Ц

Цанко Цанев – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

Цанко Цанев – НЯКОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ЦАР ПЕТЪР И ТЯХНОТО ВРЕМЕ

Цанко Цанев – СЛАВЯНСКИТЕ “ЧЕРТИ И РЕЗКИ” И ВЪПРОСЪТ ЗА ПЪРВАТА СЛАВЯНСКА АЗБУКА

Цанко Цанев – СЛОВОТО ЗА СЛИЗАНЕТО НА СВ. ДУХ – ПРЕДПОЛАГАЕМО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ЙОАН ЕКЗАРХ

Цветана Ралева – МЪЧЕНИЕТО НА ЙОНА, ВАРАХИСИЙ И ДРУЖИНА В МАКАРИЕВИТЕ ЧЕТИ-МИНЕИ. (Езикови бележки)

Цветанка Янакиева – „СЛОВО ФИЛОСОФА” В СЪСТАВА НА АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФИЧЕСКИ СБОРНИК (РГАДА – ф. 181, МГАМИД № 279)

Цветанка Янакиева – ЗА СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯ ПРОТОГРАФ НА ГРАДСКИЯ ЗАКОН СПОРЕД МЕРИЛО ПРАВЕДНОЕ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІV ВЕК

Цветанка Янакиева – НОРМАТИВЕН МОДУЛ НА УПОТРЕБА НА БЕЗПРЕДЛОЖЕН ПРИГЛАГОЛЕН ЛОКАТИВ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ

Цветанка Янакиева – НОРМАТИВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА БЕЗПРЕДЛОЖНИ ФОРМИ НА РОДИТЕЛЕН ПАДЕЖ НА ИМЕНАТА И ПРЕДЛОЖНИ КОНСТРУКЦИИ С ОТЪ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА И СРЕДНОБЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ

Цветанка Янакиева – ПЕРГАМЕНТЕН ПСАЛТИР ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIV ВЕК ОТ ШУМЕНСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Цветанка Янакиева – ПЕРГАМЕНТЕН ПСАЛТИР ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIV ВЕК ОТ ШУМЕНСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Цветанка Янакиева – ЛИНГВИСТИЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛАВЯНСКИ РЪКОПИС №2617 ОТ ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В ШУМЕН

Цветанка Янакиева – ОМЕГОВИЯТ ПРАВОПИСЕН ПРИНЦИП В СРЕДНОБЪЛГАРСКИТЕ РЪКОПИСИ

Цветанка Янакиева – ПЕРГАМЕНТЕН ПСАЛТИР ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХIV ВЕК ОТ ШУМЕНСКИЯ ИСТОРИ-ЧЕСКИ МУЗЕЙ

Цветанка Янакиева – РЪКОПИС №1 (54) ОТ СБИРКАТА НА НБКМ КАТО ЧАСТ ОТ ШУМЕНСКИЯ ПСАЛТИР

Цветанка Янакиева – СЪЧИНЕНИЯ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ В МАРИЯПОЧЕНСКИЯ СБОРНИК ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА ДЕБРЕЦЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Цветанка Янакиева – ЗА СРЕДНОБЪЛГАРСКИТЕ ПРОТОГРАФИ И РЕДАКТОРСКИТЕ УСИЛИЯ НА ИЗТОЧНОСЛАВЯНСКИТЕ ПРЕПИСВАЧИ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ СОБОРНИКА НА СВЕТИ НИЛ СОРСКИ ОТ КРАЯ НА ХV ВЕК)

Цветелин Степанов – „ЦАР СЛАВ” И ЛЕГИТИМАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО В „СКАЗАНИЕ НА ПРОРОК ИСАЙЯ”

Ценка Досева – ИЗ ЛЕКСИКАТА НА РАННАТА СЛАВЯНСКА ХИМНОГРАФИЯ (имена за лица с корен -бор-, -бран-)

Ценка Досева – ИЗ ЛЕКСИКАТА НА РАННАТА СЛАВЯНСКА ХИМНОГРАФИЯ ИМЕНА НА -анинъ\- ıанинъ, -ѣнинъ

Ценка Досева – КОМПОЗИТА СЪС ЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЦЕ В РАННИ СЛАВЯНСКИ МИНЕЙНИ ПРЕПИСИ (НЯКОИ НАБЛЮДЕНИЯ) 

Ценка Досева – ПРЕСЛАВСКА ЛЕКСИКА В РАННИ СЛАВЯНСКИ МИНЕЙНИ ПРЕПИСИ (nomina loci на ище)

Ценка Досева – СЛОЖНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ЗА ЛИЦА СЪС СУФИКС –ьць В ДРЕВНОРУСКИ МИНЕЙНИ ПРЕПИСИ

Ценка Досева – СЛУЖБИ ЗА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ В СТАРОИЗВОДНИ СЛАВЯНСКИ МИНЕИ (състав и структура)

Ценка Досева – СТИХИРИТЕ ЗА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ

Ценка Досева – ИЗ ЛЕКСИКАТА НА НОВГОРОДСКИТЕ МИНЕИ ОТ 1095 – 1097 ГГ. (СЛОЖНИ ИМЕНА ЗА ЛИЦА ОТ ЖЕНСКИ РОД)

Ценка Досева – НЕОДУШЕВЕНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА СНАСТАВКАТА- (ьн)ица В НОВГОРОДСКИТЕ МИНЕИ ОТ 1095-1097 Г.

Ценка Досева – „НОТИРАНИТЕ” ПЕСНОПЕНИЯ В СЛУЖБАТА ЗА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ (ЕЗИК И ТЕКСТ)

Ценка Досева – ПАРИМИИТЕ В СЛУЖБАТА ЗА ПРОРОК ИЛИЯ В ЮЖНОСЛАВЯНСКИ МИНЕИ(ЛЕКСИКАЛЕН АСПЕКТ)

Ценка Досева – СЛОЖНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ЗА ЛИЦА СЪС СУФИКС –(ЬН)ЁКЪ В НОВГОРОДСКИТЕ МИНЕИ ОТ 1095-1097  Г.