IN HONOREM – 1 – Τριανταφυλλο

Юбилеен сборник в чест на 60годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов

 

Христо Трендафилов – КРЪЖОЦИТЕ: ТОКАТА И ФУГА В ШУ МИНОР
БИБЛИОГРАФИЯ на проф. д.ф.н. Христо Петров Трендафилов

I. ТЕОРИЯ, БИБЛЕИСТИКА, ПРЕВОДИ

Борис Успенский (Москва) – ИМЯ И ТИТУЛ
Boris Uspensky – NAME AND TITLE

Florentina Badalanov Geller (Berlin/London) – “THESE BLASPHEMOUS RUSTIC SCRIPTURES” (Indigenous Apocryphal Heritage of Slavia Orthodoxa)
Флорентина Бадаланова-Гелер – ПИСАНИЯ СЕЛСКИ ИЗМАМНИ: ИЛИ ЗА САМОРАСЛEЦИТЕ В АПОКРИФНАТА КНИЖНИНА НА SLAVIA ORTHODOXA

Милена Кирова (София) – ВЕЛИКАНЪТ И МОМЧЕТО
Milena Kirova – THE GIANT AND THE BOY

Анисава Милтенова (София) – МАРГИНАЛНОСТ, ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ, ПАРАТЕКСТУАЛНОСТ В БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА КНИЖНИНА
Anissava Miltenova – MARGINALITY, INTERTEXUALITY, PARATEXTUALITY IN MEDIEVAL BULGARIAN LITERATURE

Татяна Славова (София) – ТРЕТА КНИГА ЦАРСТВА В СЪСТАВА НА АРХИВНИЯ ХРОНОГРАФ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАБЛЮДЕНИЯ)
Tatyana Slavova – THE FIRST BOOK OF KINGS AS PART OF THE ARCHIVAL CHRONOGRAPH (PRELIMINARY OBSERVATIONS)

Грета Стоянова (Шумен) – КНИГА ИЗХОД ОТ ЦАРСИМЕОНОВИЯ (ГРИГОРИЕВ) ИСТОРИЧЕСКИ СБОРНИК (ТЕКСТОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПО АРХИВСКИ ПРЕПИС ОТ ХV ВЕК)
Greta Stoyanova – BOOK EXODUS FROM TSAR SIMON’S (GRIGORIEV) HISTORICAL COLLECTION (TEXTOLOGICAL CHARACTERISTICS FROM A COPY FROM 15th c.)

Таня Лалева (Мадрид) – ПРЕВОДЪТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЛИТЕРАТУРИ. БЪЛГАРО-ИСПАНСКИ УСПОРЕДИЦИ
Tanya Laleva – TRANSLATION IN THE CONSTRUCTION OF NATIONAL LITERAUTRES BULGARIAN-SPANISH PARALLELS

II. КИРИЛО-МЕТОДИЕВИСТИКА

Владимир Вавжинек (Прага) – БОРЬБА О СЛАВЯНСКОЙ ЛИТУРГИИ ВО ВЕЛИКОЙ МОРАВИИ И СОБТИЯ В БОЛГАРИИ
Vladimir Vavrzhinek – THE FIGHT FOR SLAVIC LITURGY IN GREAT MORAVIA AND THE EVENTS IN BULGARIA

Веселина Вачкова (София) – ПАМЕТ, ЗАБРАВА И „ПРИПОМНЯНЕ” В АПОСТОЛИЧЕСКИТЕ ПИСМА ЗА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Vesselina Vachkova – MEMORY, OBLIVION AND ‘REMEMBERING’ IN THE APOSTOLIC LETTERS CONCERNING STS CYRIL AND METHODIUS

Пеньо Пенев (Пловдив) – ТЕКСТОВАТА ИЗПИСКА ОТ АПОСТОЛА В КИЕВСКИТЕ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ – ТЕКСТОВИ И ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ
Penyo Penev – TEXT NOTE BY THE APOSTLES IN THE KIEV GLAGOLITIC SHEETS – TEXTS AND LANGUAGE PROBLEMS

Трендафил Кръстанов (София) – СЛАВЯНСКИЯТ ПАЛИМПСЕСТ В COD. VAT.GR. 2502. ПАРАДОКСИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА МИСИЯ, ИТАЛО-БЪЛГАРСКА СЛЕДА И АКСИОМА ЗА ЕЗИКА
Trendafil Krastanov – SLAVONIC PALIMPSEST IN COD. VAT . GR. 2502. PARADOXES OF THE CYRILLO-METHODIAN MISSION, ITALO-BULGARIAN CONNECTION AND AXIOM OF THE LANGUAGE

Ценка Досева (София) – ИЗ ЛЕКСИКАТА НА РАННАТА СЛАВЯНСКА ХИМНОГРАФИЯ (имена за лица с корен -бор-, -бран-)
Tsenka Doseva – THE VOCABULARY OF EARLY SLAVONIC HYMNOGRAPHY (names with the meaning of „person” with root -бор-, -бран)

Иван Йорданов (Шумен) – ПЕЧАТ НА ЙОАН, АРХИЕПИСКОП НА БЪЛГАРИЯ (последна четвърт на ІХ в. !?)
Ivan Jordanov – A SEAL OF JOHN ARCHBISHOP OF BULGARIA (LAST QUARTER OF THE IXTH C. !?)

Веселин Панайотов (Шумен) – НЕПОЗНАТ СЛАВЯНСКИ ХИМНОГРАФ
Veselin Panayotov – UNKNOWN SLAVIC HYMNOGRAPH

III. ПИСМЕНИ ПАМЕТНИЦИ И ЛИЧНОСТИ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Уилям Федер (САЩ) – ШЕСТ ЦИТАТA ОТ ЛЕСТВИЦАТА
William Veder – SIX QUOTATIONS FROM THE SCALA PARADISI

Татяна Илиева (София) – СПЕЦИФИКА НА БОГОСЛОВСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА СИСТЕМА В СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК (наблюдения върху Йоан-Екзарховия превод на Богословието)
Tatyana Ilieva – SPECIFIC FEATURES OF THE SYSTEM OF THEOLOGICAL TERMINOLOGY IN OLD BULGARIAN (OBSERVATIONS ON JOHN EXARCH’S TRANSLATION OF DE FIDE ORTHODOXA

Николай Николов (Шумен) – ГРЪЦКАТА ЛЕКСИКА В ПЪЛНИЯ СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, Син. 478)
Nikolay Nikolov – GREEK LEXIS TO THE FULL OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE CATECHISM OF SAINTS CYRIL OF JERUSALEM (GIM, Syn. 478)

Ростислав Станков (София) – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: ОБРАЗЬНHКЪ, ОБРАЗЬНHЦА
Rostislav Stankov – OUT OF OBSERVATIONS ON VOCABULARY OF THE OLD BULGARIAN TRANSLATION OF THE GEORGE HAMARTOLOS’ CHRONICON: ОБРАЗЬНHКЪ, ОБРАЗЬНHЦА

Димитър Кенанов (Велико Търново) – ЗЛАТОУСТОВАТА БЕСЕДА ЗА ЖЕНАТА ОТ ХАНАНЕЯ В СИМЕОНОВИЯ „ЗЛАТОСТРУЙ”
Dimitar Kenanov – SWEET-TONGUED TALK FOR THE WOMAN OF CHANANAEAE IN SIMEON’S “ZLATOSTRUJ”

Павел Георгиев (Шумен) – НОВ ПРОЧИТ НА ГОЛЕМИЯ НАДПИС ОТ КРЕПЧА
Pavel Georgiev – NEW READING OF THE LARGE INSCRIPTION FROM KREPCHA

Юлиян Великов (Велико Търново) – ИКОНОПОЧИТАНИЕТО И ИКОНООТРИЦАНИЕТО В „БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ“ НА КОЗМА ПРЕЗВИТЕР
Yuliyan Velikov – IMAGE VENERATION AND ICONOCLASM IN “SERMON AGAINST THE BOGOMILS” BY KOZMA PRESBYTER

Тотю Тотев (Шумен) – ДВА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЕТЮДА
Totyu Totev – TWO ARCHAEOLOGICAL NOTES

Николай Проданов (Велико Търново) – КЪМ ВЪПРОСА ЗА РЕАЛНОТО АВТОРСТВО НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ СБОРНИК ЕСТЕСТВОЗНАНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
Nikolaj Prodanov – ON THE PROBLEM OF COATHORSHIP OF THE READER “NATURAL SCIENCE IN MEDIEVAL BULGARIA”

Пламен Павлов (Велико Търново) – БЕЛЕЖКИ ЗА ЛИЧНОСТТА И ВРЕМЕТО НА ЦАР РОМАН СИМЕОН (978-991)
Plamen Pavlov – NOTES ON THE PERSONALITY AND THE TIME OF TZAR ROMAN SIMEON (978-991 A.D.)

Антоанета Буюклиева (Бургас) – БЪЛГАРСКИЯТ “ЗЛАТЕН ВЕК” В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРЕСЛАВСКАТА КНИЖОВНА ШКОЛА (обща характеристика)
Antoaneta Buyuklieva – THE BULGARIAN GOLDOEN AGE IN THE WORKS OF PRESLAV

IV. БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ В БАЛКАНСКИ КОНТЕКСТ XII-XV ВЕК

Цветелин Степанов (София) – „ЦАР СЛАВ” И ЛЕГИТИМАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО В „СКАЗАНИЕ НА ПРОРОК ИСАЙЯ”
Tsvetelin Stepanov – ‘TZAR SLAV’ AND THE LEGITIMIZATION OF THE BULGARIAN TZARDOM IN “SKAZANIE OF THE PROPHET ISAIAH”

Александър Наумов (Краков и Венеция) – СЛУЖБАТА НА ПРЕПОДОБНАТА ФИЛОТЕЯ ТЕМНИШКА КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРАВОСЛАВНАТА ДУХОВНОСТ ПРЕЗ ХІІІ ВЕК
Alexander Naumov – THE SERVICE OF FILOTEYA TEMNISHKA AS A REFLECTION OF ORTHODOX SPIRITUALITY DURING THE XIII CENTURY

Страшимир Цанов (Шумен) – СВИНЕПАСЪТ ЦАР ИВАЙЛО – ИДЕНТИЧНОСТ НА ХАРИЗМАТА И ИСТОРИЧЕСКАТА СЪДБА
Strashimir Tzanov – THE SWINEHERD IVAYLO – AN IDENTITY OF CHARISMA AND HISTORIC DESTINY

Анна-Мария Тотоманова (София) – ЧИНЪТ ЗА ОМОВЕНИЕ НА НОЗЕТЕ НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК В РЪКОПИС №389 ОТ НБКМ
Anna-Mariya Totomanova – THE ARTICLE EXPLORES THE RITUALS OF HOLLY THURSDAY AS PRESENTED IN THE SERVICE IN MSS PALAUZOV 289 OF THE BULGARIAN NATIONAL LIBRARY

Георги Петков (Пловдив) – БЕЛЕЖКИ ЗА ЕДИН СРЪБСКИ РЪКОПИС ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІV ВЕК
Georgy Petkov – NOTES ON A SERBIAN MANUSCRIPT FROM THE SECOND HALF OF XIV CENTURY

Елена Томова (София) – ИЗ МАНАСТИРСКИТЕ СБИРКИ В РУМЪНИЯ. Нов проложен разказ за св. Иларион Мъгленски от XV в.
Elena Tomova – FROM THE MANUSCRIPT COLLECTIONS OF THE MONASTERIES IN ROMANIA (New 15th-century Story about the Translation of St Hilarion of Muglen’s Relics from the Prolog)

Невена Гавазова (Велико Търново) – ЗА ЖИТИЯТА НА СВЕТИИТЕ И ТЕХНИЯ АГИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ
Nevena Gavazova – ABOUT THE SAINT’S LIVES AND THEIR AGIOLOGICAL ANALYSIS

V. РУСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Виктор Бычков (Москва) – СОФИЙНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Victor Bichkov – SOPHIOLOGY AS ONE OF THE PRINCIPLES IN OLD RUSSIAN LITERATURE

Илиана Чекова (София) – ЛЕТОПИСНИТЕ ПОХВАЛИ ЗА КНЯЗ ВЛАДИМИР И ЗА КНЯЗ ЯРОСЛАВ В “ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ” – ПОЕТИКА И ТЕКСТОЛОГИЧНИ ДОГАДКИ
Iliana Chekova – THE PRAISES FOR PRINCE VLADIMIR AND PRINCE YAROSLAV IN THE RUSSIAN PRIMARY CHRONICLE: POETICS AND TEXTOLOGICAL ASSUMPTIONS

Лила Мончева (Шумен) – СТАРОРУСКОТО ПИСМО В АНТИЛАТИНСКАТА ПОЛЕМИКА (XI-XII в.)
Lila Moncheva – OLD RUSSIAN LETTER IN THE ANTI-LATIN РOLEMIC (XI-XII CENTERY)

Ангел Николов (София) – НЕИЗВЕСТЕН ПАМФЛЕТ СРЕЩУ ПАПСТВОТО И БРЕСТКАТА УНИЯ ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА ХИЛЕНДАРСКИЯ МАНАСТИР
Angel Nikolov – AN UNKNOWN PAMPHLET AGAINST THE PAPACY AND THE UNION OF BREST FROM THE LIBRARY OF THE HILANDAR MONASTERY

Десислава Иванова (Шумен) – ПАРАТЕКСТОВИ АСПЕКТИ В ИЗДАНИЯТА НА Д-Р ФРАНЦИСК СКОРИНА
Dessislava Ivanova – PARATEXTUAL ASPECTS IN THE DR. FRANCYSK SKARYNA’S BOOKS

Дарина Григорова (София) – НИКОЛАЙ ТРУБЕЦКОЙ ЗА ХЪРБЪРТ УЕЛС, БОЛШЕВИКИТЕ И РУСКИЯ ВЪПРОС
Darina Grigorova – NIKOLAI TRUBETZKOY ON HERBERT WELLS, THE BOLSHEVIKS AND THE RUSSIAN ISSUE

Станислав Савицкий (Санкт Петербург) – О ГАЛЛОМАНИИ АРЕФЬЕВСКОГО КРУГА
Stanislav Savitski – ON THE GALLOPHILE OF THE ARETIEV’S CIRCLE

VI. ОТ СТАРА КЪМ НОВА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Спартак Паскалевски (София и Хайделберг) – ЕЛ ГРЕКО КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМ
Spartak Paskalevski – EL GRECO ALS FORSCHUNGSPROBLEM

Сава Сивриев (Шумен) – ПРЕДАНИЕТО КАТО ИСТОРИЯ ИЛИ РАЗИГРАВАНЕТО НА ИСТОРИЯТА КАТО ТЕКСТ (Опит върху знаците от историята)
Sava Sivriev – LEGEND AS HISTORY, OR ENACTING HISTORY AS A TEXT (An attempt on the sings of History)

Венелин Грудков (Велико Търново) – ПОЕЗИЯТА НА АНТИХРИСТА – „ОТ ВСЕВИЖДАЩИТЕ ОЧИ НА ДЕТСКАТА ДУША” ДО „СКВЕРНАТА МЪДРОСТ”
Venelin Grudkov – THE POETRY OF THE ANTICHRIST – „FROM THE ALL-SEEING EYES OF THE CHILD’S SOUL” TO „THE VEILED PRUDENCE”

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА