В

Валентин Кулев – Репродукции на избрани творби

Валентина Петрова – “МУДРОСТЬ И РАЗУМ” В “ЖИТИИ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО” ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО

Валентина Петрова – КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ АГИОГРАФИИ («ЖИТИЕ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО» ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО)

Валентина Петрова – ПАРНЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ

Валентина Петрова – ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС В СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ

Валентина Петрова – ПСАЛТЫРЬ В ВИСОКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ

Валери П. Степаненко – БОГОМАТЕРЬ НИКОПЕЯ И СВЯТЫЕ ВОИНЫ

Валерия Ефимова – К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ИНВЕНТАРЯ

Ванда Бабич – СОБСТВЕННОРУЧНАЯ КОПИЯ СУПРАСЛЬСКОЙ РУКОПИСИ, СДЕЛАННАЯ КОПИТАРОМ, И ПЕРВОЕ – ПОДГОТОВЛЕННОЕ МИКЛОШИЧЕМ – ИЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА

Васил Гюзелев – ВИЗАНТИЙСКИ “РАЗКАЗ КАК БЪЛГАРИТЕ СТАНАХА ХРИСТИЯНИ” ЧРЕЗ ПОКРЪСТИТЕЛ ЗОГРАФ И ФИЛОСОФ

Величка Йорданова, Елена Иванова – ДВУЕЗИЧНИТЕ НАДПИСИ В БЪЛГАРИЯ ОТ 1Х-Х1У ВЕК (ЛИНГВИСТИЧНИ БЕЛЕЖКИ)

Величка Йорданова, Елена Иванова – ЛИЧНИТЕ ИМЕНА В СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ Х-ХІ ВЕК

Величка Константинова – ЕЗИКОВИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ТЕКСТОВЕ ОТ НЯКОЛКО СТАРОБЪЛГАРСКИ АМУЛЕТА

Венелин Грудков – ПОЕЗИЯТА НА АНТИХРИСТА – „ОТ ВСЕВИЖДАЩИТЕ ОЧИ НА ДЕТСКАТА ДУША” ДО „СКВЕРНАТА МЪДРОСТ”

Венета Янкова – ЕДИН ВЪЗМОЖЕН ПОДСТЪП КЪМ ПРИПИСКАТА В ЛОБКОВИЯ (ХЛУДОВ) ПАРИМЕЙНИК ОТ ХIII ВЕК

Веселин Панайотов – СИСИНИЕВА МОЛИТВА ОТ XVI – XVII ВЕК

Веселин Панайотов – СВЕТИ ЙОАН – ВТОРИ ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ

Веселин Панайотов – “Пѣснь къ богоу пѣвамъ” – АКРОСТИХОВЕ НА СВ. МЕТОДИЙ?

Веселин Панайотов – “СМЪРТТА НА АВРААМ” В СБОРНИК ОТ XVI ВЕК

Веселин Панайотов – АКРОСТИХ И МАРГИНАЛИИ

Веселин Панайотов – АКРОСТИХ С ИМЕТО НА ЛЕОН

Веселин Панайотов – АНТИЕРЕТИЧЕСКИЯТ ЦИКЪЛ В КОРМЧАЯТА ОТ ХVІ ВЕК

Веселин Панайотов – АПОКРИФНА МОЛИТВА, ВКЛЮЧВАЩА СЪНЯ НА БОГОРОДИЦА

Веселин Панайотов – ВЪЗГЛЕДЪТ НА Б. РАЙКОВ ЗА МАРГИНАЛИИТЕ И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДНЕШНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

Веселин Панайотов – ДВА КАНОНА НА СЛАВЯНСКИЯ КНИЖОВНИК БОЯН

Веселин Панайотов – ЗА ЕДИН РАНЕН ПЛАСТ В СЛУЖБАТА НА СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ ПО ПРЕПИСА ОТ 1451 ГОДИНА

Веселин Панайотов – ЗА ЕДИН РАНЕН ПЛАСТ В СЛУЖБАТА НА СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ ПО ПРЕПИСА ОТ 1451 ГОДИНА

Веселин Панайотов – КАНОН ЗА ТЕОДОР ТИРОН ОТ КЛИМЕНТ

Веселин Панайотов – ЛЕЧЕБНИЦИ

Веселин Панайотов – МАРГИНАЛИИТЕ В ПРЕЗВИТЕР ГРИГОРИЕВИЯ СБОРНИК ПО ПРЕПИСА ОТ XV ВЕК

Веселин Панайотов – МОЛИТВА КЪМ БОГОРОДИЦА АКРОСТИХ ПО ГРЪЦКАТА АЗБУКА

Веселин Панайотов – НЕИЗВЕСТНА РЕДАКЦИЯ НА АПОКРИФНИЯ АПОКАЛИПСИС НА СВЕТИ ЙОАН БОГОСЛОВ

Веселин Панайотов – НЕПОЗНАТ СЛАВЯНСКИ ХИМНОГРАФ

Веселин Панайотов – ПРАВИЛА И ПОСЛАНИЯ ЗА ЕРЕСИТЕ

Веселин Панайотов – ПСЕВДОЕПИГРАФИ НА СВЕТИ ЦАР ПЕТЪР И СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ

Веселин Панайотов – РАЗКАЗ ЗА УБИЙСТВОТО НА ИМПЕРАТОР ВАЛЕНТ ОТ “БЪЛГАРИТЕ” ПРЕЗ 378 ГОДИНА 

Веселин Панайотов – СВЕДЕНИЯ ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ЕДНО ПОЛЕМИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ

Веселин Панайотов – СЛОВО НА СВЕТИ ЙОАН БОГОСЛОВ ЗА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Веселин Панайотов – ТЪЛКОВАНИЕ ВЪРХУ АПОКАЛИПСИСА – “ЗА ЕНОХ И ИЛИЯ”

Веселин Панайотов – ХРОНИКАТА НА ИСАЙ

Веселин Панайотов – ЧИН НА СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ

Веселин Панайотов – АКРОСТИХ В КАНОНА ЗА ФИЛИН ДЯКОН ПО ДВА ВАРИАНТА

Веселин Панайотов – АКРОСТИХ В ЧЕТИРИПЕСНЕЦ ОТ ЦВЕТНИЯ ТРИОД

Веселин Панайотов – АСЕН – АВТОР НА АКРОСТИХА В ПОСЛЕДНИЯ КАНОН ОТ ОКТОИХА

Веселин Панайотов – ВЪЗМОЖЕН СЛАВЯНСКИ АКРОСТИХ В СЛУЖБАТА ЗА СВ. ЙОАН РИЛСКИ

Веселин Панайотов – ВЪЗМОЖНИ АЗБУЧНИ СТИХИРИ В СЛУЖБАТА ЗА СВ. САВА СРЪБСКИ

Веселин Панайотов – ДВЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ СКИЛИЦА

Веселин Панайотов – НЕЗАБЕЛЯЗАНИ АКРОСТИХОВЕ ОТ ЕПОХАТА НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

Веселин Панайотов – ОСОБЕНОСТИ НА СЛУЖБАТА ЗА СВ. ПАРАСКЕВА ПО ВАРИАНТ ОТ XVIII ВЕК

Веселин Панайотов – ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПОЕТЕСА

Веселин Панайотов – СЛУЖБА ЗА СВ. ИЛАРИОН МЪГЛЕНСКИ

Веселин Панайотов – СРЕДНОВЕКОВНИ МАРГИНАЛНИ ТЕКСТОВЕ

Веселин Панайотов – ТЕОДОСИЕВ КАНОН ЗА СВ. НИКОЛАЙ

Веселин Панайотов – ТРЕТАТА  НОВООТКРИТА  СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРСКА  ПОЕТЕСА – ТОМИРИС

Веселин Панайотов – ФРАГМЕНТ ОТ АКРОСТИХ В КАНОНА ЗА ЕМИЛИАН КИЗИЧЕСКИ

Веселин Панайотов – ХИМНОГРАФИЯТА НА ЗЛАТНИЯ ВЕК

Веселин Панайотов – БЕЛЕЖКАТА В СУПРАСЪЛСКИЯ СБОРНИК

Веселин Панайотов – БОГОМИЛСКИ ВАРИАНТ НА ПРИТЧАТА ЗА ЕДНОРОГА

Веселин Панайотов – ЗА “КНИГИТЕ” НА КОНСТАНТИН КИРИЛ

Веселин Панайотов – ЗА “НАРОДНОТО” ЖИТИЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

Веселин Панайотов – ИГУМЕН ДАВИД И МОНАХ ДАВИД РИЛСКИ

Веселин Панайотов – ОТНОВО ЗА ЛИТУРГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СВ. КИРИЛ И СВ. МЕТОДИЙ

Веселин Панайотов – ПЕРСОНИФИКАЦИЯ НА ЗЛОТО В СЛАВЯНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ДЕМОНОЛОГИЯТА В АПОКРИФА ЗАВЕТИ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ПАТРИАРСИ (по Архивски препис от ХV век)

Веселин Панайотов – ПРОЯВА НА ЗЛАТА СИЛА СПОРЕД ПИСМАТА НА НИКОЛАЙ І МИСТИК ДО ЦАР СИМЕОН І

Веселин Панайотов – СИСТЕМНОСТТА В СЛАВЯНСКИТЕ БОГОМИЛСКИ ТЕКСТОВЕ

Веселин Панайотов – ХИМНОГРАФСКОТО ТВОРЧЕСТВО НА ПОЗНАТИ И НОВООТКРИТИ КИРИЛОМЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ

Веселин Панайотов – ЦИКЪЛ СТИХИРИ В ЦВЕТНИЯ ТРИОД С ВЪЗМОЖЕН ПОДПИС НА МЕТОДИЙ

Веселин Панайотов – ЧИСЛОВАТА СИСТЕМНОСТ В СЛОВО ЗА КРЪСТНОТО ДЪРВО НА ПРЕЗВИТЕР ЙЕРЕМИЯ

Веселин Панайотов – ЙОАКИМ – АВТОР НА КАНОНА ЗА КРЪСТА

Веселин Панайотов – КАНОНИТЕ ЗА СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ И ТЕХНИТЕ АВТОРИ

Веселин Панайотов  КРИПТИРАНИ  АКРОСТИХОВЕ ОТ  БЪЛГАРСКАТА ХИМНОГРАФКА ЕВА

Веселин Панайотов, Десислава Иванова – КЛИМЕНТОВО СЛОВО ЗА ИРИНЕЙ (ЛИОНСКИ? / СИРМИУМСКИ?)

Веселин   Панайотов   –   ЕРАЗЪМ   –   НЕИЗВЕСТЕН   СЛАВЯНСКИ ХИМНОГРАФ

Веселин  Панайотов – ЧИЕ ДЕЛО Е СЛАВЯНСКИЯТ ЦВЕТЕН ТРИОД?

Веселин Панайотов – ПРАБЪЛГАРСКАТА СЛЕДА В КУЛТУРАТА НА ЗЛАТНИЯ ВЕК

Веселин Панайотов, Данко Георгиев – СВЕТИ НАУМ СРЕЩУ ЕДИН МОГЪЩ ЕЗИЧЕСКИ ОБРАЗ

Веселин Панайотов, Десислава Иванова – РИЦАРЯТ В БОГОМИЛСКИТЕ СТЕЧКИ

Веселин Панайотов, Николай Николов – АРХИВСКИ СБОРНИК – АРХЕОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ (апокрифът “Завети на дванадесетте патриарси”)

Веселин Панайотов, Николай Николов – ЗАВЕТЪТ КАТО ПОНЯТИЕ И ЖАНР В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА

Веселин Панайотов, Николай,Николов – ЗАВЕТНИЯТ ТЕКСТ В СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА КНИЖНИНА (ОПИТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ)

Веселин Панайотов, Николай Николов – ЕПИГРАФСКИ ДИАЛОЗИ 1. ПРОУЧВАНИЯТА НА ЧЕРНОГЛАВСКИЯ МАНАСТИР И АРХИВЪТ НА ТОДОР БАЛАБАНОВ

Веселина Вачкова – ПАМЕТ, ЗАБРАВА И „ПРИПОМНЯНЕ” В АПОСТОЛИЧЕСКИТЕ ПИСМА ЗА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Веселка Желязкова – ΕДИН ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ КНИГА ИЗХОД, СИМЕОНОВИЯ СБОРНИК И ХРОНИКАТА НА ГЕОРГИ АМАРТОЛ (ДРЕХИТЕ НА ПЪРВОСВЕЩЕНИКА)

Веселка Желязкова – НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ В ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ ПЕРЕВОДЕ КНИГИ ИСХОД

Веселка Желязкова – НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЛЕКСИКАТА НА СРЕДНОБЪЛГАРСКИТЕ ПРЕПИСИ НА КНИГА ИЗХОД

Веселка Желязкова – ТОПОНИМИТЕ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА КНИГА ИЗХОД

Виктор Баранов – ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ПРЕСЛАВСКОЙ ШКОЛЫ В ДРЕВНЕРУССКИХ ГИМНОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ XI-XIV ВВ.

Виктор Бичков – ФЕНОМЕНЪТ НА СТАРОРУСКОТО ЕСТЕТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

Виктор Бычков – СОФИЙНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Владимир Вавжинек – БОРЬБА О СЛАВЯНСКОЙ ЛИТУРГИИ ВО ВЕЛИКОЙ МОРАВИИ И СОБИТИЯ В БОЛГАРИИYСОБ

Владимир Вавржинек – КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РАЗВИТИИ ЧЕШСКОГО ОБЩЕСТВА