Доц. д-р Стефан Минков

Дисертации

 • Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920). Автореферат на дисертация. София 2006, 27 с.

Монографии

 • Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”: Шумен 2013, 372 с.

Учебници и учебни помагала

 • Документи по история на Новото време. Изд. „Антос”: Шумен 1998, 191 с. (в съавт. с Р. Мишев)
 • Военна история и археология. – В: Методическо ръководство. І част. Класическа археология, Тракийска археология, Археология, Средновековна българска история, Военна история и археология, Нова българска история. Отг. Редактори: Ж. Жеков, Б. Стоянов, Т. Димитрова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 113-141 (в съавт. с Д. Руменов). ISBN 978-954-577-934-3

Студии и статии

 • Максим Райкович и неговото дело (до 1847 г.) в българската историография. – В: Максим Райкович – традиции и съвременност. Сборник материали от научна конференция. Дряново 1999, 143-155
 • За един превод на Алексис дьо Токвил, публикуван в българския възрожденски печат. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 4-5. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2001, 163-166
 • Манипулативни техники в програмните документи на Хитлер и Мусолини. – В: Текстът като манипулация. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2002, 141-149
 • Дислокация, предислокация и численост на съглашенските войски в България (1918-1920). – В: Историческата, юридическата и икономическата политика в ползана България. Т. I. Секция „История”. Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г. Университетско издателство „Стопанство”: София 2004, 115-122
 • По въпроса за статута на съглашенските войски в България. – В: Понятия, времена, ценности в историческото познание. Сборник доклади. Варна 2004, 258-263
 • Съглашенските войски в Югозападна България (края на 1918-1919 г.) – Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т. XI. Фабер: В. Търново 2005, 143-152
 • Някои аспекти на тиловото осигуряване на съглашенските войски в България (края на 1918-началото на 1920 г.) – Историкии. 1. Юбилеен сборник: Десет години специалност История в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2006, 161-176
 • Българското стопанство в условията на съглашенската окупация след Първата световна война. – В: Епископ-Константинови четения. „Власт и социум“. Том 10. Част II. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 22-36
 • Някои аспекти на гръцката политика спрямо България след Първата световна война (края на 1918-1920). – Историкии. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 280-296
 • Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919). – Историкии. 2. Научни изследвания в чест на доцент д-р Стоян Танев. Послучай неговата 70 годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 369-388
 • Размисли върху интерпретацията на Първата световна война като преход към съвременната епоха. – В: Съвременната история: времена, реалности, промени. Том 5. Фабер: 2008, 20-24
 • Съглашенските окупационни войски в България след Първата световна война (1918-1920), БКП и стачното движение в страната. – Епохи, 2008, № 3-4, 111-125
 • „Руският въпрос” в отношенията между България и Антантата след края на Първата световна война (1919-1920 г.). – Любословие, № 10/2009, 104-113
 • Съдбата на Струмишкия край непосредствено след Първата световна война (края на 1918-1919). – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“: В. Търново 2009, 401-415
 • Der Status der Nord-Dobrudscha im Kontext des deutsch-bulgarischen Verhaeltnisses im Ersten Weltkrieg – In: Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung. Berlin-Brandenburg, 2011, 241-255
 • Българите и съглашенските войници след Първата световна война (1918-1920 г.): ежедневни контакти, взаимни впечатления и влияния. – Историкии. 4. Шумен, 2011, 396-415
 • Към началната история на военноисторическия отдел при Щаба на армията (по сведения на Константин Соларов). – Историкии. 5. Шумен, 2012, 223-237
 • Непубликуван документ за структурата и дейността на военноисторическия отдел при българската армия. – В: Сборник научни трудове от националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2012, 640-649.
 • Осигуряването на храни за съглашенските войски на Солунския фронт през Първата световна война. – Любословие, №12/2012, 22-27
 • Героите и антигероите в историята. – Любословие №13/2013, 9-22
 • Инцидентът от 9 февруари 1918 г. в Кюстенджа. Бележки върху българо-германските отношения в Северна Добруджа през Първата световна война. – Историкии. Том. 6. Шумен, 2013, 191-203.
 • Статутът на Северна Добруджа и българо-германските отношения в годините на Първата световна война. – Журнал за исторически и археологически изследвания, брой 2, 2013, 118-134.
 • Щрихи към проблема за разоръжаването и демобилизацията на българската армия непосредствено след края на Първата световна война. – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности (Юбилейно издание). т. 9. Варна, 2013, 117-143

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

 • Дарин Канавров „Морският бой при Балчик. Декември 1916 г. Неизвестното събитие в историята на българския военноморски флот”. Военно издателство: 2009, 342 с. – Историкии, 5 Шумен, 338-342.
 • Научен сборник „Оттука започва България”. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 година. Отговорен редактор Иван Йорданов. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, 787 с. – Историкии, 5, Шумен, 323-328.
 • Сборник, посветен на уважаван учен и любим учител. Историкии. Т. 4. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. – Любословие №13/2013, 270-273