Преславска книжовна школа – Том 12 – 2012

ФИЛОЛОГИЯ

Пиринка Пенкова-Люейер – СЛУЖБАТА ЗА АПОСТОЛ АНДРЕЙ И ПОГРЕБАЛНИЯТ ЧИН
Pirinka Penkova-Lyager – THE AUTHORSHIP OF ST. NAUM, AND THE DEAD OFFICIA

Ивета Рашева – ОЩЕ ЕДИН ПОГЛЕД КЪМ ПОЧИТАНЕТО НА СВ. АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ ОТ СВ. НАУМ ОХРИДСКИ И НЕГОВИТЕ ВЪЗМОЖНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Iveta Rasheva ANOTHER GLANCE AT THE VENERATION OF THE HOLY APOSTLE ANDREW BY ST. NAHUM OF OKHRID AND ITS POSSIBLE FOLLOWERS

Веселин Панайотов – НЕЗАБЕЛЯЗАНИ АКРОСТИХОВЕ ОТ ЕПОХАТА НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ
Veselin PanayotovUNNOTICED ACROSTICHS FROM THE EPOCH OF ST. NAHUM OF OHRID

Регина Койчева – В ТЪРСЕНЕ НА ХИМНОГРАФСКОТО НАСЛЕДСТВО ОТ РАВНОАПОСТОЛА НАУМ
Regina Koycheva IN SEARCH OF THE HYMNOGRAPHICAL HERITAGE OF ST. NAUM, EQUAL TO THE APOSTLES

Десислава Иванова ПРЕДПОЛАГАЕМ  КОНДАК НА СВ. НАУМ  ОХРИДСКИ
Desislava IvanovaA PROBABLE KONTAKION OF ST. NAHUM OF OKHRID

Enrique Santos Marinas – THE USE OF BIBLICAL TYPOLOGY IN THE LITURGICAL SERVICES DEVOTED TO SAINT NAHUM OF OCHRID
Энрике Сантос МаринасИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ТИПОЛОГИИ В СЛУЖБАХ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО НАУМА ОХРИДСКОГО

Силвия Аризанова – КУЛТЪТ КЪМ СВЕТИ НАУМ
Sylvia ArizanovaTHE CULT OF ST. NAUM

Petra Stankovska – ODKAZ PRĚSLAVSKÉ ŠKOLY V CHORVATSKOCÍR-KEVNĚSLOVANSKÝCH LITURGICKÝCH PAM ÁTKÁCH
Petra Stankovska THE CONNECTION BETWEEN THE PRESLAV SCHOOL AND THE CROATIAN CHURCH SLAVONIC LITUGICAL MONUMENTS

Ценка Досева – КОМПОЗИТА СЪС ЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЦЕ В РАННИ СЛАВЯНСКИ МИНЕЙНИ ПРЕПИСИ (НЯКОИ НАБЛЮДЕНИЯ)
Tsenka Doseva – COMPOUND WORD MEANING PERSENS IN THE EARLY SLAVONIC TEXTS OF MENAIA (SOME  OBSERVATIONS)

Татяна Илиева – СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ СКЛОННОСТИ ПРИ ЛЕКСИКАТА В ХИМНОГРАФСКОТО ТВОРЧЕСТВО НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Tatjana IlievaWORD-BUILDING INCLINATIONS AT LEXIS IN HYMNOGRAPHICAL WORKS OF KLIMENT OHRIDSKY

Татьяна Строковская – «СЛОВО О СВ. ТРОИЦЕ, О ТВАРИ И О СУДЕ» КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РУССКИХ КНИЖНИКОВ СЕР. XV- СЕР. XVI ВВ.
Tatjana StrikivskayaTHE SONG OF THE TRINITY, THE CREATION AND ON THE LAST JUDGMENT” BY CLEMENT OF OHRID  AND THE VALUE SYSTEM OF THE RUSSIAN SCRIBES FROM THE XV-XVI CENTURIES

Павлина ВърбановаИЗРАЗЯВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНОСТ В ПАНДЕКТИТЕ НА АНТИОХ
Pavlina Varbanova – EXPRESSION OF DEFINITENESS IN THE PANDECTS OF ANTIOCHUS

Уилям Федер – ЗАПОВЕДИТЕ НА СТЕФАН ТИВЕЙСКИ
William VederTHE COMMANDMENTS OF STEPHEN OF THEBES

Ростислав Станков – ДРЕВНЕБОЛГАРСКИЙ ПЕРЕВОД ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА И ХРОНОГРАФ ПО ВЕЛИКОМУ ИЗЛОЖЕНИЮ
Rostislav StankovTHE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON AND CHRONOGRAPH PO VELIKOMU IZLOZHENIJU

Йорданка Москова – МИТОЛОГИЧНИ МОТИВИ В ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА ЗА ПРОИЗХОДА НА ЦАРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ И НА ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ ИНСИГНИИ
Yordanka MoskovаMYTHOLOGICAL MOTIVES IN THE CHRONICLE OF JOHN MALALAS RELATED TO THE ORIGIN OF THE ROYAL INSTITUTION AND REGAL INSIGNIA

Събка Богданова ЗА ПРЕПИСИТЕ НА СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ПАНДЕКТИТЕ НА НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ И ПРОБЛЕМИТЕ НА НЕГОВОТО ИЗДАНИЕ
Sǎbka BogdanovaABOUT THE TRANSCRIPTS OF THE MIDDLEBULGARIAN TRANSLATION OF THE PANDECTES BY NICON OF THE BLACK MOUNT AND THE PROBLEMS OF ITS PUBLICATION

Христо Трендафилов – ЦАР СИМЕОН В НАЙ-СТАРОТО ЖИТИЕ НА НАУМ И В ЗЛАТОСТРУЯ
Khristo TrendafilovTSAR SYMEON IN THE OLDEST LIFE OF NAHUM AND IN THE ZLATOSTROUY

Анчо Калоянов – ЗАКОН ЗА ЦЪРКВАТА НА ЦАР СИМЕОН В АРХИВСКИЯ НОМОКАНОН (ЦИАИ 1160)
Ancho Kaloyanov TSAR SIMEON’S CHURCH LAW IN THE ARCHIVAL NOMOKANON (CENTRAL HISTORY ARCHIVES INSTITUTE, FILE NUMBER 116O)

Тодорка Георгиева, Петранка Трендафилова – ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДОКСОЛОГИЧНА ФОРМУЛА КАТО БЕЛЕГ ЗА АВТОРСТВО
Todotka Georgieva, Petranka TrendafilovaTHE FINAL DOXOLOGICAL FORMULAE REGARDED AS A SIGN OF AUTHORSHIP

Тодорка Георгиева – СЛОВО ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В СЪСТАВА НА МИНЕЙНИЯ ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ ХІІ ВЕК
Todorka GeorgievaAN EULOGY OF CHRIST’S NATIVITY AS PART OF THE MENAEON MISCELLANY OF SOLEMN SERMONS FROM THE 12TH CENTURY

Марина Крутова – НОМИНАТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПАМЯТНИКОВ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XI-XIX ВВ.
Marina Krutova NOMINATION OF WRITING MONUMENTS XI–XIX CENTURES (ON THE MATERIAL OF MANUSCRIPT DEPARTMENT OF RUSSIAN STATE LIBRARY)

Грета Стоянова – НОВИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОТКЪСИ ОТ ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ
Greta Stoyanova – NEW EVIDENCE ABOUT THE SPREAD OF EXCERPTS OF THE CHURCH SAGA

Ирина Кузидова-Караджинова – НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЛЕКСИКАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ЖИТИЕТО НА СВ. ИЛАРИОН ВЕЛИКИ ОТ ЙЕРОНИМ БЛАЖЕНИ
Irina Kuzidova-Karadzhinova OBSERVATIONS ON THE VOCABULARY OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE LIFE OF ST. HILARION THE GREAT BY BLESSED JEROME

Диляна Радославова – СТАРОБЪЛГАРСКОТО НАСЛЕДСТВО В КНИЖНИНАТА ОТ ХVІІ ВЕК
Dilyana RadoslavovaТНЕ OLD BULGARIAN HERITAGE IN THE 17TH-CENTURY MANUSCRIPT TRADITION

Веселин Панайотов, Данко Георгиев – СВЕТИ НАУМ СРЕЩУ ЕДИН МОГЪЩ ЕЗИЧЕСКИ ОБРАЗ
Veselin Panayotov, Danko GeorgievSAINT NAHUM AGAINSTAGAINST ONE POWERFUL PAGAN IMAGE

Елена Статева – ЗА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ И ЗМЕЯ (ОТ ЕЗИЧЕСТВО КЪМ ХРИСТИЯНСТВО)
Elena Stateva – ON JOHN THE BAPTIST AND THE DRAGON (FROM PAGANISM TO CHRISTIANITY)

Hanne Eckhoff, Dag Haug THE PROIEL CORPUS AS A SOURCE TO OLD CHURCH SLAVIC: A PRACTICAL INTRODUCTION
Ханне Екхоф, Даг ХаугКОРПУСЪТ PROIEL КАТО ИЗТОЧНИК НА СТАРОЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК: ПРАКТИЧЕСКИ УВОД

 

ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, ИЗКУСТВО

Тотю Тотев, Рашо Рашев – НОВИ ДАННИ ЗА СТАРОБЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО (VІІІ – Х В.)
Totyu Totev, Rasho Rashev NEW DATA FOR OLD BULGARIAN ART IN 8-10 CENTURY

Стела Дончева – КРЪСТ С РЕЛЕФНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СВЕТЕЦ-ВОЙН ОТ ПРЕСЛАВ
Stella Doncheva – A CROSS WITH RELIEF IMAGE OF WARRIOR SAINT FROM PRESLAV

Павел Георгиев – СВ. НАУМ И ОБЛАСТТА ДИАВУНА МЕЖДУ 886 И 894 Г.
Pavel GeorgievST. NAHUM AND THE DIAVOUNA REGION BETWEEN 886 AND 894

Архимандрит Павел Стефанов – МАНАСТИРЪТ ВЕЛЮСА: ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТУРА И ИЗКУСТВО
Archimandrite Pavel Stefanov THE VELIUSA MONASTERY: HISTORY, ARCHITECTURE AND ART

Стефан Хърков – НОТИРАНИ ПЕСНОПЕНИЯ В ЧЕСТ НА СВЕТИ НАУМ ПРЕСЛАВСКО-ОХРИДСКИ
Stefan Harkov – NOTATED CHANTS FOR SAINT NAUM OF PRESLAV AND OHRID