Д

Данаил Петров – КЪСНОАНТИЧНАТА КРЕПОСТ ДУРОСТОРУМ – ЕПИСКОПСКИ ЦЕНТЪР В ПРОВИНЦИЯ ВТОРА МИЗИЯ

Даниел Йорданов – ЛИТУРГИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ В РУБРИКИТЕ НА ЕНИНСКИЯ АПОСТОЛ

Даниел Йорданов – ЛИТУРГИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ В РУБРИКИТЕ НА ЕНИНСКИЯ АПОСТОЛ – 14. IX. (ВЪЗДВИЖЕНИЕ)

Даниел Фокас – ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА НЯКОИ СЦЕНИ И КОМПОЗИЦИИ В РЕПЕРТОАРА ОТ ЗООМОРФНИ МОТИВИ В ИЗКУСТВОТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ Х-ХІV ВЕК

Данко Георгиев – МОЛИТВА СРЕЩУ НЕЖИТ В МАРГИНАЛЕН ТЕКСТ

Данко Георгиев – МОЛИТВАТА ПРОТИВ НЕЖИТ – АПОКРИФЕН, БОГОМИЛСКИ ИЛИ ПРОСТО НЕОРТОДОКСАЛЕН ТЕКСТ

Данко Георгиев – ФУНКЦИЯ НА ПАРЕМИЯТА В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА

Данко Георгиев – ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИ ЖАНРОВИ ФОРМИ В СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ПАРАТЕКСТОВЕ

Данко Георгиев – РЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА И ПРЕДСТАВЯНЕТО Й В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ

Дарина Григорова – НИКОЛАЙ ТРУБЕЦКОЙ ЗА ХЪРБЪРТ УЕЛС, БОЛШЕВИКИТЕ И РУСКИЯ ВЪПРОС

Деница Петрова – КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНИТЕ КРАТКИ ХРОНИКИ И ВРЪЗКАТА ИМ С КНИЖНИНАТА НА ЗЛАТНИЯ ВЕК

Деница Петрова – ТЕКСТОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАЗКАЗА ЧУДОТО НА СВ. ГЕОРГИ С БЪЛГАРИНА

Денка Кръстева – РУСКИЯТ БАРОК И СУБКУЛТУРАТА НА НЕОФИЦИАЛНОТО СЛОВО

Денка Кръстева – ИДЕЯТА ЗА МИЛОСЪРДНА ВЛАСТ И РЕЛИГИЯТА НА ИМПЕРИЯТА В РУСИЯ ПРИ ЕЛИСАВЕТА: ИЗТОЧНИЦИ, СИМВОЛИЗАЦИЯ, ДВОРЦОВ РИТУАЛ

Десислава Атанасова – ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИТЕ (ЧЕШКИ) ИЗТОЧНИЦИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯ ПАСАЖ В “ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ”

Десислава Иванова – БЕЛЕЖКАТА КАТО МАРГИНАЛЕН ТЕКСТ В СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА КНИЖНИНА

Десислава Иванова – ДОБАВКИТЕ КЪМ МИНЕЯ ЗА АПРИЛ ОТ СБИРКАТА НА ЦИАМ (№316)

Десислава Иванова – ИЗКУСТВОТО НА ИНИЦИАЛА В ПРАЖКИТЕ ИЗДАНИЯ НА Д-Р ФРАНЦИСК СКОРИНА

Десислава Иванова – КОТЛЕНСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА ИСТОРИЯ В КРАТКИ ТЕКСТОВЕ

Десислава Иванова – ПАРАТЕКСТОВИ АСПЕКТИ В ИЗДАНИЯТА НА Д-Р ФРАНЦИСК СКОРИНА

Десислава Иванова – ПРИПИСКИ И ПРЕДИСЛОВИЯ ОТ СИМЕОНОВАТА ЕПОХА – ОПИТ ЗА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ

Десислава Иванова – СЛУЖЕБЕН МИНЕЙ ЗА АПРИЛ (РЪКОПИС № 316 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ – СОФИЯ)

Десислава Иванова – „ПОКАЗАЛЕЦ ИЛИ…“ КАК ДА ПРОДАВАШ РАКОВСКИ

Десислава Иванова – ЕЛЕМЕНТИ НА ПРИПИСКАТА

Десислава Иванова, Веселин Панайотов – СЛОВО ЗА МАЙКАТА ГРЕШНИЦА

Десислава Иванова, Веселин Панайотов – МАРГИНАЛИИ ОТ РЪКОПИСИ, СЪХРАНЯВАНИ В СЛОВАКИЯ

Десислава Найденова – КАКВИ ЗАКОНОВИ КНИГИ Е ПОЛУЧИЛ ОТ ВИЗАНТИЯ КНЯЗ БОРИС І–МИХАИЛ

Десислава   Иванова,   Веселин   Панайотов   –   ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ ВРЪЗКИ В ДВА СРЕДНОВЕКОВНИ КАНОНА

Десислава Иванова  ПРЕДПОЛАГАЕМ  КОНДАК НА СВ. НАУМ  ОХРИДСКИ

Десисрава Иванова – ИЗДАТЕЛСКИЯТ ПРОЕКТ НА ШВАЙПОЛД ФИОЛ И ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Диляна Радославова – СТАРОБЪЛГАРСКОТО НАСЛЕДСТВО В КНИЖНИНАТА ОТ ХVІІ ВЕК

Диляна Радославова – ОЩЕ ЗА РЪКОПИС № 971 ОТ НБКМ

Димитрие Богдановиħ – КЊИЖЕВНА ШКОЛА И КЊИЖЕВНО СРЕДИШТЕ

Димитринка Димитрова-Маринова – ПОВЕСТ ЗА КРЪСТНОТО ДЪРВО НА ПРЕЗВИТЕР ЙЕРЕМИЯ В СИСТЕМАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА АПОКРИФНА ЛИТЕРАТУРА И ФОЛКЛОР

Димитричка Димитрова-Маринова – БОГОМИЛСТВОТО ИБОГОМИЛСКАТА ЛИТЕРАТУРА В КУЛТУРНАТА ТРАДИЦИЯ НА X ВЕК

Димитър Дунков – ПРЕСЛАВСКАТА ЛЕКСИКА В СТАРОРУСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ – ПЪЛЕН АПРАКОС ОТ СБИРКАТА НА ХЛУДОВ

Димитър Кенанов – СТАРЕЦЪТ ЙОАН СВЕТОГОРЕЦ И ПРЕВОД НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА)

Димитър Кенанов – АВВА МАКАРИЙ И МАКАРИЙ РИМСКИ

Димитър Кенанов – АТОНСКИЯТ СТАРЕЦ ЙОАН И СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА МИТРОФАНОВИЯ КАНОН ЗА ПРЕСВЕТА ТРОИЦА

Димитър Кенанов – ДАФНОПАТОВАТА ПАРАФРАЗА НА ЗЛАТОУСТОВАТА ПОХВАЛА НА СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Димитър Кенанов – ТЕОДОР ДАФНОПАТ И ТЕКСТОЛОГИЯТА НА СИМЕОНОВИЯ ЗЛАТОСТРУЙ

Димитър Кенанов – АВВА МАКАРИЙ И СВЕТЪТ ОТВЪД ТОЗИ СВЯТ (ЗА ПЪРВООБРАЗНИЯ „ЗЛАТОСТРУЙ“)

Димитър Кенанов – ЗЛАТОУСТОВАТА БЕСЕДА ЗА ЖЕНАТА ОТ ХАНАНЕЯ В СИМЕОНОВИЯ „ЗЛАТОСТРУЙ”

Димитър Кенанов  ЖИТИЕТО НА ПРЕП. ЙОАН СИНАЙСКИ И СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА КНИГАТА ЛЕСТВИЦА

Димитър Кенанов – ПЪРВООБРАЗНИЯТ „ЗЛАТОСТРУЙ” – СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА

Димитър Митев – ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПРОТ. ГЕОРГИ ФЛОРОВСКИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ИКОНОБОРЧЕСКИТЕ СПОРОВЕ

Димитър Пеев – ПОРТРЕТНИ ОПИСАНИЯ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА

Димо Чешмеджиев – НЯКОЛКО БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕПАРХИЯТА „МОРАВА“ СЛЕД ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Добрин Добрев – ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВЛАСТТА И ОФИЦИАЛНОТО ИЗКУСТВО В ПРАВОСЛАВНА И КАТОЛИЧЕСКА ЕВРОПА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО 

Донка Илиева – ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОТСТЪПКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА СТАРАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Донка Петканова – ЛУНАТА В СРЕДНОВЕКОВНАТА ЛИТЕРАТУРА И ВЪВ ФОЛКЛОРА

Дора Иванова-Мирчева – НАУЧНА ПРОБЛЕМАТИКА, СВЪРЗАНА С ЙОАН ЕКЗАРХ И НЕГОВОТО ТВОРЧЕСТВО