П

Павел Георгиев – КОЯ Е МИРИНА/МАРИНА В ДВУЕЗИЧНИЯ НАДПИС ОТ МАНАСТИРА ПРИ РАВНА

Павел Георгиев – МОНАШЕСКИЯТ ПЕЧАТ НА КНЯЗ БОРИС КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ИЗТОЧНИК

Павел Георгиев – НАДПИСЪТ „КЛИМЕНТ ПАПА РИМСКИ” ОТ МАНАСТИРА ПРИ РАВНА, ПРОВАДИЙСКО. (За книжовния прототип на надписа)

Павел Георгиев – СВ. НАУМ И ОБЛАСТТА ДИАВУНА МЕЖДУ 886 И 894 Г.

Павел Георгиев – БАЗИЛИКАТА “ГЕБЕ КЛИСЕ” И ВЪПРОСЪТ ЗА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РИМ В КРАЯ НА IX ВЕК

Павел Георгиев – ДЕШИФРИРАНЕ НА ЗАГАДЪЧНИЯ НАДПИС “ПЕМТЕ” СЪС ЗНАК ОТ ПРЕСЛАВ

Павел Георгиев – МАНАСТИРЪТ ПРИ ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА В ПЛИСКА – СРЕДИЩЕ НА ПРОСВЕТНА И КНИЖОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ІХ-Х ВЕК

Павел Георгиев – НАЧАЛОТО НА КРЪСТОКУПОЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Павел Георгиев – НОВ ПРОЧИТ НА ГОЛЕМИЯ НАДПИС ОТ КРЕПЧА

Павел Георгиев – ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ АРХИЕПИСКОП

Павел Георгиев – ГЛАГОЛИЧЕСКИЯТ АЗЪ. ЗА ПРОТОТИПА НА КОНСТАНТИН КИРИЛОВИТЕ САКРАЛНИ БУКВИ

Павел Георгиев, Кремена Стоева – АМФОРАТА С НАДПИС И ЗНАК ОТ МЕСТНОСТТА „МАНАСТИРЧЕТО“ КРАЙ ПРЕСЛАВ

Павел Георгиев – ПРЕВРАТЪТ ПРЕЗ 927 ГОДИНА

Павлина Върбанова – ПОВТАРЯЩИТЕ СЕ ЕВАНГЕЛСКИ ЦИТАТИ В ПАНДЕКТИТЕ НА АНТИОХ

Павлина Върбанова – ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНОСТ В ПАНДЕКТИТЕ НА АНТИОХ

Пейо Димитров – ИЗБОРНИЦИТЕ НА ЦАР СИМЕОН

Пеньо Пенев – ТЕКСТОВАТА ИЗПИСКА ОТ АПОСТОЛА В КИЕВСКИТЕ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ – ТЕКСТОВИ И ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ

Петко Петков – ЛЕКСИКАЛНИ И СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ ВАРИАНТИ В ТЕКСТА НА СКИТСКИЯ ПАТЕРИК

Петранка Трендафилова – ОТРАЖЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ПАРЕМИИ

Пиринка Пенкова – СЛАВЯНСКИТЕ ПРЕВОДИ ОТ ФРАГМЕНТИ, ПРИПИСАНИ НА АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ, В ХИЛЕНДАРСКИ СБОРНИК HM.SMS.474

Пиринка Пенкова – ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В ЗАПАДНАТА ТРАДИЦИЯ И ВЛИЯНИЕТО И ВЪРХУ КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ В ПРЕВОДА НА СЛОВАТА ПРОТИВ АРИАНИТЕ

Пиринка Пенкова – ПРЕВОДАЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ И ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ В ПРЕСЛАВСКАТА ШКОЛА

Пиринка Пенкова – ПРЕСЛАВСКИЯТ ПРЕВОД НА “ЧЕТИРИ СЛОВА ПРОТИВ АРИАНИТЕ” И ВТОРИЧНАТА РЕДАКЦИЯ НA ЧАСТ ОТ ТЕКСТА В РЪКОПИС № 968 ОТ СБИРКАТА НА М. ПОГОДИН

Пиринка Пенкова – РЕМИНИСЦЕНЦИИ ОТ СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА АНТИАРИАНСКИТЕ ТВОРБИ НА АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В БЕСЕДА ПРОТИВ ЕРЕТИЦИТЕ (БОГОМИЛИТЕ) ОТ ПРЕЗВИТЕР КОЗМА

Пиринка Пенкова – OТКЛОНЕНИЯТА ОТ ГРЪЦКИ В ПРЕПИСИТЕ НА “ТРЕТО СЛОВО ПРОТИВ АРИАНИТЕ” ОТ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В  ПРЕВОД НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

Пиринка Пенкова – ГРАМАТИЧЕСКАТА ЕКЗЕГЕЗА В ПРЕСЛАВСКАТА ШКОЛА КАТО МАРКЕР ЗА ПРОИЗХОД НА ТЕКСТА

Пиринка Пенкова-Люейер – СЕМАНТИЧНИ И МОРФОЛОГИЧНИ КАЛКИ ВЪВ ВТОРИЯ (АТОНСКИЯ) ПРЕВОД НА „ЧЕТИРИ СЛОВА ПРОТИВ АРИАНИТЕ“ ОТ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В ПРЕПИСА НА ГАРИЛО ВЕНЦЛОВИЧ „РАЗГЛАГОЛНИК“ ОТ 1734 Г.

Пиринка Пенкова-Люейер – СЛУЖБАТА ЗА АПОСТОЛ АНДРЕЙ И ПОГРЕБАЛНИЯТ ЧИН 

Пиринка Пенкова-Люейер – ТЕКСТЪТ НА ВТОРОТО СЛОВО ПРОТИВ АРИАНИТЕ ОТ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ В РЪКОПИС ПОГ. 968 И ПРЕВОДЪТ, ИЗВЪРШЕН ОТ КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ В 906 Г.

Пламен Орфеев – ЗЛАТЕН СОЛИД НА ЮСТИНИАН ВЕЛИКИ СЪС СИМВОЛИТЕ НА ТРИУМФИРАЩАТА СВЕТСКА И ЦЪРКОВНА ВЛАСТ

Пламен Орфеев – ПАЛЕОГРАФСКИ ПРИНОС: ВИЗАНТИЙСКИЯТ ПЪРВООБРАЗ НА ПОДЧЕРТАНАТА „БЕТА“

Пламен Павлов – БЕЛЕЖКИ ЗА ЛИЧНОСТТА И ВРЕМЕТО НА ЦАР РОМАН СИМЕОН (978-991)

Пламен Павлов, Венелин Грудков – СВ. ИСАЙ СЕРСКИ И НЕГОВОТО ЖИТИЕ

Пламен Шуликов – „МОЛИВЪТ НА ПРИРОДАТА” И „МОЛИВЪТ НА ХУДОЖНИКА”. УПОТРЕБИ НА ФОТОРЕАЛИЗМА