К

Казимир Попконстантинов  ОЛОВЕН АМУЛЕТ С ТЕКСТ ОТ Х В. ПРОТИВ НЕЖИТ ОТ С. ГРАДЕЦ, ВИДИНСКО

Калина Лукова – СРЕДНОВЕКОВНИЯТ КНЯЗ И МОДЕРНИЯТ ДЕКАДЕНТСКИ ЛАБИРИНТ

Камен Димитров  ЧИСЛИТЕЛНИТЕ ИМЕНА В СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ЗА НЕПОСТИЖИМОТО ОТ ЙОАН ЗЛАТОУСТ

Капитолина Ходова – СИНТЕКТИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЙОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО

Кирил Маринов – ЗА ДИВАТА И ПИТОМНАТА МАСЛИНА: БЪЛГАРИТЕ В ХРИСТИЯНСКАТА ОЙКУМЕНА СПОРЕД ВИЗАНТИЙСКОТО СЛОВО “ЗА МИРА С БЪЛГАРИТЕ”

Климентина Иванова – ЖИТИЕТО НА МЪЧЕНИК ТЕОТЕКН – ЕДИН НЕИЗДАДЕН ПРЕСЛАВСКИ ПРЕВОД

Константин Константинов – АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ ЗА НАСТАНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ В ПЛИСКА ПРЕЗ 886 Г.

Константин Константинов – ЗА АРХИТЕКТУРНИЯ ОБЛИК НА ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА В ПЛИСКА В ПЕРИОДА 893-971 Г.

Константин Константинов – ЗА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

Константин Константинов – РИСУНКИ ГРАФИТИ ОТ ПЛИСКА КАТО ИЗТОЧНИК ЗА БИТА НА СРЕДНОВЕКОВНОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ

Константин Константинов – БИТОВАТА КУЛТУРА И “ПРЕСЛАВСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

Константин Константинов – КЪМ ВЪПРОСА ЗА РОЛЯТА И ФУНКЦИЯТА НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОМПЛЕКСИ В СЕВЕРНИЯ СЕКТОР НА ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА

Константин Тотев – ДВЕ КАМЕННИ ИКОНИ ОТ ШУМЕН

Константин Тотев – СРЕБЪРНИ ОБКОВИ НА ИКОНИ ОТ ТЪРНОВГРАД И ОХРИД

Константина Иванова – ПРИИМЕННА УПОТРЕБА НА ПОКАЗАТЕЛНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ В УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

Константинос Нихоритис – НЕПУБЛИКУВАН ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Кремена Стоева, Георги Майсторски – НОВ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Кристиано Дидди – O ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СЛАВЯНСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СИСТЕМЕ