Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров

НАУЧНИЯТ ПЪТ НА ПЕЙО ДИМИТРОВ

ПОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ ОТ СТАРОБЪЛГАРИСТИЧНИ ТРУДОВЕ НА ПЕЙО ДИМИТРОВ

Христо Трендафилов – СЛАВЯНСКАТА ПАТРИСТИКА: ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ (МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ)

Веселин Панайотов – БОГОМИЛСКИ ВАРИАНТ НА ПРИТЧАТА ЗА ЕДНОРОГА

Димитринка Димитрова-Маринова – ПОВЕСТ ЗА КРЪСТНОТО ДЪРВО НА ПРЕЗВИТЕР ЙЕРЕМИЯ В СИСТЕМАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА АПОКРИФНА ЛИТЕРАТУРА И ФОЛКЛОР

Елена Коцева – ТЕКСТОВЕ “ИЗОБРАЗЯВАЩИ” СВ. БОГОРОДИЦА В СЛАВЯНСКАТА КНИЖНИНА ОТ Х-ХIV ВЕК

Татяна Славова – “УЧЕНИЕТО ЗА ЧИСЛАТА”, ПРИПИСВАНО НА КИРИК НОВГОРОДЕЦ

Мария Тихова – САМОСТОЯТЕЛНИ ЕЛОВИ ПРИЧАСТИЯ В УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

Цветанка Янакиева – СЪЧИНЕНИЯ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ В МАРИЯПОЧЕНСКИЯ СБОРНИК ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА ДЕБРЕЦЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Анисава Милтенова – ЕДИН НЕПРОУЧЕН ФЛОРИЛЕГИЙ В ЮЖНО-СЛАВЯНСКАТА РЪКОПИСНА ТРАДИЦИЯ ОТ ХIII-ХIV ВЕК

Венета Янкова – ЕДИН ВЪЗМОЖЕН ПОДСТЪП КЪМ ПРИПИСКАТА В ЛОБКОВИЯ (ХЛУДОВ) ПАРИМЕЙНИК ОТ ХIII ВЕК

Нели Василева – “ЛЕСТВИЦАТА” НА ИОАН СИНАЙСКИ В КОНТЕКСТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА АСКЕТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

Уилям Федер – ЗА ПРОБЛЕМА НА НЕСЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕКСТОВЕТЕ НА СЪЩАТА ТВОРБА

Диляна Радославова – ОЩЕ ЗА РЪКОПИС № 971 ОТ НБКМ

Антоанета Делева – ПРАБЪЛГАРСКИТЕ ЗАЕМКИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕДПИСМЕНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Елена Статева – КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ИСТИННОСТТА НА БОГОСЛУЖЕБНИЯ ТЕКСТ

Цанко Цанев – СЛОВОТО ЗА СЛИЗАНЕТО НА СВ. ДУХ – ПРЕДПОЛАГАЕМО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ЙОАН ЕКЗАРХ

Грета Стоянова – ЗА ТЕРМИНА НА ПОУЧИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ И БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В ТЯХ

Анна-Мария Тотоманова – НЯКОИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ТЪЛКУВАНЕТО НА “СКАЗАНИЕ ИЗЯВЛЕНО О ПИСМЕНЕХ” НА КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ

Андрей Бояджиев – ИЗ РАННИТЕ БЪЛГАРО-РУСКИ ПИСМЕНИ ВРЪЗКИ

Т. Иванова, И. Болчева, Н. Шойлева – ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ “ЗА БУКВИТЕ” НА ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Емилия Гергова – СЛАВЯНСКИТЕ СЛУЖЕБНИ МИНЕИ – МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕ

Десислава Атанасова – ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИТЕ (ЧЕШКИ) ИЗТОЧНИЦИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯ ПАСАЖ В “ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ”

Николай Николов – ПОЛУСИНКРЕТИЗЪМ В ТЕМПОРАЛНАТА ОСНОВА НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ГЛАГОЛИ

Ренета Александрова – МОТИВИРАЩИ ПРИЗНАЦИ ПРИ НОМИНАЦИЯТА НА ДИВИТЕ ЖИВОТНИ

Уте Шин – СТЕПЕНУВАНЕТО НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ И НАРЕЧИЕТО, ОТРАЗЕНО В ТРОЯНСКАТА ПРИТЧА

Иван Марчевски – MISCELANIAE PHILOSOPHICAE, THEOLOGICAE ET PHILOLOGICAE (ПРЕВОД С УМИСЪЛ)

Тотю Тотев – МОНАСТЫРЬ ОКОЛО КРУГЛОЙ ЦЕРКВИ В ПРЕСЛАВЕ

Павел Георгиев – ДЕШИФРИРАНЕ НА ЗАГАДЪЧНИЯ НАДПИС “ПЕМТЕ” СЪС ЗНАК ОТ ПРЕСЛАВ

Рашо Рашев – ЗА ИМЕТО “МАДАРА”

Стоян Витлянов – ЗА НЯКОИ МОМЕНТИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО ЖЕЛЕЗООБРАБОТВАНЕ

Зарко Ждраков – НЕИЗВЕСТЕН БЪЛГАРСКИ МЕДАЛЬОН-АМУЛЕТ ОТ IХ ВЕК

Константин Тотев – СРЕБЪРНИ ОБКОВИ НА ИКОНИ ОТ ТЪРНОВГРАД И ОХРИД

Йеромонах Павел Стефанов – ПЪРВИТЕ ПЕЧАТНИ КИРИЛСКИ КНИГИ НА БАЛКАНИТЕ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

Спартак Паскалевски – ХРАМЪТ КАТО ВИЗИЯ И КОНЦЕПТ