Преславска книжовна школа – Том 13 – 2013

Ф И Л О Л О Г И Я

Имре Тот – КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО ИСТОЧНИКАМ ПЕРВОГО ЖИТИЯ СВЯТОГО НАУМА
Imre Tot – CRITICAL NOTES ON THE SOURCES OF THE LIFE OF SAINT NAUM

Веселин Панайотов – ХИМНОГРАФСКОТО ТВОРЧЕСТВО НА ПОЗНАТИ И НОВООТКРИТИ КИРИЛОМЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ
Vesselin Panayotov – HYMNOGRAPHIC ART WORK OF KNOWN AND NEWLY-FOUND DISCIPLES OF CYRIL AND METHODIUS

Христо Трендафилов – СИМВОЛНИТЕ ВОЙНИ НА ЦАР СИМЕОН
Hristo Trendafilov – TSAR SIMEON’S SYMBOLIC WARS

Елена Статева – ДРЕВНИЯТ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ (От кан Кубрат (635–662) до цар Симеон Велики (893–927))
Elena Stateva – THE ANCIENT BULGARIAN CALENDAR IN LIGHTS OF THE HISTORICAL FACTS From Khan Kubrat (635–662) until Tsar Simeon the Great (893–927)

Йорданка Москова – ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН І И ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ – АДЕПТИ НА АНТИЧНОСТТА
Yordanka Moskova – EMPEROR JUSTINIAN I AND TSAR SIMEON THE GREAT – ADEPTS OF ANTIQUITY

Данко Георгиев – ФУНКЦИЯ НА ПАРЕМИЯТА В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА
Danko Georgiev – THE FUNCTION OF PROVERBS IN OLD BULGARIAN LITERATURE

Димитър Кенанов – ТЕОДОР ДАФНОПАТ И ТЕКСТОЛОГИЯТА НА СИМЕОНОВИЯ ЗЛАТОСТРУЙ
Dimitar Kenanov – THEODORE DAPHNOPATES AND TEXTOLOGY OF THE ZLATOSTRUJ COLLECTION OF SIMEON I OF BULGARIA

Татяна Илиева – ТЕРМИНИ КОМПОЗИТА В ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА БОГОСЛОВИЕ
Tatyana Ilieva – COMPOSITE WORD-TERMS IN JOHN EXARCH’S TRANSLATION OF PART OF DE FIDE ORTHODOXA

Мария Малыгина – СЛАВЯНСКИЙ МИНЕЙНЫЙ СТИХИРАРЬ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОЙ ГИМНОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Mariya Malygina – THE SLAVONIC MONTHLY STICHERARION AS THE CONTINUATION OF THE OLD BULGARIAN MENAIA TRADITION

Ценка Досева – СЛОЖНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ЗА ЛИЦА СЪС СУФИКС –ьць В ДРЕВНОРУСКИ МИНЕЙНИ ПРЕПИСИ
Tsenka Doseva – COMPOUND NOUNS MEANING PERSENS WITH SUFFIX -ьць IN OLD RUSSIAN TEXTS OF MENAIA

Тодорка Георгиева – ЗА СЪСТАВА НА РКП. F.n.I.46 ОТ РУСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА В САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Todorka Georgieva – FOR THE COMPOSITION OF THE MANUSCRIPT F.n.I 46 FROM RNB SANKT PETERBURG

Уилям Р. Федер – ОТ ЕДИН ПРЕВОД ДО О ПИСМЕНЕХ И ДО ХРОНОГРАФА
William Veder – FROM A TRANSLATION TO ON THE LETTERS AND THE CHRONOGRAPH

Лила Мончева – КУЛТУРНО–ИСТОРИЧЕСКАТА ПРАГМАТИКА НА СКАЗАНИЕ ЗА БУКВИТЕ В РУСИЯ
Lila Moncheva – THE HISTORICAL AND CULTURAL PRAGMATICS OF „SAGA OF THE LETTERS“ IN RUSSIA

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЯЗЫКОМ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА
Rostislav Stankov – ON THE LANGUAGE OBSERVATIONS OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON

Цветанка Янакиева – НОРМАТИВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА БЕЗПРЕДЛОЖНИ ФОРМИ НА РОДИТЕЛЕН ПАДЕЖ НА ИМЕНАТА И ПРЕДЛОЖНИ КОНСТРУКЦИИ С ОТЪ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА И СРЕДНОБЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ
Cvetanka Yanakieva – NORMATIVE PREREQUISITES FOR THE USE OF GENITIVE STRUCTURES WITHOUT A PREPOSITION AND PREPOSITIONAL PHRASES WITH „ОТЪ” IN OLD- AND MIDDILE-BULGARIAN TEXTS

Айтен Мустафова – ЕЛЕМЕНТИ НА ДУАЛИЗЪМ В ЖИТИЕ НА КОДРАТ ОТ РЕТКОВИЯ СБОРНИК
Аyten Мustafova – ELEMENTS OF DUALISM IN THE “LIFE OF KODRA” FROM THE RETKOV COMPENDIUM

Невена Гавазова – ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ В СЛОВО КЪМ ПАСТИРЯ НА ПРЕП. ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК
Nevena Gavazova – ON THE PRACTICAL VIRTUES IN JOAN LESTVICHNIK’S “SERMON TO THE PASTOR”

Анета Тихова – ЗА УПОТРЕБАТА НА ДАТЕЛЕН САМОСТОЯТЕЛЕН В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ
Aneta Tihova – ON THE USE OF DATIVUS ABSOLUTUS IN THE SLAVONIC TRANSLATION OF FLAVIUS JOSEPHUS’ HISTORY OF THE JEWISH WAR ACCORDING TO THE ARCHIVAL CHRONOGRAPHER

Грета Стоянова – ЦИФРОВИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В КНИГА ЧИСЛА ОТ ЦАР СИМЕОНОВИЯ ИСТОРИЧЕСКИ СБОРНИК (ПО ПРЕПИСА ОТ ХV ВЕК)
Greta Stoyanova – NUMBER DISCREPANCIES IN THE BOOK NUMBERS FROM TSAR SIMEON’S HISTORICAL COLLECTION (FROM A COPY FROM 15th C.)

 

ИСТОРИЯ, БОГОСЛОВИЕ, ИЗКУСТВО

Константин Константинов – ЗА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Konstantin Konstantinov – THE SETTLEMENT NETWORK IN NORTHEASTERN BULGARIA IN ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES

Юлиян Великов – КАРОЛИНГИТЕ, ИКОНОБОРСТВОТО И ИКОНОПОЧИТАНИЕТО НА ЗАПАД
Yuliyan Velikov – CAROLINGIANS, ICONOCLASM AND IMAGE VENERATION IN THE WEST

Георги Тодоров – МОНАХЪТ-КНЯЗ: ВЛАДЕТЕЛСКИЯТ СТАТУТ НА СВ. КНЯЗ БОРИС ОТ 889 ДО 907 Г.
Georgi Todorov – THE MONK KING – THE REIGNING STATUS OF ST BORIS-MIKHAIL FROM 889 TO 907

Стоян Витлянов – БЪЛГАРСКИЯТ ДЕСЕТИ ВЕК И УРБАНИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Stoyan Viltyanov – THE BULGARIAN TENTH CENTURY AND URBANISTIC PROCESSES IN VELIKI PRESLAV

Стела Дончева – БРОНЗОВ РЕЛИКВИАРЕН КРЪСТ СЪС СВ. НИКИТА
Stella Doncheva – BRONZE RELIQUARY CROSS WITH ST. NIKETAS THE GOTH

Тотю Тотев СВЯТАЯ БОГОРОДИЦА В ИСКУССТВЕ ВЕЛИКОГО ПРЕСЛАВА (ІХ – Х ВВ.)
Totio Totev – VIRGIN MARY IN ART OF VELIKI PRESLAV IN THE 9-TH – 10-TH CENTURY