Я

Явор Милтенов – ЛЕКСИКАТА НА ДИАЛОЗИТЕ НА ПСЕВДО-КЕСАРИЙ В КОНТЕКСТА НА ЛИТЕРАТУРНАТА ИМ ИСТОРИЯ ПРЕЗ ХV–ХVІ В. В РУСИЯ

Явор Милтенов  ХИЛЕНДАРСКИТЕ СВИДЕТЕЛИ НА ЗЛАТОСТРУЙ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕКОНСТРУИРАНЕ НА ПРОТОСБИРКАТА

Яна Мороз – ОБРАЗЪТ НА БОГ В УСТНИТЕ РАЗКАЗИ НА ЦИГАНИТЕ ЕВАНГЕЛИСТИ
Юлиян Великов – ФРОНТО И ЦЕЛС ЗА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО В РИТОРИЧЕСКА И ФИЛОСОФСКА ПЕРСПЕКТИВА

Яни Милчаков – АКРОСТИХ, КАНОНИЗАЦИЯ, МАРГИНАЛИЗАЦИЯ

Янка Драгомирова – ВИДЕНИЕТО НА ИАКОВ – ТЕОФАНИЯ И АНГЕЛОФАНИЯ