Преславска книжовна школа – том 19 – 2019

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Мария Спасова – ДВА НЕИЗСЛЕДВАНИ ПРЕПИСА НА ADMONITIONES SPIRITUALES ОТ СЪСТАВА НА ЗЛАТОСТРУЙ (Към въпроса за първоначалния превод на словото)
Mariya Spasova – TWO UNEXPLORED TRANSCRIPTS OF ADMONITIONES SPIRITUALES FROM THE COMPOSITION OF ZLATOSTRUY (To the question of the original translation of the word)

Татяна Илиева – NOMINA ABSTRACTA С ТЕРМИНОЛОГИЧНА ФУНКЦИЯ В ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА DE FIDE ORTHODOXA
Tatyana Ilieva – NOMINA ABSTRACTA WITH TERMINOLOGICAL FUNCTION IN THE JOAN-EXARCH`S TRANSLATION OF DE FIDE ORTHODOXA

Viacheslav V. Lytvynenko – ATHANASIUS’ ORATIONS AGAINST THE ARIANS: THEOLOGICAL GLOSSES IN TWO SLAVONIC MANUSCRIPTS
Вячеслав В. Литвиненко – СЛОВА ПРОТИВ АРИАН АФАНАСИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО: БОГОСЛОВСКИЕ ГЛОССЫ В ДВУХ СЛАВЯНСКИХ СПИСКАХ

Пиринка Пенкова – РЕМИНИСЦЕНЦИИ ОТ СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА АНТИАРИАНСКИТЕ ТВОРБИ НА АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В БЕСЕДА ПРОТИВ ЕРЕТИЦИТЕ (БОГОМИЛИТЕ) ОТ ПРЕЗВИТЕР КОЗМА
Pirinka Penkova – REMINISCENSES OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF ATHANASIOS OF ALEKSANDRIAS ANTI-ARIANS WORKS IN PRESBITEROS KOZMAS TREATISE AGAINST THE HERETICS (BOGOMILS)

Татьяна Попова – К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕСЛАВСКОГО ПЕРЕВОДА ЛЕСТВИЦЫ ИОАННА СИНАЙСКОГО
Tatiana Popova – TO THE CHARACTERISTIC OF THE PRESLAV TRANSLATION OF THE LADDER OF ST. JOHN KLIMAKOS

Николай Николов – БАЛКАНИЗМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА КАТЕХИЗИСА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, Син. 478)
Nikolay Nikolov – BALKANISMS IN THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF ST. CYRIL OF JERUSALEM’S CATHECHISM (GIM, Syn. 478)

Ростислав Станков – К ПРОБЛЕМЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ МОРАВИЗМОВ: БАЛHH ‘ВРАЧ, ВРАЧЕВАТЕЛЬ, ЗАКЛИНАТЕЛЬ’
Rostislav Stankov – TOWARDS THE PROBLEM OF LEXICAL MORAVISMS: БАЛHH ‘MEDICAL MAN, HEALER, MAGICIAN’

 

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, ТЕОЛОГИЯ И КУЛТУРОЛОГИЯ

Христо Трендафилов – INDEX PHILOSOPHORUM. ФИЛОСОФИТЕ В ПРАВОСЛАВНОТО СЛАВЯНСТВО (IX-XV в.)
Hristo Trendafilov – THE PHILOSOPHERS IN THE ORTHODOX SLAVDOM

Елена Статева – РАЗВИТИЕ НА ТЕОЛОГО – ПОЛИТИЧЕСКАТА МИСЪЛ В БЪЛГАРИЯ (КРАЯ НА 9 ВЕК – НАЧАЛОТО НА 10 ВЕК)
Elena Stateva – DEVELOPMENT OF THEOLOGICAL POLITICAL THOUGHT IN BULGARIA AT THE END OF 9TH AND BEGINNING OF 10TH CENTURY

Димитър Кенанов – АВВА МАКАРИЙ И СВЕТЪТ ОТВЪД ТОЗИ СВЯТ (ЗА ПЪРВООБРАЗНИЯ „ЗЛАТОСТРУЙ“)
Dimitar Kenanov – ABBA MACARIUS AND THE WORLD BEYOND THIS WORLD (ON THE ORIGINAL ZLATOSTRUJ)

Анчо Калоянов – ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ДОБАВКИ НА ЕПИСКОП МИХАИЛ ДЕВОЛСКИ ВЪВ ВИЕНСКИЯ ПРЕПИС НА ИСТОРИЯТА НА СКИЛИЦА
Ancho Kaloyanov – ON THE SO CALLED ADDITIONS BY BISHOP MICHAEL DEVOLSKI IN THE VIENNA MANUSCRIPT OF THE SYNOPSIS ISTORION OF SKYLITZES

Грета Стоянова – РИМСКИЯТ ПАТЕРИК, БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ И МОТИВЪТ ЗА „ПОДСЛУШАНИЯ ДЯВОЛСКИ СЪБОР“
Greta Stoyanova – THE ROMAN PATERICON, BULGARIAN FOLKLORE AND THE MOTIF OF THE “EAVESDROPPING DEVIL’S FAIR”

Невена Георгиева – СЪБОРИТЕ НА ИНДИЙСКИЯ ЦАР АВЕНИР И НЕГОВИЯТ СИН ЙОАСАФ – ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОСЛЕДИЦИ
Nevena Georgieva – “THE COUNCILS” OF ABENER, THE KING OF INDIA AND HIS SON JOASAPH – CIRCUMSTANCES AND CONSEQUENCES

Тереза Герчева – НЕИЗВЕСТНИ АКРОСТИХОВЕ В СЛАВЯНСКИЯ ОКТОИХ (2 ЧАСТ)
Tereza Gercheva – UNKNOWN ACROSTICS IN THE SLAVIC OCTOICHES (PART 2)

Ивета Рашева – ПРЕДСТАВАТА ЗА ГРОБА ГОСПОДЕН. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЙЕРУСАЛИМИИ ОТ ФОНДА НА РИМ – ВАРНА
Iveta Rasheva – THE IDEA OF THE JESUS ̕ GRAVE. DEDUCTIONS BASED ON PHOTOGRAPHED JERUSALEMES FROM THE FUND OF REGIONAL HISTORY MUSEUM, VARNA

Зарко Ждраков – ХАРИЗМАТА НА РОДА ДУЛО – СМИСЪЛ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА „ИМЕННИКА“
Zarko Zhdrakov – THE CHARISMA OF THE DULO CLAN – THE MEANING OF THE LIST OF NAMES OF THE BULGARIAN KHANS WHEN TRANSLATED IN OLD BULGARIAN LANGUAGE

Зарко Ждраков, Пламен Орфеев – ПАЛЕОГРАФСКИ ПРИНОС: ГРЪЦКАТА БУКВА “бета“ КАТО ДАТИРАЩ ЕЛЕМЕНТ В БЪЛГАРСКАТА ЕПИГРАФИКА
Zarko Zhdrakov, Plamen Orfeev – PALEOGRAPHIC CONTRIBUTION: THE GREEK LETTER “BETA” AS AN ELEMENT FOR RE-DATING IN THE BULGARIAN EPIGRAPHY