Преславска книжовна школа – Том 10 – 2008

ФИЛОЛОГИЯ

Antoaneta Granberg – LITERACY AND THE STATE FORMATION PROCESS IN MEDIEVAL BULGARIA DURING THE 8th – 10th CENTURIES
Антоанета Гранберг – ПИСМЕНАТА КУЛТУРА В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ VІІІ-ІХ ВЕК

Sebastian Kempgen – WHY ОТ (Q)? WHY nOT? A NOTE ON THE DEVELOPMENT OF A CYRILLIC LETTER
Себастиан Кемпген – ЗАЩО ОТ (Q)? ЗАЩО НЕ ОТ? ТЪЛКУВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА КИРИЛИЦАТА

Ростислав Станков – О ЛЕКСИЧЕСКИХ МОРАВИЗМАХ В ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЯХ (3)
Rostislav Stankov – TOWARDS THE LEXICAL MORAVISMS IN THE ANCIENT SLAVONIC MANUSCRIPTS (3)

Искра Христова-Шомова – РАННИТЕ СЛАВЯНСКИ ПРЕВОДИ НА КАНОНА ЗА СВ. КЛИМЕНТ РИМСКИ ОТ ЙОСИФ ХИМНОПИСЕЦ
Iskra Hristova-Shomova – EARLY SLAVIC TRANSLATIONS OF THE CANON FOR ST. CLEMENT OF ROME BY JOSEPH THE HYMNOGRAPHER

Веселин Панайотов КАНОНИТЕ ЗА СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ И ТЕХНИТЕ АВТОРИ
Veselin Panayotov – THE CANONS OF SAINT DEMETRIUS OF THESSALONIKI AND THEIR AUTHORS

Йоханес Райнхарт – ИСТОРИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПАРЕНЕСИС ПРИ ХЪРВАТИТЕ: СЛОВО ЗА ПРЕКРАСНИЯ ЙОСИФ
Johannes Reinhart – THE HISTORY OF THE OLD BULGARIAN PARENESIS WITH CROATS: THE SERMON FOR THE GREAT JOSEPH

Мария Спасова – ТЕКСТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „НАДГРОБНО СЛОВО ЗА ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ” ОТ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). Първа част
Mariya Spasova – THE TEXTUAL HISTORY OF THE SLAVONIC TRANSLATION OF GREGORY OF NAZIANZUS’ FUNERAL ORATION FOR BASIL THE GREAT

Анчо Калоянов – КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСТАВКИТЕ В КЛИМЕНТОВОТО ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КИРИЛ?
Ancho Kaloyanov – WHO IS THE AUTHOR OF THE INTERPOLATIONS IN CLEMENT’S EULOGISTIC SPEECH ON CYRIL?

Иштван Феринц – ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБР И «ЖИТИЕ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО» ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО
István Ferincz – CHERNORIZETS HRABAR AND „THE LEGEND OF ST. STEPHEN OF PERM” BY EPIPHANIUS THE WISE

Ценка Досева – ПРЕСЛАВСКА ЛЕКСИКА В РАННИ СЛАВЯНСКИ МИНЕЙНИ ПРЕПИСИ (nomina loci на ище)
Tzenka Doseva – THE LEXEMES FROM PRESLAV IN THE EARLY SLAVONIC MINEI (Nomina loci with suffix ище)

Татяна Илиева – РЕДКИ ДУМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА КНИГАТА НА ПРОРОК ЙЕЗЕКИИЛ
Tatyana Ilieva – NEWLY TESTIFIED LEXICAL UNITS IN THE BOOK OF PROPHET EZEKIEL BASED ON MANUSCRIPT F.I.461 FROM THE NATIONAL LIBRARY OF RUSSIA – ST. PETERSBURG

Десислава Найденова – КАКВИ ЗАКОНОВИ КНИГИ Е ПОЛУЧИЛ ОТ ВИЗАНТИЯ КНЯЗ БОРИС І–МИХАИЛ
Desislava Naydenova – WHAT KIND OF LAW BOOKS DID KNJAZ BORIS I MICHAIL RECEIVE FROM BYZANTIUM

Грета Стоянова – СЛОВЕСЕН ОБРАЗ НА ХРИСТОС-ТЕТРАМОРФ В ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ
Greta Stoyanova – THE DESCRIPTIVE PORTRAIT OF CHRIST TETRAMORPH IN THE CHURCH STORY

Йорданка Москова – ОТСЪСТВИЕТО НА АМБРОЗИЯТА В ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА
Jordanka Moskova – THE ABSENCE OF THE AMBROSIA IN THE CHRONICLE OF JOAN MALALA

Тодорка Георгиева – СИМЕОНОВИЯТ ЗЛАТОСТРУЙ И СЪДБАТА НА НЕГОВИТЕ РЕДАКЦИИ В БЪЛГАРИЯ И В РУСИЯ
Todorka Georgieva – ZLATOSTRUY BY SIMEON AND THE DESTINY OF ITS EDITIONS IN BULGARIA AND RUSSIA

Валентина Петрова – ПАРНЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ
Valentind Petrova – THE TWIN COMBINATIONS OF THE MEDIEVAL SLAVIC TEXTS

Веселка Желязкова – ΕДИН ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ КНИГА ИЗХОД, СИМЕОНОВИЯ СБОРНИК И ХРОНИКАТА НА ГЕОРГИ АМАРТОЛ (ДРЕХИТЕ НА ПЪРВОСВЕЩЕНИКА)
Veselka Zhelyazkova – A PARALLEL BETWEEN TRE EXODUS, SYMEON’S MISCELLANY AND THE CHRONICLE OF GEORGIUS HAMARTOLUS (THE PRIESTLY GARMENTS)

Татьяна Рождественская – ДЕРЕВЯННАЯ НОВГОРОДСКАЯ ПСАЛТЫРЬ XI В. И ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОЙ ЭПИГРАФИКИ Χ ΧΙ ВВ.
Tatjana Rozhdestvenskaya – THE ANCIENT NOVGORODSKAYA PSALTIR FROM THE 11TH CENTURY AND MONUMENTS THE ANCIENT BULGARIAN EPIGRAPHIC FROM THE 10-11TH CENTURIES

Анна-Мария Тотоманова – ПРОРОЧЕСТВОТО НА ДАНИИЛ В СЛАВЯНСКАТА ВЕРСИЯ НА ХРОНИКАТА НА ГЕОРГИ СИНКЕЛ
Аnna-Мariya Totomanova – THE DANIEL PROPHECY IN THE SLAVIC VERSION OF THE CHRONICLE OF GEORGE SYNKELLOS

Анета Николова – НОВГОРОДСКИЕ БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ПРЕСЛАВЕ
Aneta Nikolova – THE NOVGOROD BIRCHBARK LETTERS AND THE ORTHOGRAPHIC SYSTEMS IN PRESLAV

Tibor Almási – BULGAREN IM UNGARN DER ARPADENZEIT
Tibor Almási – BULGARIANS IN ARPAD ERA HUNGARY

Мария Йовчева – ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ПРОТОГРАФА НА ПУТЯТИНИЯ МИНЕЙ (РНБ, СОФ. 202)
Maria Yovhceva – PLACE AND DATE OF ORIGINATION OF THE PROTOGRAPH OF THE PUTJATIN’S MINEJ (RNB, Sof. 202)

Анета Тихова – ЛЕКСИКА ЗА НАЗОВАВАНЕ НА ОРЪДИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В СТИШНИЯ ПРОЛОГ
Aneta Tihova – LEXIS FOR TOOLS AND MEANS OF TORTURE IN THE VERSE PROLOGUE

Лора Тасева – ЛЕКСИКАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПРЕСЛАВСКАТА ШКОЛА В ДВЕ ВЕРСИИ НА ТРИОДНИТЕ СИНАКСАРИ ОТ XIV ВЕК
Lora Tasseva – THE LEXICAL INHERITANCE OF PRESLAV LITERARY SCHOOL IN TWO VERSIONS OF THE TRIODION’S SINAXARS FROM XIV CENTURY

Цветанка Янакиева – ЗА СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯ ПРОТОГРАФ НА ГРАДСКИЯ ЗАКОН СПОРЕД МЕРИЛО ПРАВЕДНОЕ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІV ВЕК
Цветанка Янакиева – О СЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ ЗАКОНА ГРАДСКОГО В СОСТАВЕ СБОРНИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІV ВЕКА “МЕРИЛО ПРАВЕДНОЕ”

Явор Милтенов – ЛЕКСИКАТА НА ДИАЛОЗИТЕ НА ПСЕВДО-КЕСАРИЙ В КОНТЕКСТА НА ЛИТЕРАТУРНАТА ИМ ИСТОРИЯ ПРЕЗ ХVХVІ В. В РУСИЯ
Yavor Miltenov – LEXIS OF THE PSEUDO-KAISARIOS EROTAPOKRISEIS IN THE CONTEXT OF ITS LITERARY HISTORY IN RUSSIA (15th-16th C.)

 

АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, БОГОСЛОВИЕ

Константин Константинов – РИСУНКИ ГРАФИТИ ОТ ПЛИСКА КАТО ИЗТОЧНИК ЗА БИТА НА СРЕДНОВЕКОВНОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ
Konstantin Konstantinov – SOME DRAWING-GRAPHITES FROM PLISKA AS A SOURCE TO THE EVERYDAY LIFE CULTURE OF THE MEDIAEVAL BULGARIAN POPULATION

Стела Дончева – СРЕБЪРНИ ПАНДАНТИВИ С ХРИСТИЯНСКА ИКОНОГРАФИЯ ОТ РАЙОНА НА ПЛИСКА
Stela       Doncheva – SILVER  PANDANTIVES WITH   CHRISTIAN ICONOGRAPHY FROM THE AREA OF PLISKA

Тотю Тотев – НОИ МАТЕРИАЛИ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТРАПЕЗНАТА РИСУВАНА КЕРАМИКА ОТ ДВА МАНАСТИРА ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Totyu Totev – NEW MATERIALS AND OBSERVATIONS ABOUT THE PAINTED TABLE CERAMICS FROM TWO MONASTERIES IN VELIKI PRESLAV

Юлиян Великов – ПАТРИАРХ ФОТИЙ И ПОЧИТАНЕТО НА СВЕТИТЕ КРЪСТ И ИКОНИ В “ПОСЛАНИЕ ДО МИХАИЛ, КНЯЗА НА БЪЛГАРИЯ”
Yuliyan Velikov – PATRIARCH PHOTIUS AND THE VENERATION OF THE HOLY CROSS AND ICONS IN “EPISTOLA AD MICHAELEM BULGARIE PRINCIPEM”

Павел ГеоргиевПРЕВРАТЪТ ПРЕЗ 927 ГОДИНА
Pavel Georgiev – THE COPU D’ETAT IN 927

Даниел Йорданов – ЛИТУРГИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ В РУБРИКИТЕ НА ЕНИНСКИЯ АПОСТОЛ – 14. IX. (ВЪЗДВИЖЕНИЕ)
Daniel Yordanov – LITURGICAL PRESCRIPTIONS IN THE RUBRICS OF THE APOSTLE OF ENIN – 14.IX OVERMOVEMENT

Ростислава Тодорова – НЕТВАРНАТА СВЕТЛИНА КАТО АТРИБУТ НА ВИЗАНТИЙСКИЯ ИКОНОГРАФСКИ ОБРАЗ
Rostislava Todorova – THE DIVINE LIGHT AS AN ATRIBUTE OF THE BYZANTINE ICON IMAGE