Преславска книжовна школа – Том 22 – 2022

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Димо Чешмеджиев – НЯКОЛКО БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕПАРХИЯТА „МОРАВА“ СЛЕД ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Dimo Chesmedjiev – A FEW NOTES REGARDING THE DIOCESE OF “MORAVA” AFTER THE BAPTISM OF BULGARIA

Кирил Маринов – ЗА ДИВАТА И ПИТОМНАТА МАСЛИНА: БЪЛГАРИТЕ В ХРИСТИЯНСКАТА ОЙКУМЕНА СПОРЕД ВИЗАНТИЙСКОТО СЛОВО “ЗА МИРА С БЪЛГАРИТЕ”
Kirił Marinow – ABOUT THE WILD AND CULTIVATED OLIVE: THE BULGARIANS IN THE CHRISTIAN OIKOUMENE ACCORDING TO THE BYZANTINE ORATION “ON THE TREATY WITH THE BULGARIANS”

Анчо Калоянов – ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА АВТОКЕФАЛНАТА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА ОТ ОХРИД ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПРЕЗ 1156 Г.
Ancho Kaloyanov – ON THE TRANSLOCATION OF THE RESIDENCY OF THE AUTOCEPHALOUS BULGARIAN CHURCH FROM OHRID TO GREAT PRESLAV IN THE YEAR 1156

Уилям Федер – МЪДРОСТ ЗЛАТОУСТОВА И КОМПИЛАЦИИТЕ ЗЛАТОСТРУЙ, КНЯЖИЙ ИЗБОРНИК И ИЗМАРАГД
William Veder – MĂDROST ZLATOUSTOVA AND THE COMPILATIONS ZLATOSTRUJ, KNJAŽIJ IZBORNIK AND IZMARAGD

Пиринка Пенкова – СЛАВЯНСКИТЕ ПРЕВОДИ ОТ ФРАГМЕНТИ, ПРИПИСАНИ НА АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ, В ХИЛЕНДАРСКИ СБОРНИК HM.SMS.474
Pirinka Penkova – THE SLAVIC TRANSLATIONS OF THE FRAGMENTS ATTRIBUTED TO ATHANASIUS OF ALEXANDRIA IN THE HILANDAR MISCELANY HM.SMS.474

Николай Николов, Иванина Петрова – РЕДКИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478)
Nikolay Nikolov, Ivanina Petrova – RARE ADJECTIVES IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF ST. CYRIL OF JERUSALEM’S CATHECHISM (GIM, Syn. 478)

Татяна Илиева – ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА СЪС СПЕЦИАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЧНА УПОТРЕБА В ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА “DE FIDE ORTHODOXA”
Tatyana Ilieva – WITH TERMINOLOGICAL FUNCTION IN THE JOANEXARCH`S TRANSLATION OF DE FIDE ORTHODOXA

Елка Мирчева – ЗА ЕДНА РЯДКА ЛЕКСЕМА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК – СЪВАЛЪМЪ
Elka Mircheva – ABOUT A RARE LEXEMA IN THE OLD BULGARIAN LITERARY LANGUAGE – СЪВАЛЪМЪ

Ростислав Станков – НАБЛЮДЕНИЯ НАД СИНТАКСИСОМ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА
Rostislav Stankov – OBSERVATIONS ON THE SYNTAX OF THE OLD BULGARIAN GEORGE AMARTOLOS’ CHRONICLE TRANSLATION

Анета Тихова – НЯКОИ РЯДКО СРЕЩАНИ СЛОЖНИ NOMINA AGENTIS С НАСТАВКА –ЬЦЬ В ТЕКСТОВЕТЕ ОТ ТЪРНОВСКАТА РЕДАКЦИЯ НА СТИШНИЯ ПРОЛОГ
Aneta Tihova – SOME RARELY ENCOUNTERED NOMINA AGENTIS WITH THE SUFFIX –ЬЦЬ IN THE TEXTS OF THE PROLOGUE VITAE IN ITS REDACTED VERSION FROM TARNOVO

Тодорка Георгиева – ЗА СУБСТАНТИВАЦИЯТА НА СЛОЖНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА И ПРИЧАСТИЯ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Todorka Georgieva – ON THE SUBSTANTIATION OF COMPLEX ADJECTIVES AND PARTICIPLES IN OLD BULGARIAN

Донка Илиева – ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОТСТЪПКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА СТАРАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
Donka Ilieva – EXPRESSION OF RELATIVE SEMANTICS IN THE WORKS OF OLD BULGARIAN LITERATURE

Марияна Цибранска-Костова – „ЗАКОН ЗА СЪДЕНЕ НА ЛЮДЕТЕ“ В НОВОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОДИ: МЕЖДУ ТРАНСЛАТОРИКАТА И АКСИОЛОГИЯТА
Mariyana Tsibranska-Kostova – “LAW FOR JUDGING THE PEOPLE” IN MODERN BULGARIAN TRANSLATIONS: BETWEEN TRANSLATION PRACTICE AND AXIOLOGY

Димитър Кенанов – СТАРЕЦЪТ ЙОАН СВЕТОГОРЕЦ И ПРЕВОД НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА)
Dimitar Kenanov – JOHN THE ELDER OF MOUNT ATHOS AND A TRANSLATION OF ST. CLEMENT OF OHRID’S AKATHIST TO THE MOST HOLY MOTHER OF GOD

Мария Ширяева – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО ИСТОРИИ РЕДАКЦИЙ СЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА АЛЕКСАНДРИИ ХРОНОГРАФИЧЕСКОЙ
Mariya Shiryaeva – PRELIMINARY OBSERVATIONS CONCERNING THE REVISION OF THE HISTORY OF THE SLAVIC TRANSLATION OF CHRONOGRAPHICAL ALEXANDRIA

Андрей Бояджиев – ПАЛЕОГРАФИЯТА И ЕЗИКЪТ В ОПИСАНИЕТО НА СЛАВЯНСКИТЕ РЪКОПИСИ ОТ ЗОГРАФСКАТА ЕЛЕКТРОННА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА БИБЛИОТЕКА
Andrej Bojadžiev – THE PALEOGRAPHY AND LANGUAGE IN THE DESCRIPTION OF SLAVONIC MANUSCRIPTS AS PART OF THE ZOGRAF ELECTRONIC RESEARCH LIBRARY

ХИМНОГРАФИЯ

Веселин Панайотов – СВЕТИ ЙОАН – ВТОРИ ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ
Veselin Panayotov – ST. JOHN – SECOND EXARCH OF BULGARIA

Тереза Герчева  – ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ  НА СЛАВЯНСКИЯ ОКТОИХ
Teresa Gercheva – ONE OF THE CREATORS OF THE SLAVIC OKTOICH

Грета Стоянова – ИМЕТО НА ПИПИН В МИНЕЙ ЗА ФЕВРУАРИ
Greta Stoyanova – THE PRESENCE OF PIPIN IN THE MENAION FOR FEBRUARY

Анета Николова – КЪМ ТЕКСТОЛОГИЯТА НА ТРОПАРИТЕ В РАННИТЕ СЛАВЯНСКИ ЛЕКЦИОНАРИИ. Света Текла и апостол Петър
Aneta Nikolova – TEXTOLOGY OF THE TROPARIA IN THE  EARLY  SLAVONIC  LECTIONARIES.  St.  Thecla and Peter the Apostle

EПИГРАФИКА

Зарко Ждраков (София), Анета Тихова – ЕДИН ПЪРВОБЪЛГАРСКИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
Zarko Zhdrakov, Aneta Tihova – ONE OF THE FIRST BULGARIAN EPIGRAPHIC MONUMENTS DEPICTING THE BAPTISM OF THE BULGARIANS

Тодор Тодоров – ЕДНО МНЕНИЕ ЗА НАДПИСА НА ИЧИРГУ БОИЛА МОСТИЧ И СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА ОТ 20-ТЕ ГОДИНИ НА Х ВЕК
Todor Todorov – AN OPINION ON THE INSCRIPTIONS OF ICHIRGU BOILA MOSTICH AND THE SITUATION IN BULGARIA IN THE SECOND HALF OF THE 20s OF 10 CENTURY

Павел Георгиев, Кремена Стоева – АМФОРАТА С НАДПИС И ЗНАК ОТ МЕСТНОСТТА „МАНАСТИРЧЕТО“ КРАЙ ПРЕСЛАВ
Pavel Georgiev, Kremena Stoeva – THE AMPHORA WITH AN INSCRIPTION AND A SIGN FROM “MANASTIRCHETO” LOCALITY NEAR PRESLAV

Йордан   Арнаудов   –   ФОТОГРАМЕТРИЧНИЯТ   ПОДХОД   ПРИ РАБОТА С РЕЛЕФНИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ
Yordan Arnaudov – PHOTOGRAMMETRY IN THE WORK WITH INCISED EPIGRAPHIC MONUMENTS

АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛТУРОЛОГИЯ

Стела Дончева, Николай Николов – ОЛОВЕН АМУЛЕТ С ГОРГОНА МЕДУЗА
Stella Doncheva, Nikolai Nikolov – LEAD AMULET WITH GORGON MEDUSA

Божидар Стоянов, Емануил Стоянов, Грета Стоянова, Пенчо Маркишки – ИНОВАЦИОНЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ И ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА ОТ ПРЕСЛАВ
Bozhidar Stoyanov, Emmanuel Stoyanov, Greta Stoyanova, Pencho Markishki – AN INNOVATIVE ASTRONOMICAL AND PHOTOGRAMETRICAL APPROACH IN THE STUDY OF THE ROUND CHURCH OF PRESLAV

Стефан Минков – НЕПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА БРАТЯ ШКОРПИЛ
Stefan Minkov – UNPUBLISHED DOCUMENTS ON SHORPIL BROTHERS’ LIVES AND PUBLIC ACTIVITIES

Ивета Рашева – ОТ СЕЛИЩНАТА КЪМ “АНТИЧНАТА” ЛЕГЕНДА ЗА ПРИНЦЕСА АНТОЛА И ТВОРЕЦЪТ Н. КЪНЕВ
Iveta Rasheva – FROM THE ‘VILLAGER’ TO ‘ANCIENT’ LEGEND OF PRINCESS ANTOLA AND THE ARTIST N. KANEV