А

 

Айтен Мустафова – ЖИТИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР СИДСКИ В РЕТКОВИЯ СБОРНИК

Айтен Мустафова – ЕЛЕМЕНТИ НА ДУАЛИЗЪМ В ЖИТИЕ НА КОДРАТ ОТ РЕТКОВИЯ СБОРНИК

Айтен Мустафова – „СЛОВО НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ЗА ТАКСИОТА” ОТ РЕТКОВИЯ СБОРНИК – ЧАСТ ОТ ДУАЛИСТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА БОГОМИЛИТЕ?

Айтен Мустафова – ДУАЛИСТИЧЕСКИЯТ ИДЕАЛ ЗА ПОДРАЖАНИЕ В ЖИТИЕ НА АНИН

Александър Дюлгеров – ЦИТАТ ОТ “ИЛИАДА” В СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОДЕН ТРАКТАТ

Александър Младеновиħ – О НЕКИМ ФОНЕТСКИМ ОДЛИКАМА “СЛОВА НА СРЕТЕНИJЕ” JОВАНА ЕГЗАРХА (ПРЕПИС ИЗ ХVІІІ ВЕКА У МАНАСТИРУ ХИЛАНДАРУ)

Александър Наумов – СЛУЖБАТА НА ПРЕПОДОБНАТА ФИЛОТЕЯ ТЕМНИШКА КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРАВОСЛАВНАТА ДУХОВНОСТ ПРЕЗ ХІІІ ВЕК

Александър Наумов – ФУНКЦИИ НА БИБЛЕЙСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА ЙОАН ЕКЗАРХОВИТЕ СЛОВА

Алла И. Романчук –  ЗНАКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПЛИСКИ И  МЕТКИ НА ЧЕРЕПИЦЕ ХЕРСОНА

Ангел Давидов – НЯКОИ ЛЕКСИКАЛНИ УСПОРЕДИЦИ МЕЖДУ ЙОАН ЕКЗАРХ И ПРЕЗВИТЕР КОЗМА

Ангел Кръстев – ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ЖИТИЯТА, СЛУЖБИТЕ, ОБРАЗИТЕ И ТВОРЧЕСТВОТО НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

Ангел Кръстев – КОНСТАНТИНОПОЛСКИЯТ ПАТРИАРХ ФОТИЙ И СЛАВЯНСКИЯТ ПРОСВЕТИТЕЛ МЕТОДИЙ В БОРБА СРЕЩУ ЙОПАТАРСКАТА ЕРЕС

Ангел Кръстев – УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОМЕСТНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА И ЙЕРАРХИЯ
Румяна Малчева – КУЛТУРОТВОРНАТА СИЛА НА ХРИСТИЯНСТВОТО В ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Ангел Николов – НЕИЗВЕСТЕН ПАМФЛЕТ СРЕЩУ ПАПСТВОТО И БРЕСТКАТА УНИЯ ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА ХИЛЕНДАРСКИЯ МАНАСТИР

Ангелина Минчева – АКТУАЛНИ ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСЛАВСКАТА КНИЖНИНА

Ангелина Минчева  СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЙ МИССИОНЕРСКИЙ ЯЗЫК?

Андерс Шьоберг – СИНОНИМИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАГОЛОВ VERBA DICENDI В ШЕСТОДНЕВЕ ЙОАННА ЭКЗАРХА

Андрей Бояджиев – ПАЛЕОГРАФИЯТА И ЕЗИКЪТ В ОПИСАНИЕТО НА СЛАВЯНСКИТЕ РЪКОПИСИ ОТ ЗОГРАФСКАТА ЕЛЕКТРОННА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА БИБЛИОТЕКА

Андрей Бояджиев – ИЗ РАННИТЕ БЪЛГАРО-РУСКИ ПИСМЕНИ ВРЪЗКИ

Анета Маринова – ЗА НЯКОИ НАЗВАНИЯ НА СРЕДСТВА И ОРЪДИЯ ЗА МЪЧЕНИЯ В ОБИКНОВЕНИЯ И В СТИШНИЯ ПРОЛОГ

Анета Маринова – СПЕЦИФИЧНА УПОТРЕБА НА НЯКОИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ОТ ОБИКНОВЕНИЯ ПРОЛОГ КАТО НАЗВАНИЯ НА ОРЪДИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ

Анета Маринова Тихова – ВИДОВЕ МЪЧЕНИЯ, ОРЪДИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В ЖИТИЯТА ОТ ОБИКНОВЕНИЯ ПРОЛОГ И ОТ СТИШНИЯ ПРОЛОГ

Анета Николова – КЪМ ТЕКСТОЛОГИЯТА НА ТРОПАРИТЕ В РАННИТЕ СЛАВЯНСКИ ЛЕКЦИОНАРИИ. Света Текла и апостол Петър

Анета Николова – НОВГОРОДСКИЕ БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ПРЕСЛАВЕ

Анета Николова – ЗА ЛИТИЙНИТЕ ШЕСТВИЯ И ПОКЛОННИЧЕСКИТЕ ПЪТЕШЕСТВИЯ В СРЕДНОВЕКОВНАТА ЛИТЕРАТУРА (върху материал от староруското “Хождение” на игумен Даниил)

Анета Николова, Диана Косева-Тотева  СВЕТИ БОРИС, НО КОЙ? (ОТНОВО ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕТО КЪМ УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ В СИНОД. 262 И ДАТИРОВКАТА НА РЪКОПИСА)

Анета Тихова – НЯКОИ РЯДКО СРЕЩАНИ СЛОЖНИ NOMINA AGENTIS С НАСТАВКА –ЬЦЬ В ТЕКСТОВЕТЕ ОТ ТЪРНОВСКАТА РЕДАКЦИЯ НА СТИШНИЯ ПРОЛОГ

Анета Тихова – ЗА НЯКОИ ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ НА “ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ

Анета Тихова – ЗА НЯКОИ ФОРМИ НА ИМПЕРФЕКТА В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ (ВЪЗ ОСНОВА НА АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ В СРАВНЕНИЕ С ВИЛНЕНСКИЯ ХРОНОГРАФ)

Анета Тихова – ЗА УПОТРЕБАТА НА БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ

Анета Тихова – ЗА УПОТРЕБАТА НА ДАТЕЛЕН САМОСТОЯТЕЛЕН В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ

Анета Тихова – ЗА УПОТРЕБАТА НА ДУАЛИС ПРИ ГЛАГОЛНИТЕ ФОРМИ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ

Анета Тихова – ЗА УПОТРЕБАТА НА ПОВЕЛИТЕЛНО И УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА „ИСТОРИЯ НА ЮДЕЙСКАТА ВОЙНА” ОТ ЙОСИФ ФЛАВИЙ СПОРЕД АРХИВСКИЯ ХРОНОГРАФ

Анета Тихова – ЛЕКСИКА ЗА НАЗОВАВАНЕ НА ОРЪДИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В СТИШНИЯ ПРОЛОГ

Анета Тихова – НАКАЗАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ГОНЕНИЯТА НА ХРИСТИЯНИТЕ ПРЕЗ І- ІІІ В. ОТ Н. Е.

Анета Тихова – ГЛАГОЛИ, УТОЧНЯВАЩИ ЗНАЧЕНИЕТО НА ЛЕКСЕМИ ЗА НАЗОВАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В ОБИКНОВЕНИЯ И В СТИШНИЯ ПРОЛОГ

Анисава Милтенова – ПРЕВОДНАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ ЗЛАТНИЯ ВЕК: ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВОЙ

Анисава Милтенова– МАРГИНАЛНОСТ, ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ, ПАРАТЕКСТУАЛНОСТ В БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА КНИЖНИНА

Анисава Милтенова – ЕДИН НЕПРОУЧЕН ФЛОРИЛЕГИЙ В ЮЖНО-СЛАВЯНСКАТА РЪКОПИСНА ТРАДИЦИЯ ОТ ХIII-ХIV ВЕК

Анисава Милтенова  ЗА ТЕКСТОВЕТЕ С ИМЕНА НА СВЕТЦИ ВЪВ ФЛОРИЛЕГИИТЕ

Анна Новикова – ИЗ ИСТОРИИ ББ1ТОВАНИЯ ПРЕСЛАВСКИХ ПРОТОГРАФОВ НА РУСИ (Евангелия 2Вg 42 и 2Вg 45 МГУ)

Анна Тотоманова – ТЕКСТОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ВАТИКАНСКИЯ ПАЛИМПСЕСТ

Анна-Мария Тотоманова – ПРОРОЧЕСТВОТО НА ДАНИИЛ В СЛАВЯНСКАТА ВЕРСИЯ НА ХРОНИКАТА НА ГЕОРГИ СИНКЕЛ

Анна-Мария Тотоманова – ТАИБЬНА, ТАИБЬНИКЪ, ТАИБЬНО В СУПРАСЪЛСКИЯ СБОРНИК И ИСТОРИЯТА НА ЕДИН СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ

Анна-Мария Тотоманова – НЯКОИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ТЪЛКУВАНЕТО НА “СКАЗАНИЕ ИЗЯВЛЕНО О ПИСМЕНЕХ” НА КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ

Анна-Мария Тотоманова – ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА АВРАМОВИЯ НАДПИС ОТ СЕЛО ЧЕРНОГЛАВЦИ, ШУМЕНСКО

Анна-Мария Тотоманова – ПРЕВОДИ НА ТВОРБИ ЗА ИВАН РИЛСКИ

Анна-Мария Тотоманова – ЧИНЪТ ЗА ОМОВЕНИЕ НА НОЗЕТЕ НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК В РЪКОПИС №389 ОТ НБКМ

Анна-Мария Тотоманова – КОЙ Е ПРЕВОДАЧЪТ НА ХРОНОЛОГИЧЕСКАТА КОМПИЛАЦИЯ, ИЗВЕСТНАКАТО СЛАВЯНСКА ВЕРСИЯ НА ХРОНИКАТА НА ГЕОРГИ СИНКЕЛ?

Антоанета Буюклиева – БИБЛЕЙСКИ  МЕТАТЕКСТ  В  ПОУЧИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА КЛИМЕНТ ОРХРИДСКИ

Антоанета Буюклиева – ОРАТОРСКОТО МАЙСТОРСТВО И РОЛЯТА НА БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В ПОУЧЕНИЯТА НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ

Антоанета Буюклиева – БЪЛГАРСКИЯТ “ЗЛАТЕН ВЕК” В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРЕСЛАВСКАТА КНИЖОВНА ШКОЛА (обща характеристика)

Антоанета Буюклиева – ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ КАТО ПРОПОВЕДНИК – КОМПОЗИЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ НА СЛОВО НА ПЕТЪР НЯКОЙ ЗА РАЗЛИЧНАТА НЕПРАВДА

Антоанета Делева – КЪНИГЫ – ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА

Антоанета Делева – ПРАБЪЛГАРСКИТЕ ЗАЕМКИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕДПИСМЕНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Анчо Калоянов – ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА АВТОКЕФАЛНАТА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА ОТ ОХРИД ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПРЕЗ 1156 Г.

Анчо Калоянов – ЗАКОН ЗА ЦЪРКВАТА НА ЦАР СИМЕОН В АРХИВСКИЯ НОМОКАНОН (ЦИАИ 1160)

Анчо Калоянов – КЛИМЕНТОВИТЕ ВЕЛИКОПОСТНИ ПОУЧЕНИЯ И СЛОВА КАТО „ДНЕВНИК“ НА СЪБОРА ПРЕЗ 894 Г.

Анчо Калоянов – КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСТАВКИТЕ В КЛИМЕНТОВОТО ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КИРИЛ?

Анчо Калоянов – РАННИТЕ СЛУЖБИ ЗА СВ. ИВАН РИЛСКИ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ

Анчо Калоянов – ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ДОБАВКИ НА ЕПИСКОП МИХАИЛ ДЕВОЛСКИ ВЪВ ВИЕНСКИЯ ПРЕПИС НА ИСТОРИЯТА НА СКИЛИЦА

Анчо Калоянов – СЛОВО ЗА ПОКЛОНЕНИЕ НА КРЪСТА ХРИСТОВ, ПРОИЗНЕСЕНО ОТ ПАТРИАРХ ЙОАН ЕКЗАРХ НА 31 ЮЛИ 914 Г.

Анчо Калоянов – СВЕТИ ЙОАН ЕКЗАРХ – ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ

Анчо Калоянов – СВЕДЕНИЯ ЗА КИЕВСКИЯ КНЯЗ СВЕТОСЛАВ И НЕГОВИТЕ ВОИНИ В ПОУЧЕНИЕ ЗА БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА В НЕДЕЛНИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИАРСИ И АРХИЕПИСКОПИ

Архим. Павел Стефанов – КУЛТУРНИ И ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ СИРИЯ (АНТИОХИЯ) И БЪЛГАРИЯ

Архимандрит Павел Стефанов – МАНАСТИРЪТ ВЕЛЮСА: ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТУРА И ИЗКУСТВО

Архимандрит Павел Стефанов – НОВ ПОГЛЕД КЪМ УНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И РИМСКАТА ЦЪРКВА ПРЕЗ ХIII ВЕК

Аушра Каткуте – БИБЛИОТЕКА БОЛГАРСКОГО ЦАРЯ СИМЕОНА ВЕЛИКОГО В ВИЛЬНЮСЕ