Преславска книжовна школа – Том 8 – 2005

ДУМИ ЗА МАРИЯ (СЕДЕМ ХИЛЯДИ БУКВИ ЗА МАРИЯ)

Стела Дончева – КУЛТЪТ КЪМ СВЕТЦИТЕ В РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ – АРХИТЕКТУРА И ПРАКТИКА

Иван Илиев – ЗА НАЗВАНИЕТО НА ЕДНО ОТ СЕДЕМТЕ СЛАВЯНСКИ ПЛЕМЕНА

Спартак Паскалевски ТЕОДОР СТУДИТ И СПОРЪТ С ИКОНОБОРЦИТЕ

Юлиян Великов СВЕТИ КИРИЛ ФИЛОСОФ И ХРИСТИЯНСКИЯТ ОБРАЗ ПРЕЗ ДЕВЕТИ ВЕК

Евгени Зашев КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ГРЪЦКИЯ ПЪРВООБРАЗ НА СИНАЙСКИЯ ПАТЕРИК

Христо Трендафилов  ГОРАЗД  И  ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА МЕТОДИЙ

Мария Спасова НА КОЯ ДАТА И ПРЕЗ КОЙ МЕСЕЦ СЕ Е ПРОВЕЛ ПРЕСЛАВСКИЯТ СЪБОР ОТ 893 ГОДИНА

Анчо Калоянов – КЛИМЕНТОВИТЕ ВЕЛИКОПОСТНИ ПОУЧЕНИЯ И СЛОВА КАТО „ДНЕВНИК“ НА СЪБОРА ПРЕЗ 894 Г.

Веселин  Панайотов ЧИЕ ДЕЛО Е СЛАВЯНСКИЯТ ЦВЕТЕН ТРИОД?

Константинос Нихоритис – НЕПУБЛИКУВАН ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Николай Димков – КОЙ Е АВТОРЪТ НА ПРОСТРАННОТО СВ. КЛИМЕНТОВО ЖИТИЕ И ЗА СВ. КЛИМЕНТ ЛИ Е НАПИСАНО ТО?

Рашо Рашев – ВТОРАТА ВОЙНА НА ЦАР СИМЕОН СРЕЩУ ВИЗАНТИЯ (913-927) КАТО ЛИТЕРАТУРЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТ

Елка Мирчева ЗА “ПРЕСЛАВСКОТО ЯДРО” В ЕДИН СТАРОИЗВОДЕН ПАНЕГИРИК

Николай Кочев – ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И ЕСТЕТИКА В ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ШЕСТОДНЕВ

Тодорка Георгиева, Петранка Трендафилова – ЛЕКСИКАТА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦИТАТИ В слово о твари божии ОТ СБОРНИКА ЗЛАТОСТРУЙ

Тодорка Георгиева ЗА ЛЕКСИКАЛНИЯ СЪСТАВ НА АНОНИМНОТО слово о твари божии

Йорданка Москова ЕТИОЛОГИЧЕСКА ЛЕГЕНДА ЗА ЦАРСКАТА БАГРЕНИЦА (според Хрониките на Йоан Малала и Георги Амартол)

Стойчо Бонев – ТРАПЕЗНА КЕРАМИКА СЪС СГРАФИТО УКРАСА ОТ ПРЕСЛАВ

Анна-Мария Тотоманова – ТАИБЬНА, ТАИБЬНИКЪ, ТАИБЬНО В СУПРАСЪЛСКИЯ СБОРНИК И ИСТОРИЯТА НА ЕДИН СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ

Николай Николов ФРАЗЕОСХЕМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (върху материал от Супрасълския сборник)

Татьяна Пентковская ПАНДЕКТЫ АНТИОХА В СЛАВЯНСКОМ И АРАБСКОМ ПЕРЕВОДЕ: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нели Василева ОТ ПРЕСЛАВСКАТА КЪМ ТЪРНОВСКАТА КНИЖОВНА НОРМА

Анета Маринова – СПЕЦИФИЧНА УПОТРЕБА НА НЯКОИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ОТ ОБИКНОВЕНИЯ ПРОЛОГ КАТО НАЗВАНИЯ НА ОРЪДИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ

Ростислав Станков ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКУЮ ПИСЬМЕННОСТЬ В ХІІ-ХІV ВВ. И ПРОБЛЕМА ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ С ГРЕЧЕСКОГО

Виктор Баранов – ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ПРЕСЛАВСКОЙ ШКОЛЫ В ДРЕВНЕРУССКИХ ГИМНОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ XI-XIV ВВ.

Цветанка Янакиева ЗА СРЕДНОБЪЛГАРСКИТЕ ПРОТОГРАФИ И РЕДАКТОРСКИТЕ УСИЛИЯ НА ИЗТОЧНОСЛАВЯНСКИТЕ ПРЕПИСВАЧИ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ СОБОРНИКА НА СВЕТИ НИЛ СОРСКИ ОТ КРАЯ НА ХV ВЕК)

Ирина Грибанова РЕФЛЕКСЫ ПРЕСЛАВСКОЙ ГОМИЛЕТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В РУССКОМ РЕЛИГИОЗНОМ СТИЛЕ ПРОПОВЕДИ

Анета Николова ЗА ЛИТИЙНИТЕ ШЕСТВИЯ И ПОКЛОННИЧЕСКИТЕ ПЪТЕШЕСТВИЯ В СРЕДНОВЕКОВНАТА ЛИТЕРАТУРА (върху материал от староруското “Хождение” на игумен Даниил)

Валентина Петрова – “МУДРОСТЬ И РАЗУМ” В “ЖИТИИ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО” ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО