доц. д-р Константин Константинов

Дисертации

 • Битова култура в Плиска VIII-XI век

Монографии

 • Външният град на Плиска през следстоличния период (893-971 г.) Шумен, 2015, 172 с. с ил.

Учебни помагала

 • История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (курс-лекции). Шумен, 2013 http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=522; ISBN: 978-954-577-772-1
 • ЮНЕСКО и опазване на наследството на България (курс-лекции). Шумен, 2013 http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=522; ISBN: 978-954-577-771-4
 • Археология. – В: Методическо ръководство. Част I. Шумен, 2014, 55-75 http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf; ISBN 978-954-577-934-3 (съавт. Ст. Витлянов)

Статии

 • Археологически аспект на “битовата култура”. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2003, 404-409
 • Керамичните съдове в бита на Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 9. Шумен, 2004, 323-334
 • Прибори за хранене от Велики Преслав. – В: Преслав. Т. 6. С., 2004, 273-280
 • Храните с растителен произход на плисковската трапеза. – В: Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”). Т. 7. Шумен, 2004, 16-24
 • Към въпроса за домашните производства в Плиска (IX-X в.) – В: Известия на Регионален исторически музей-Русе, IX, Русе, 2005, 89-99
 • Битовата култура и “преславската цивилизация”. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, 388-394
 • Прибори за хранене и приготвяне на храна от Плиска. – В: Историкии, Т. 1. Шумен, 2006, 275-283
 • Фрагмент от рисувана керамична икона с надпис от Преслав. – В: Проф. дин. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав, С., 2006, 99-102, (съавт. Ст. Бонев)
 • Pliska anyagi kulturaja a VIII–XI. szazadban. – In: Kozepkortorteneti tanulmanyok 5. Az V. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. junius 8-9.) eloadasai. Editors:Revesz, Eva – Halmagyi, Miklos. Szeged, 2007, 65-69
 • The lighting as an element of the mode of living in medieval Pliska. – In: Studia Hungaro – Bulgarica, I, Szeged-Sumen, 2007, 33-38
 • Битови предмети от Шуменска крепост във фонда на Регионален исторически музей-Шумен. – В: Известия на Регионален исторически музей-Велико Търново, XXII, Велико Търново, 2007, 119-123
 • За игрите на населението в Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 10. Ч. II, Шумен, 2007, 82-91
 • Интериорът на масовите жилища в Плиска. – В: Интериорът във фоклора, литературата, изкуството/културата, Шумен, 2007, 265-272
 • Към въпроса за сигурността в Плиска през VIII-XI век. – В: Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина,Шумен, 2007, 670-679
 • Понятията „бит” и „битова култура” в западноевропейските и българските научни среди. – В: Историкии, Т. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина, Шумен, 2008, 74-81
 • Рисунки-графити от Плиска като източник за бита на средновековното българско население. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, 385-393
 • За някои особености във вътрешното устройство на масовите жилища в Плиска. – В: Приноси към българската археология, V, 2009, 142-147
 • Каменният път към Голямата базилика в Плиска. (Историко-химически анализ). – В: Пътуванията в средновековна България. С., 2009, 120-129. (съавт. М. Бонева)
 • Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. – В: EURICA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. С., 2009, 375-381 (съавт. Ст. Витлянов)
 • Към въпроса за ролята и функцията на архитектурните комплекси в северния сектор на външния град на Плиска. – В: Акы бъчела любодяльна. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен, 2010, 226-240
 • Към въпроса за въоръжението в Първото българско царство. – В: Историкии. Т. 4. Научни изследвания в чест на проф. дин Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 293-298
 • Типология и разпространение на цилиндричните маслобойки от средновековна България. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм \”Пътуване към България\” – Шумен, 14-16.05.2010, Шумен, 2011, 407-413
 • Археологически материали от теренен обход в землището на село Овчарово, Шуменско през 2009 година. – В: Историкии, Т. 5, Шумен, 2012, 101-110.
 • За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, 295-305.
 • Комплект занаятчийски инструменти от старобългарското селище при с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: Преслав. Т. 7. Велико Търново, 2013, 191-198.
 • Село Хърсово на археологическата карта на Шуменския регион. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм “Пътуване към България”, Шумен, 17-19.05.2012 г. Шумен, 2014, 597-607.
 • Устройство и предназначение на кръглите глинени съоръжения от Средновековна България. – В: Есенни четения „Сборяново – от находката до витрината“. T. 10. Велико Търново, 2014, 88-98.
 • Археологическа карта на община Каспичан. Възможности и перспективи за развитие на културен туризъм. – В: Град на хилядолетия. Сборник доклади от научна конференция “Обществено-икономическо значение на обособилият се административен център Каспичан в контекста на богатото културно-историческо наследство на региона”, Каспичан, 19 септември 2014 г., Велико Търново, 2015, 50-57.
 • За архитектурните комплекси в Плиска и Херсонес през Х век. – В: Известия на Националния Археологически институт, XLIII, (IN HONOREM PROFESSORIS STANISLAV STANILOV. AD MULTOS ANOS). София, 2016, 236-243.
 • За архитектурния облик на Голямата базилика в Плиска в периода 893-971 г. – В: IN HONOREM. Т. 3. QUADRIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината от рождението на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, 566-575.
 • Взаимодействието община – музей – университет при опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на Шуменския регион. – В: Музеи и общини, Т. 1. Велико Търново, 2017, 97-106.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

 • Библиографски преглед на „Епископ-Константинови четения” (т. I-X). – В: Епископ-Константинови четения. Т. 12, Шумен, 2009, 302-327
 • Рец.: Историкии. Том 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. – Любословие, 11, 2011, 149-152.
 • Жизнен път и научно поприще между Плиска и Велики Преслав. – В: Библиография на доц. д-р Стоян Витлянов. Шумен, 2012, 4-13.
 • Списание, издадено с голям ентусиазъм. Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 1. – Любословие, 13, 2013, 274-276.
 • In memoriam: Проф. д.и.н. Тотю Тотев (1930-2015). – Наука, кн. 1, 2016, том XXVI, с. 75.

Други публикации