Преславска книжовна школа – Том 7 – 2003

In Memoriam

I. ЕЗИКОЗНАНИЕ

Екард Вайер – ПАЛЕОСЛАВИСТИКАТА ВЪВ ФРАЙБУРГСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – Академично слово, произнесено при церемония по случай удостояването му с почетното звание “doktor honoris causa” на ШУ “Епископ Константин Преславски ” – 24 май 2002 г.

Румяна Златанова – ЖИТИЯТА НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ПРОРОЦИ И ПРЕСЛАВСКИЯТ ИМ ПРЕВОД

Искра Христова – ПРЕСЛАВИЗМИТЕ В АПОСТОЛСКИТЕ ЧЕТИВА В ХЪРВАТСКИТЕ ГЛАГОЛИЧЕСКИ МИСАЛИ И БРЕВИАРИИ

Ростислав Станков – К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВНЕЙШЕГО СЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА

Габор Балаж – ОСОБЕННОСТИ КОНСОНАНТНОГО СКЛОНЕНИЯ В ИЗБОРНИКЕ СВЯТОСЛАВА 1073 Г.

Ценка Досева – НЕОДУШЕВЕНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА СНАСТАВКАТА- (ьн)ица В НОВГОРОДСКИТЕ МИНЕИ ОТ 1095-1097 Г.

Тодорка Георгиева – СИМЕОНОВИЯТ ЗЛАТОСТРУЙ И НЕГОВИЯТ ПРЕПИС ОТ XII ВЕК

Събка Богданова – ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦИТАТИ В НАЙ-РАННИЯ СЛАВЯНСКИ ПРЕВОД НА “ПАНДЕКТИТЕ“ НА НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ

Стойчо Стойчев – НОВОЗАВЕТНАТА ЛЕКСИКА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ПАНДЕКТИТЕ НА МОНАХА АНТИОХ

Михай Кочиш – К ИЗУЧЕНИЮ НАСЛЕДИЯ КОНСТАНТИНА ПРЕСЛАВСКОГО (НА УКРАИНСКОМ МАТЕРИАЛЕ XVI ВЕКА)

Мария Тихова – УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ И НЕГОВИТЕ ПРЕПИСИ

Людмила Б. Карпенко – “СКАЗАНИЕ О ПИСЬМЕНАХ” ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА КАК ИСТОЧНИК ИЗУ-ЧЕНИЯ ГЛАГОЛИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Имре X. Тот – НАБЛЮДЕНИЯ НАД ГРАФИКОЙ И ЯЗЫКОМ ДРЕВНОБОЛГАРСКИХ НАДПИСЕЙ

Анна-Мария Тотоманова – ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА АВРАМОВИЯ НАДПИС ОТ СЕЛО ЧЕРНОГЛАВЦИ, ШУМЕНСКО

Цветанка Янакиева – РЪКОПИС №1 (54) ОТ СБИРКАТА НА НБКМ КАТО ЧАСТ ОТ ШУМЕНСКИЯ ПСАЛТИР

Анета Маринова Тихова – ВИДОВЕ МЪЧЕНИЯ, ОРЪДИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В ЖИТИЯТА ОТ ОБИКНОВЕНИЯ ПРОЛОГ И ОТ СТИШНИЯ ПРОЛОГ

Николай Николов – ИМЕННИТЕ (ФРАЗЕОЛОГИЧНИ) И СЪСТАВНИТЕ УСТОЙЧИВИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

 

II. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Nikolaos Trunte – DIE ROMISCHE MISSION KONSTANTINS DES PH1LOSOPHEN. ZUR RHOMAISCHEN DIPLOMATIE DER 60ER JAHRE DES 9. JAHRHUNDERTS

Христо Трендафилов – ПРЕСЛАВСКИ ИЗВОРИ ЗА ТРАКТАТА “ЗА БУКВИТЕ” НА ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Аушра Каткуте – БИБЛИОТЕКА БОЛГАРСКОГО ЦАРЯ СИМЕОНА ВЕЛИКОГО В ВИЛЬНЮСЕ

Грета Стоянова – ПРЕВОДИТЕ НА ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ И КОНТАКТИТЕ МЕЖДУ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ И АНАСТАСИЙ БИБЛИОТЕКАР

Веселин Панайотов – СИСТЕМНОСТТА В СЛАВЯНСКИТЕ БОГОМИЛСКИ ТЕКСТОВЕ

Димитричка Димитрова-Маринова – БОГОМИЛСТВОТО ИБОГОМИЛСКАТА ЛИТЕРАТУРА В КУЛТУРНАТА ТРАДИЦИЯ НА X ВЕК

Иштван Феринц – ОБ ОРАТОРСКОМ ИСКУССТВЕ ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО И КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО

Лила Мончева – ТОПОСИТЕ В РАННАТА ОРАТОРСКА ПРОЗА НА БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ: ФУНКЦИЯ И СЕМАНТИКА

 

III. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Тотю Тотев – МОНАСТЫРИ В ПЛИСКЕ И ПРЕСЛАВЕ В IX-X ВВ. /Краткая археологическая характеристика/

Рашо Рашев – ЦАР СИМЕОН – “НОВ МОЙСЕЙ” ИЛИ “НОВ ДАВИД”

Тодор Тодоров – КОНСТАНТИН БАГРЕНОРОДНИ И ДИНАСТИЧНИЯТ БРАК МЕЖДУ ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ ДОМОВЕ НА ПРЕСЛАВ И КОНСТАНТИНОПОЛ ОТ 927 г.

Елена Иванова, Павел Георгиев – ЛАТИНСКИЯТ НАДПИС ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Кремена Стоева, Георги Майсторски – НОВ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Стойчо Бонев – ТВОРБИ НА МЕТАЛОПЛАСТИКАТА СЪС СВЕТЦИ ОТ ПРЕСЛАВ

Стоян Витлянов – НОВООТКРИТИ НАКИТНИ ПРЕДМЕТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЛЕКЛОТО ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Стела Дончева – КЪМ МАНАСТИРСКОТО УСТРОЙСТВО В ОКОЛНОСТИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Станислав Иванов – СТРОИТЕЛНИ ПОХВАТИ В ПРЕСЛАВСКИТЕ КРЕПОСТНИ СТЕНИ (IX-X ВЕК)