Преславска книжовна школа – Том 3 – 1998

Уилям Р. Федер – ЗАЩО И КАК СЕ РЕКОНСТРУИРА СТАРОСЛАВЯНСКИ ТЕКСТ (Парадозата на Пролога към Учителното евангелие)

Людмила Карпенко – О СИМВОЛИКЕ ГЛАГОЛИЦЫ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Радослава Трифонова – КЪМ ХИПОТЕЗАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ЖИТИЕН ТЕКСТ ЗА СВЕТИ КНЯЗ БОРИС

Михаjло Георгиевски – ПОГЛЕД КОН КНИЖЕВНИТЕ СПОМЕНИЦИ ОД ОХРИДСКАТА КНИЖЕВНА ШКОЛА ОД Х-ХІ ВЕК

Николай Проданов – КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ЛИ Е КОМПИЛАТОРЪТ НА “ИСТОРИКИИ ЗА БОГА…”?

Тодорка Георгиева – ЗА ПРОТОГРАФА НА ЗЛАТОСТРУЙ ОТ ХІІ ВЕК

Христо Трендафилов – “БОГОСЛОВИЕ” ИОАННА ДАМАСКИНА В ПЕРЕВОДЕ ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО (“НЕБЕСА”) И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХІ-ХVІ ВВ.

Грета Стоянова – КОЙ Е ГРЪЦКИЯТ ПРОТОГРАФ НА ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ?

Павел Георгиев – ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ АРХИЕПИСКОП

Totyu Totev – THE PALACE MONASTERY IN PRESLAV

Веселин Панайотов – ПРОЯВА НА ЗЛАТА СИЛА СПОРЕД ПИСМАТА НА НИКОЛАЙ І МИСТИК ДО ЦАР СИМЕОН І

Цанко Цанев – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

Веселин Панайотов, Николай Николов – ЗАВЕТЪТ КАТО ПОНЯТИЕ И ЖАНР В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА

Лила Мончева – ВЪПРОСИ НА РЕЦЕПЦИЯТА НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ЛИТЕРАТУРАТА НА КИЕВСКА РУСИЯ

Мария Тихова – ЗА СТРУКТУРНИТЕ ГЪРЦИЗМИ В МЪЧЕНИЕТО НА СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ

Цветанка Янакиева – ЛИНГВИСТИЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛАВЯНСКИ РЪКОПИС №2617 ОТ ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В ШУМЕН

Десислава Иванова – БЕЛЕЖКАТА КАТО МАРГИНАЛЕН ТЕКСТ В СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА КНИЖНИНА

Румен Ваташки – ФРАНЦИСКАНСКАТА МИСИЯ В БЪЛГАРИЯ 1245-1595