST. KLIMENT OHRIDSKI

Елена Статева – БЪЛГАРО-ВИЗАНТИЙСКИТЕ ВОЙНИ В „ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА“: ЕСХАТОЛОГИЗАЦИЯ НА ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ В КРАЯ НА IX И X ВЕК
Еlena Stateva – BULGARIAN-BYZANTINE WARS IN „RECENT TIMES“: ЕSCHATOLOGATION OF THE MILITARY CONFLICTS BY THE END OF THE 9TH AND IN THE 10TH CENTURIES

Христо Трендафилов – ТРИТЕ СМЪРТИ НА ЦАР ПЕТЪР
Hristo Trendafilov THE THREE DEATHS OF KING PETER

Антоанета Буюклиева – ОРАТОРСКОТО МАЙСТОРСТВО И РОЛЯТА НА БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В ПОУЧЕНИЯТА НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ
Antoaneta BuyuklievaORATORIKAL MASTERI AND THE ROLE OF BIBLIKAL CITATIONS IN WORD OF PETAR CHERNORIZETS

Грета Стоянова – СЛОВО НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ ВЪРХУ СКАЗАНИЕТО НА ЗЛАТОУСТ ЗА ПОСТА КЪМ НЕИЗВЕСТЕН МОНАХ
Greta Stoyanova PETER CHERNORIZETZ’S ADDRESS ON JOHN CHRYSOSTOM’S STORY ABOUT FASTING TO AN UNKNOWN MONK’S

Румяна Малчева – ЛЕЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ
Rumyana MalchevaST. JOAN RILSKIS HEALING ACTIVITY

Айтен Мустафова„СЛОВО НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ЗА ТАКСИОТА” ОТ РЕТКОВИЯ СБОРНИК – ЧАСТ ОТ ДУАЛИСТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА БОГОМИЛИТЕ?
Ayten MustafovaTHIS ARTICLE PROVIDES AN OPPORTUNITY FOR A DUALISTIC INTERPRETATION OF AN ORTHODOX TEXT, STORY OF THE SOLDIER TAXIOTES, INCLUDED IN CODEX SUPRASLIENSIS

Невена ГеоргиеваПРИТЧАТА ЗА ТРИМАТА ПРИЯТЕЛИ И НЕЙНИЯ ВЪЗМОЖЕН ДУАЛИСТИЧЕН ПРОЧИТ (В ПРЕПИС НА ПОВЕСТ ЗА ВАРЛААМ И ЙОАСАФ ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА РИЛСКИ МАНАСТИР)
Nevena GeorgievaTHE PARABLE OF THE THREE FRIENDS AND ITS POSSIBLE DUALISTIC READING (IN TRANSCRIPT OF STORY FOR THE BARLAAM AND JOASAPH IN THE LIBRARY OF RILA MONASTERY)

Данко Георгиев – МОЛИТВАТА ПРОТИВ НЕЖИТ – АПОКРИФЕН, БОГОМИЛСКИ ИЛИ ПРОСТО НЕОРТОДОКСАЛЕН ТЕКСТ
Danko GeorgievPRAYER AGAINST NEZHIT – APOCRYPHAL, BOGOMIL OR JUST UNORTHODOX TEXT

Ивета Рашева – ПОДНОВЕНИЯТ ВЪЗРОЖДЕНСКИ АНАХРОНИЗЪМ ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БОРИС I В ДВА РАЗКАЗА ОТ ПОРЕДИЦАТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА „ДРЕВНА БЪЛГАРИЯ”
Iveta Rasheva – THE RENEWED RENAISSANCE ANACHRONISM OF THE BAPTIZING OF BORIS I IN TWO TALES OF THE SEQUENCE OF THE ARTS LIBRARY “ANCIENT BULGARIA”

 

АРХЕОЛОГИЯ И КУЛТУРОЛОГИЯ

Зарко Ждраков – ПОТИРИТЕ ОТ НОВГОРОД В АВТОГРАФСКИ КОНТЕКСТ
Zarko Zhdrakov – THE CHALICES FROM NOVGOROD IN AN AUTOGRAPHIC CONTEXT

Стела ДончеваОЛОВНА ИКОНА (ЕВЛОГИЯ) С БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Stella DonchevaLEAD ICON (EVLOGIА) WITH ANNUNCIATION

Веселин Панайотов, Десислава Иванова – РИЦАРЯТ В БОГОМИЛСКИТЕ СТЕЧКИ
Veselin Panayotov, Desislava Ivanova – THE KNIGHT IN THE BOGOMILS’ TOMBSTONES