Акы бъчела любодѣльна

Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева,  ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев

 

Акы бъчела любодѣльна троуждаѭтъ сѧ велми дроузи наши

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ НА ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАНКА ЯНАКИЕВА

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ НА СТ.Н.С. ІІ СТ. Д-Р ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ

ИЗБРАНИ ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ НА ДОЦ. ВАЛЕНТИН КУЛЕВ

Христо Трендафилов – ЛЪВ МАТЕМАТИК И КОНСТАНТИН-КИРИЛ
Hristo Trendafilov – LION THE MATHMATIC AND CONSTANTIN THE PHILOSOPHER

Георги Тодоров – СВЕТИ-КИРИЛОВИЯТ КРЪСТ
Georgi Todorov – ST. CYRIL’S CROSS

Мария Тихова – ПСАЛОМ 41:1. (РЕПЛИКА)
Maria TikhovaPSALM 41:1

Ростислав Станков – СЛОВО ПАЛЭЯ В ДРЕВНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Rostislav Stankov – THE WORD ПАЛЭЯ (PALAEA) IN THE OLD SLAVONIC WRITTEN TRADITION

Веселин   Панайотов   –   ЕРАЗЪМ   –   НЕИЗВЕСТЕН   СЛАВЯНСКИ ХИМНОГРАФ
Veselin Panayotov – ERASMUS – AN UNKNOWN SLAVONIC HYMNOGRAPHER

Юлианна Пандур – ПРАВОПИСНИ И ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ДЕБРЕЦЕНСКИЯ АПОСТОЛ
Pandur Julianna – THE ORTHOGRAPHICAL AND LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF “THE APOSTLE FROM DEBRECEN”

Анета Тихова – ГЛАГОЛИ, УТОЧНЯВАЩИ ЗНАЧЕНИЕТО НА ЛЕКСЕМИ ЗА НАЗОВАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В ОБИКНОВЕНИЯ И В СТИШНИЯ ПРОЛОГ
Aneta Tikhova – VERBS SPECIFYING THE MEANING OF LEXEMES FOR NAMING TORTURE TOOLS IN THE ORDINARY AND VERSE PROLOGUE

Йорданка Москова – АНТИЧНАТА МИТОЛОГИЯ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА
Yordanka Moskova – CLASSICAL MYTHOLOGY IN THE SLAVONIC TRANSLATION OF THE CHRONICLE OF JOHN MALALAS

Грета Стоянова – СЛОВО ЗА ТОЗИ ВРЕМЕНЕН ЖИВОТ НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ ПО НЕПУБЛИКУВАН ПРЕПИС ОТ РЪКОПИСНАТА СБИРКА НА ТРОИЦКО-СЕРГИЕВАТА ЛАВРА
Greta Stoyanova – ‘A SPEECH FOR THIS TEMPORARY LIFE’ BY PETAR CHERNORIZETS, BASED ON UNPUBLISHED TRANSCRIPT FROM THE BOOK OF MANUSCRIPTS OF THE TRINITY LAVRA OF ST. SERGIUS

Елена Статева  – ЦАР СЛАВ – ЕЗИЧЕСКИ ИЛИ ХРИСТИЯНСКИ ВЛАДЕТЕЛ?
Elena Stateva – TSAR SLAV – A PAGAN OR A CHRISTIAN RULER?

Десислава Иванова – ИЗКУСТВОТО НА ИНИЦИАЛА В ПРАЖКИТЕ ИЗДАНИЯ НА Д-Р ФРАНЦИСК СКОРИНА
Desislava Ivanova – THE ART OF INITIAL LETTERS IN THE PRAGUE EDITIONS OF DR. FRANCIS SKARYNA

Денка Кръстева – ИДЕЯТА ЗА МИЛОСЪРДНА ВЛАСТ И РЕЛИГИЯТА НА ИМПЕРИЯТА В РУСИЯ ПРИ ЕЛИСАВЕТА: ИЗТОЧНИЦИ, СИМВОЛИЗАЦИЯ, ДВОРЦОВ РИТУАЛ
Denka Krasteva – THE IDEA OF THE MERCIFUL RULE AND THE RELIGION OF THE EMPIRE IN RUSSIA DURING THE REIGN OF ELISAVETA: SOURCES, SYMBOLIZATION AND COURT RITUAL

Лила Мончева – БЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНОСТ В РУСКИЯ КУЛТУРЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ XV-XVIII ВЕК
Lila Moncheva – BULGARIAN LITERATURE IN THE RUSSIAN CULTURAL PROCESS DURING 15-18 CENTURY

Klára Papp – JÁNOS JÓSIKA AT THE 1825 POZSONY DIET
Клара Папп – БAРOН ЯНОШ ЙОШИКА И ПOЖOНЬCКOE COБPAНИE 1825-OГО ГОДA

Сава Сивриев – О СТИЛЕ ПРОЗЬI ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА
Sava Sivriev – ON THE STYLE OF LEONID ANDREEV’S PROSE

Константин Константинов – КЪМ ВЪПРОСА ЗА РОЛЯТА И ФУНКЦИЯТА НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОМПЛЕКСИ В СЕВЕРНИЯ СЕКТОР НА ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА
Konstantin Konstantinov – THE MATTER ABOUT THE ROLE AND FUNCTION OF THE ARCHITECTURAL COMPLEXES IN THE NORTHERN SECTOR OF THE OUTER CITY OF PLISKA

Стела Дончева – НОВОНАМЕРЕНИ БРОНЗОВИ ТОКИ С ЛЪВОВЕ И ГРИФОНИ – ЗА ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД
Stella Doncheva – NEW BRONZE BUCKLES WITH LIONS AND GRIFFINS – FOR THEIR ORIGIN

Тотю Тотев – ЕПИЗОД ОТ СТРАСТИТЕ ГОСПОДНИ ВЪРХУ КАМЕННА ИКОНКА ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Totiu Totev – SCENE FROM THE PASSIONS OF CHRIST ON A SMALL STONE ICON FROM VELIKI PRESLAV

Янка Драгомирова – ВИДЕНИЕТО НА ИАКОВ – ТЕОФАНИЯ И АНГЕЛОФАНИЯ
Yanka Dragomirova – JACOB’S VISION – TEOPFANY AND ANGELOPFANY

Архим. Павел Стефанов – КУЛТУРНИ И ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ СИРИЯ (АНТИОХИЯ) И БЪЛГАРИЯ
Archimandrite Pavel Stefanov – CULTURAL AND CHURCH RELATIONS BETWEEN SYRIA (ANTIOCH) AND BULGARI

Румяна Малчева – ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО ВЪРХУ НАУКАТА
Rumianca Maltcheva – THE CHRISTIAN INFLUENCE TO THE SCIENCE

Спартак Паскалевски – КЪМ ГЕНЕЗИСА И КОДИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОПИСНИЯ ЕЗИК. Методологически предпоставки
Spartak Paskalevski – TO THE GENESIS AND CODIFICATION OF ICONOGRAPHIC LANGUAGE (methodological prerequisites)

Ростислава Тодорова – „ОБРАТНА” ПЕРСПЕКТИВА VS. ЛИНЕЙНА ПЕРСПЕКТИВА
Rostislava   Todorova   –   „INVERTED”   PERSPECTIVE   VS. LINEAR PERSPECTIVE

Стефан Хърков – ЕДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЦЪРКОВНОТО ПЕЕНЕ В ЮГОЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ XIX ВЕК
Stefan Harkov – AN EVIDENCE FOR CHURCH SINGING PRACTICE IN THE SOUTH-WEST PART OF MACEDONIA DURING THE 19TH CENTURY

Валентин Кулев – Репродукции на избрани творби
Valentin Kulev – Reproductions in selected works

Теменуга Христова –  Репродукции на избрани творби
Temenuga Hristova – Reproductions in selected works