доц. д-р Цветанка Янакиева

Родена на 12.10.1949 г. в с. Ценово, Русенски окръг. Завършила е специалност Руска филология в Софийскияуниверситет ” Св. Кл. Охридски” през 1971 г. От 12.07.1972 г. работи в ШУ в катедрата по Чужди езици, а от 1973 г. – в катедрата по Руски език. През 1977 г. защитава дисертация по История на руския език пред Специализирания съвет по славянско езикознание на Московския университет “М.В. Ломоносов” и получава научна степен “доктор по филология ” (кандидат на филологическите науки). През 1996 г. получава званието “доцент”. Специализарала е в областта на лингвистичната палеославистика в Mосковския университет “M. В. Ломоносов”, Русия и Дебреценския университет “Л. Кошут”, Унгария. Член е на Съюза на учените в България, на дружеството на русистите в България и на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ). Научно-изследователските й интереси са в областта на лингвистичната палеославистика.

Дисертация

  • Система спрягаемых глагольных форм в языке деловой и бытовой письменности древнеруского Северо-запада ХI – ХIII вв. (в аспекте категории времени): Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Mосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Москва, 1977, 28 с.

Учебни пособия

  • Русизмы в церковнославянской письменности ХI – ХII вв. : – Хрестоматия по истории русского литературного языка. София, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1991, с.201 – 210.

Студии и статии