Й

Йордан Андреев – ЙОАН ЕКЗАРХ И НЯКОИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ЦАРСКАТА ВЛАСТ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

Йордан   Арнаудов   –   ФОТОГРАМЕТРИЧНИЯТ   ПОДХОД   ПРИ РАБОТА С РЕЛЕФНИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ

Йорданка Москова – ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН І И ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ – АДЕПТИ НА АНТИЧНОСТТА

Йорданка Москова – МИТОЛОГИЧНИ МОТИВИ В ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА ЗА ПРОИЗХОДА НА ЦАРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ И НА ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ ИНСИГНИИ

Йорданка Москова – ОТСЪСТВИЕТО НА АМБРОЗИЯТА В ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА

Йорданка Москова – СТАРОПЕЧАТНИ, РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Йорданка Москова – ТРОЯНСКИЯТ ЦИКЪЛ В ТРАКТОВКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА

Йорданка Москова – АНТИЧНАТА МИТОЛОГИЯ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА

Йорданка Москова – ГЕРОИТЕ ОТ АНТИЧНАТА МИТОЛОГИЯ СПОРЕД ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА

Йорданка Москова – ЕТИОЛОГИЧЕСКА ЛЕГЕНДА ЗА ЦАРСКАТА БАГРЕНИЦА (според Хрониките на Йоан Малала и Георги Амартол)

Йорданка Москова – ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА В АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ

Йорданка Москова – СИМВОЛИКАТА НА ХИПОДРУМА В СВЕТОВНА ХРОНИКА НА ЙОАН МАЛАЛА

Йоханес Райнхарт – ИСТОРИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПАРЕНЕСИС ПРИ ХЪРВАТИТЕ: СЛОВО ЗА ПРЕКРАСНИЯ ЙОСИФ

Ирина Грибанова – РЕФЛЕКСЫ ПРЕСЛАВСКОЙ ГОМИЛЕТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В РУССКОМ РЕЛИГИОЗНОМ СТИЛЕ ПРОПОВЕДИ

Ирина Кузидова-Караджинова – НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЛЕКСИКАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ЖИТИЕТО НА СВ. ИЛАРИОН ВЕЛИКИ ОТ ЙЕРОНИМ БЛАЖЕНИ

Ирина Павлова – ФРАГМЕНТ ЖИТИЯ АНДРЕЯ ЮРОДИВОГО В СРЕДНОБОЛГАРСКОЙ РУКОПИСИ XIV В.

Искра Христова – ПРЕСЛАВИЗМИТЕ В АПОСТОЛСКИТЕ ЧЕТИВА В ХЪРВАТСКИТЕ ГЛАГОЛИЧЕСКИ МИСАЛИ И БРЕВИАРИИ

Искра Христова-Шомова – РАННИТЕ СЛАВЯНСКИ ПРЕВОДИ НА КАНОНА ЗА СВ. КЛИМЕНТ РИМСКИ ОТ ЙОСИФ ХИМНОПИСЕЦ

Иштван Феринц – ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБР И «ЖИТИЕ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО» ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО

Иштван Феринц – ОБ ОРАТОРСКОМ ИСКУССТВЕ ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО И КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО