Г

Габор Балаж – ОСОБЕННОСТИ КОНСОНАНТНОГО СКЛОНЕНИЯ В ИЗБОРНИКЕ СВЯТОСЛАВА 1073 Г.

Галина Баранкова – ПРИТЧА О ДУШЕ И ТЕЛЕ КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО В РУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ

Галина Баранкова – ШЕСТОДНЕВ ЙОАННА ЭКЗАРХА НА РУСИ

Георги Бакалов – ХРИСТИЯНСКИ ТРАДИЦИИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ДО ПОКРЪСТВАНЕТО

Георги Майсторски – ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА РОЛЯТА НА КНЯЗ БОРИС–МИХАИЛ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 889 ГОДИНА

Георги Петков – БЕЛЕЖКИ ЗА ЕДИН СРЪБСКИ РЪКОПИС ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІV ВЕК

Георги Петков  НОВИ ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОУЧЕНИЯТА НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Георги Попов – ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ И КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Георги Тодоров – СВЕТИ-КИРИЛОВИЯТ КРЪСТ

Георги Тодоров – МОНАХЪТ-КНЯЗ: ВЛАДЕТЕЛСКИЯТ СТАТУТ НА СВ. КНЯЗ БОРИС ОТ 889 ДО 907 Г.

Гергана Илиева – ХРИСТИЯНСКИ НАДГРОБИЯ ОТ ПЛИСКА

Грета Стоянова – ДЕКАЛОГЪТ В АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ 

Грета Стоянова – КНИГА ИЗХОД ОТ ЦАРСИМЕОНОВИЯ (ГРИГОРИЕВ) ИСТОРИЧЕСКИ СБОРНИК (ТЕКСТОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПО АРХИВСКИ ПРЕПИС ОТ ХV ВЕК)

Грета Стоянова – РИМСКИЯТ ПАТЕРИК И СТАРОБЪЛГАРСКАТА АГИОГРАФИЯ

Грета Стоянова – РЪКОПИС № 403 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ – СОФИЯ (МИНЕЙ ЗА ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ)

Грета Стоянова – СЛОВО НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ ВЪРХУ СКАЗАНИЕТО НА ЗЛАТОУСТ ЗА ПОСТА КЪМ НЕИЗВЕСТЕН МОНАХ

Грета Стоянова – ЦЪРКОВНО СКАЗАНИЕ

Грета Стоянова – ОТКЪСЪТ ЗА СОЛОМОНОВАТА ЧАША ОТ ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН- КИРИЛ ФИЛОСОФ (ПО НЕПУБЛИКУВАН ПРЕПИС ОТ ТРОИЦКО–СЕРГИЕВАТА ЛАВРА)

Грета Стоянова – ПРИЗРЕНСКИ ПРЕПИС НА ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ

Грета Стоянова – СЛОВЕСЕН ОБРАЗ НА ХРИСТОС-ТЕТРАМОРФ В ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ

Грета Стоянова – ХРИСТИЯНСКАТА СИМВОЛИКА НА ЕЛЕНА КАТО АГИОГРАФСКИ И ХИМНОГРАФСКИ ТОПОС

Грета Стоянова – ЦИФРОВИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В КНИГА ЧИСЛА ОТ ЦАР СИМЕОНОВИЯ ИСТОРИЧЕСКИ СБОРНИК (ПО ПРЕПИСА ОТ ХV ВЕК)

Грета Стоянова – ИМЕТО НА ПИПИН В МИНЕЙ ЗА ФЕВРУАРИ

Грета Стоянова – БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ

Грета Стоянова – ЗА ТЕРМИНА НА ПОУЧИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ И БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В ТЯХ

Грета Стоянова – КОЙ Е ГРЪЦКИЯТ ПРОТОГРАФ НА ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ?

Грета Стоянова – НОВИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОТКЪСИ ОТ ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ

Грета Стоянова – ПРЕВОДИТЕ НА ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ И КОНТАКТИТЕ МЕЖДУ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ И АНАСТАСИЙ БИБЛИОТЕКАР

Грета Стоянова – СЛАВЯНСКАТА АЗБУКА В АГИОГРАФСКИ ТЕКСТОВЕ ОТ ІХ-ХІІ ВЕК

Грета Стоянова – СЛОВО ЗА ТОЗИ ВРЕМЕНЕН ЖИВОТ НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ ПО НЕПУБЛИКУВАН ПРЕПИС ОТ РЪКОПИСНАТА СБИРКА НА ТРОИЦКО-СЕРГИЕВАТА ЛАВРА

Грета Стоянова – СЛУЖБА ЗА МЕТОДИЙ ОТ КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ И СЛУЖБА ЗА ТЕКЛА – ЕДНА ВЪЗМОЖНА ВРЪЗКА

Грета Стоянова – СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪКАЗАНЫЕ ЦРЬКЪВЬНОѤ

Грета Стоянова – ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ В КОНТЕКСТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОДНИ ТЕКСТОВЕ ОТ IХ-Х ВЕК

Грета Стоянова – ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА НЕГОВИЯ ГРЪЦКИ ПРОТОГРАФ

Грета Стоянова – СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПРЕВОД НА МЪЧЕНИЕ НА СВ. КЛИМЕНТ, ПАПА РИМСКИ

Грета Стоянова – РИМСКИЯТ ПАТЕРИК, БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ И МОТИВЪТ ЗА „ПОДСЛУШАНИЯ ДЯВОЛСКИ СЪБОР“

Грета Стоянова, Константин Константинов – НОВООТКРИТ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК ОТ ПЛИСКА

Грета  Стоянова  –  ИМЕТО  НА  НАУМ  В  ДВА  АКРОСТИХА  ОТ МИНЕЙ ЗА М. ФЕВРУАРИ ПО ГИМ 164

Гълъбина  Йосифова  –  ПРАБЪЛГАРСКИТЕ  ХРАМОВЕ  –  НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ЧЕРТИ ОТ ТЯХНАТА ПЛАНИРОВКА