Т

Т. Иванова, И. Болчева, Н. Шойлева – ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ “ЗА БУКВИТЕ” НА ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Таня Лалева – ПРЕВОДЪТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЛИТЕРАТУРИ. БЪЛГАРО-ИСПАНСКИ УСПОРЕДИЦИ

Татьяна Рождественская – ДЕРЕВЯННАЯ НОВГОРОДСКАЯ ПСАЛТЫРЬ XI В. И ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОЙ ЭПИГРАФИКИ Χ – ΧΙ ВВ.

Татьяна Строковская – «СЛОВО О СВ. ТРОИЦЕ, О ТВАРИ И О СУДЕ» КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РУССКИХ КНИЖНИКОВ СЕР. XV- СЕР. XVI ВВ.

Татьяна Строковская – УЧЕНИЕ О ПОСТЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО

Татьяна Строковская – НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ПАМЯТНИКОВ БОЛГАРСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ: ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ

Татьяна Пентковская – ПАНДЕКТЫ АНТИОХА В СЛАВЯНСКОМ И АРАБСКОМ ПЕРЕВОДЕ: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Татяна Илиева – СПЕЦИФИКА НА БОГОСЛОВСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА СИСТЕМА В СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК (наблюдения върху Йоан-Екзарховия превод на Богословието)

Татяна Илиева – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЛЕКСИКОГРАФСКОТО ОПИСАНИЕ НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ

Татяна Илиева – РЕДКИ ДУМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА КНИГАТА НА ПРОРОК ЙЕЗЕКИИЛ

Татяна Илиева – СЛОВНИКЪТ НА ХРАБРОВОТО СКАЗАНИЕ ЗА БУКВИТЕ – СТАТИСТИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Татяна Илиева – ТЕОЛОГО-ФИЛОСОФСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА ЛЕКСИКА В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА И НЕЙНИТЕ КОНТИНУАНТИ В СЪВРЕМЕННИЯ НИ ЕЗИК

Татяна Илиева – СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ СКЛОННОСТИ ПРИ ЛЕКСИКАТА В ХИМНОГРАФСКОТО ТВОРЧЕСТВО НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Татяна Илиева – ТЕРМИНИ КОМПОЗИТА В ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА БОГОСЛОВИЕ

Татяна Илиева – КНИЖОВНОТО ДЕЛО В SLAVIA ORTHODOXA ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЕЗИКА

Татяна Илиева – НАРЕЧИЯ С ТЕРМИНОЛОГИЧНА ФУНКЦИЯ В ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА DEFIDE ORTHODOXA

Татяна Славова – ТРЕТА КНИГА ЦАРСТВА В СЪСТАВА НА АРХИВНИЯ ХРОНОГРАФ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАБЛЮДЕНИЯ)

Татяна Славова – “УЧЕНИЕТО ЗА ЧИСЛАТА”, ПРИПИСВАНО НА КИРИК НОВГОРОДЕЦ

Татяна Славова – ЗОДИАКАЛНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИМЕОНОВИЯ СБОРНИК (по Светославовия препис от 1073 г.)

Татяна Славова – ОТКЪСИТЕ ОТ “БОГОСЛОВИЕ” (“НЕБЕСА”) В ПРЕВОД НА ЙОАН ЕКЗАРХ В ТЪЛКОВНАТА ПАЛЕЯ

Татяна Славова – СЛАВЯНСКИЯТ ПРЕВОД НА ПОСЛАНИЕТО НА ПАТРИАРХ ФОТИЙ ДО КНЯЗ БОРИС (С ОГЛЕД НА СИНТАКСИСА)

Теменуга Христова –  Репродукции на избрани творби

Тереза Герчева – АЗБУЧНИ АКРОСТИХОВЕ В СТАРОПЕЧАТЕН МИНЕЙ ЗА ЯНУАРИ  (1876 Г.)

Тереза Герчева – ТРИ НЕИЗВЕСТНИ ХИМНОГРАФСКИ ТВОРБИ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Тереза Герчева – ХИМНОГРАФСКИЯТ КОНТЕКСТ НА КЛИМЕНТОВИТЕ АКРОСТИШНИ ПОДПИСИ В ПОХВАЛЕН КАНОН ЗА СВ. БОГОРОДИЦА

Тодор Балабанов – ЗА СЕМАНТИКАТА НА ЕДИН ГРЪЦКИ НАДПИС ОТ МАНАСТИРА ПРИ С. ЧЕРНОГЛАВЦИ, ШУМЕНСКО

Тодор Балабанов, Мария Тихова – НАДПИСЪТ ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 6463 г. (954 г. / 955 г.) – ОТ С. ЧЕРНОГЛАВЦИ, ШУМЕНСКО, БЪЛГАРИЯ

Тодор Балкански – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ. МИСТИФИКАЦИИ, ОНОМАСТИКА И ЛЕГЕНДИ

Тодор Моллов – ДВЕТЕ ВЕРСИИ НА ПЕСЕНТА ЗА МОМЧИЛ ЮНАК (СТРУКТУРА И ВОДЕЩИ ИДЕИ)

Тодор Събев – ЦЪРКОВНО-КАЛЕНДАРНИЯТ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК

Тодор Тодоров – КОНСТАНТИН БАГРЕНОРОДНИ И ДИНАСТИЧНИЯТ БРАК МЕЖДУ ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ ДОМОВЕ НА ПРЕСЛАВ И КОНСТАНТИНОПОЛ ОТ 927 г.

Тодорка Георгиева – СЛОВО ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В СЪСТАВА НА МИНЕЙНИЯ ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ ХІІ ВЕК

Тодорка Георгиева – ТЪРЖЕСТВЕНИКЪТ ОТ ХII ВЕК И СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ХОМИЛИАРИ

Тодорка Георгиева – ЗА СЪСТАВА И РЕДАКЦИЯТА НА ЗЛАТОСТРУЙ С ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ XII ВЕК (РКП. РНБ, F.N.I.46)

Тодорка Георгиева – ЗА СЪСТАВА НА РКП. F.n.I.46 ОТ РУСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА В САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Тодорка Георгиева – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ МОЛИТВЕНИ СЛАВОСЛОВИЯ НА КАЛЕНДАРНИТЕ ЧЕТИВА В СБОРНИКА ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ ХІІ ВЕК

Тодорка Георгиева – СИМЕОНОВИЯТ ЗЛАТОСТРУЙ И СЪДБАТА НА НЕГОВИТЕ РЕДАКЦИИ В БЪЛГАРИЯ И В РУСИЯ

Тодорка Георгиева – ЗА ПРОТОГРАФА НА ЗЛАТОСТРУЙ ОТ ХІІ ВЕК

Тодорка Георгиева – СИМЕОНОВИЯТ ЗЛАТОСТРУЙ И НЕГОВИЯТ ПРЕПИС ОТ XII ВЕК

Тодорка Георгиева – ЗА ЛЕКСИКАЛНИЯ СЪСТАВ НА АНОНИМНОТО слово о твари божии

Тодорка Георгиева  ПОУЧЕНИЕ ЗА АП. ПЕТЪР И ПАВЕЛ В СЪСТАВА НА КАЛЕНДАРНАТА ЧАСТ В РКП. F.N.I.46 ОТ РНБ – САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Тодорка Георгиева, Петранка Трендафилова – ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДОКСОЛОГИЧНА ФОРМУЛА КАТО БЕЛЕГ ЗА АВТОРСТВО

Тодорка Георгиева, Петранка Трендафилова – ЛЕКСИКАТА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦИТАТИ В слово о твари божии ОТ СБОРНИКА ЗЛАТОСТРУЙ

Тотю Тотев – ДВА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЕТЮДА

Тотю Тотев – НОИ МАТЕРИАЛИ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТРАПЕЗНАТА РИСУВАНА КЕРАМИКА ОТ ДВА МАНАСТИРА ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Тотю Тотев – ДВЕ РИСУВАНИ БЕЛОГЛИНЕНИ ТРАПЕЗНИ БЛЮДА С ЛИТУРГИЧЕСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБА ОТ СЕЛИЩЕ ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Тотю Тотев – АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРЕДСТОЛИЧНОМ ПРОШЛОМ ВЕЛИКОГО ПРЕСЛАВА

Тотю Тотев – ДВЕ КЪСНОАНТИЧНИ ТОКИ С ХРИСТИЯНСКИ ГРЪЦКИ НАДПИСИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Тотю Тотев – ЕПИЗОД ОТ СТРАСТИТЕ ГОСПОДНИ ВЪРХУ КАМЕННА ИКОНКА ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Тотю Тотев – КЕРАМИЧНАТА ИКОНА ПРЕЗ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Тотю Тотев – МОНАСТЫРИ В ПЛИСКЕ И ПРЕСЛАВЕ В IX-X ВВ. /Краткая археологическая характеристика/

Тотю Тотев – МОНАСТЫРЬ ОКОЛО КРУГЛОЙ ЦЕРКВИ В ПРЕСЛАВЕ

Тотю Тотев – НОВИ НАБЛЮДЕНИЯ И ДАННИ ЗА ОБЛИКА НА ГРАЖДАНСКАТА АРХИТЕКТУРА ПРЕЗ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Тотю Тотев – ЦЪРКВА КРАЙ РУМСКА РЕКА ВЪВ ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПРЕСЛАВ

Тотю Тотев – ЛЕГЕНДАТА ЗА АВГАР И ПРЕСЛАВСКАТА КЕРАМИЧНА ИКОНА

Димитър Кенанов – ДАФНОПАТОВАТА ПАРАФРАЗА НА ЗЛАТОУСТОВАТА ПОХВАЛА НА СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Тотю Тотев – СВЯТАЯ БОГОРОДИЦА В ИСКУССТВЕ ВЕЛИКОГО ПРЕСЛАВА (ІХ – Х ВВ.)

Тотю Тотев, Рашо Рашев – НОВИ ДАННИ ЗА СТАРОБЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО (VІІІ – Х В.)

Трендафил Кръстанов – СЛАВЯНСКИЯТ ПАЛИМПСЕСТ В COD. VAT.GR. 2502. ПАРАДОКСИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА МИСИЯ, ИТАЛО-БЪЛГАРСКА СЛЕДА И АКСИОМА ЗА ЕЗИКА

Трендафил Кръстанов – ПОЕТЪТ СВ. ЙОАН ЕКЗАРХ АН, ИIАН, IАН, ИО „РАБОТИЛ В РИМ” КАТО ДИПЛОМАТ, ЧЕРНОРИЗЕЦ АРХИЕПИСКОП И ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ – НОВ ЗЛАТОУСТ БЪЛГАРСКИ

Трендафил Кръстанов – САВА СЕДМОЧИСЛЕНИК – СТАРОБЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИК И СВЕТЕЦ ОТ IХ-Х ВЕК

Трендафил Кръстанов – СЕДАЛИЩА НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ АРХИЕПИСКОПИ-СВЕТЦИ (МЕТОДИЙ И ИОАН МОРАВСКИ И КЛИМЕНТ ВЕЛИЧКИ)

Трендафил Кръстанов – НЕИЗВЕСТНО В ИЗВЕСТНОТО. ТВОРБИ ЗА СВ. ТРОИЦА В ОКТОИХА С АКРОСТИХ ИАН ЯН ОТ ЙОАН  ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ ЗЛАТОУСТ, ПРИПИСВАНИ НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ