Е

Ева Паласова – СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОДАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В СТАРОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ

Евгени Зашев – БИТ И ПРЕВОД – НАЗВАНИЯ НА ПРЕДМЕТИ ОТ ВСЕКИДНЕВИЕТО В СИНАЙСКИЯ ПАТЕРИК (ТОРБИ, КОШОВЕ, СЕЧИВА)

Евгени Зашев – КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ГРЪЦКИЯ ПЪРВООБРАЗ НА СИНАЙСКИЯ ПАТЕРИК

Евгений Верешчагин – К ДАЛЬНИЙШЕМУ ИЗУЧЕНИЮ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ИСКУССТВА ЙОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО

Евдокия Борисова – СЛУЧАЯТ ВЕРА МУТАФЧИЕВА И SAECULUM AUREUM НА СЪВРЕМЕННИЯ РОМАН(СЛУЧАЯТ ДЖЕМ НА ВЕРА МУТАФЧИЕВА И БЯЛАТА КРЕПОСТ НА ОРХАН ПАМУК)

Екард Вайер – ПАЛЕОСЛАВИСТИКАТА ВЪВ ФРАЙБУРГСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – Академично слово, произнесено при церемония по случай удостояването му с почетното звание “doktor honoris causa” на ШУ “Епископ Константин Преславски ” – 24 май 2002 г.

Елена Иванова, Павел Георгиев – ЛАТИНСКИЯТ НАДПИС ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Елена К. Пиотровска – ЛЕТОПИСЕЦ ОТ АВГУСТ В ИЗБОРНИКА СИМЕОНА-СВЯТОСЛАВА 1073 Г. И МАЛЫЕ ВИЗАНТИЙСКИЕ ХРОНИКИ

Елена Коцева – ТЕКСТОВЕ “ИЗОБРАЗЯВАЩИ” СВ. БОГОРОДИЦА В СЛАВЯНСКАТА КНИЖНИНА ОТ Х-ХIV ВЕК

Елена Статева – БЪЛГАРО-ВИЗАНТИЙСКИТЕ ВОЙНИ В „ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА“: ЕСХАТОЛОГИЗАЦИЯ НА ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ В КРАЯ НА IX И X ВЕК

Елена Статева – ДРЕВНИЯТ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ (От кан Кубрат (635–662) до цар Симеон Велики (893–927))

Елена Статева – ЗА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ И ЗМЕЯ (ОТ ЕЗИЧЕСТВО КЪМ ХРИСТИЯНСТВО)

Елена Статева – КНЯЗЪТ-МОНАХ МИХАИЛ И ЦАРСТВОТО-СКИНИЯ (888/9-907)

Елена Статева  – ЦАР СЛАВ – ЕЗИЧЕСКИ ИЛИ ХРИСТИЯНСКИ ВЛАДЕТЕЛ?

Eлена Статева – ПОКРЪСТЕНИТЕ БЪЛГАРИ – НОВИЯТ „БОЖИ НАРОД“: ПРЕСЛАВСКИЯТ  „ПРОЧИТ“ НА ТРАНСЦЕНДЕНТНАТА ИСТОРИЯ НА СПАСЕНИЕТО (КРАЯ НА IX – НАЧАЛОТО НА X ВЕК)

Елена Статева – КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ИСТИННОСТТА НА БОГОСЛУЖЕБНИЯ ТЕКСТ

Елена Статева – ГОДИНАТА НА ВЪЗЦAРЯВАНЕТО НА СИМЕОН ВЕЛИКИ († 927) СПОРЕД СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ, ЛАТИНСКИТЕ И ГРЪЦКИТЕ ИЗВОРИ

Елена Статева – КНЯЗ БОРИС – МИХАИЛ (852/3–907): МОНАХЪТ ЦАР

Елена Статева – РАЗВИТИЕ НА ТЕОЛОГО – ПОЛИТИЧЕСКАТА МИСЪЛ В БЪЛГАРИЯ (КРАЯ НА 9 ВЕК – НАЧАЛОТО НА 10 ВЕК)

Елена Томова – ИЗ МАНАСТИРСКИТЕ СБИРКИ В РУМЪНИЯ. Нов проложен разказ за св. Иларион Мъгленски от XV в.

Елка Мирчева – РЕДКИ ЛЕКСЕМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК (съцѣглъ, цѣглъ, цѣгьхъ)

Елка Мирчева – ЕДИН ПРЕСЛАВСКИ ТЕКСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ТЕКСТОВАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Събка Богданова – ТЕКСТОЛОГИЧНИ ПАРАЛЕЛИ МЕЖДУ СИМЕОНОВИЯ СБОРНИК  И ПАНДЕКТИТЕНА НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ

Елка Мирчева – ЗА “ПРЕСЛАВСКОТО ЯДРО” В ЕДИН СТАРОИЗВОДЕН ПАНЕГИРИК

Eлка Мирчева – КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ФЕНОМЕНА ПОВТОРНИ ПРЕВОДИ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНА ТРАДИЦИЯ

Елка Мирчева – СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИИ НА ЧУДОТО В ХОНЯ СЪС СВ. АРХ. МИХАИЛ

Елка Мирчева – ПРЕСЛАВСКИТЕ ПРЕВОДИ НА ЕДИН СТАРОЗАВЕТЕН ЦИТАТ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЛЕКСИКАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

Елка Мирчева – ЗА ЕДНА РЯДКА ЛЕКСЕМА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК – СЪВАЛЪМЪ

Емил Георгиев – ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПРЕСЛАВСКАТА КНИЖОВНА ШКОЛА

Емилия Благоева, Живка Икономова – ЛЕКСИКА БЕСЕД ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА И ЛЕКСИКА ЙОАННА ЭКЗАРХА

Емилия Гергова – СЛАВЯНСКИТЕ СЛУЖЕБНИ МИНЕИ – МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕ

Ернст Ханзар – ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИЯ СТИЛ НА ЙОАН ЕКЗАРХ