доц. д-р Десислава Иванова

Родена на 14.06.1975 г. в гр. Бургас. През 1998 г. завършва специалност Българска филология в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. В периода 1999-2003 г. е докторант по стара българска литература към Научен център “Преславска книжовна школа” в същия университет. През 2003 г. защитава дисертация пред Специализирания научен съвет по литературознание към ВАК за присъждане на научната и образователна степен “доктор по филология”.

От 01. 12. 2003 г. след конкурс е назначена за редовен асистент в Катедрата по журналистика и масови комуникации към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Чете лекции по дисциплините. Води семинарни упражнения по Печат и книга, Методи за изследване на комуникациите, Радио и телевизия, Българска журналистика и книгоиздаване и Стара българска литература. Научните й интереси са в областта на медиевистиката, първопечатните издания и историята на българската журналистика.

Дисертации

  • Славянски маргинални текстове. Автореферат на дисертация. Шумен, 2003, 37 с.

Монографии

Учебници

  • Старобългарска книжнина. Литературни анализи. 9 клас. – София, 2002 (в съавт. с Г. Стоянова и В. Панайотов)

Учебни помагала

  • История на книгата (електронно помагало). ISBN: 978-954-577-727-1; http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=273; 2013.
  • Поява и развитие на печатната периодика (електронно помагало). ISBN: 978-954-577-743-1; http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=273; 2013
  • Методи за изследване на комуникацията: Основни понятия и практикум (електронно помагало). ISBN 978-954-577-820-9; http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=98; 2013; в съавт. с Е. Добрева

Студии

  • Социални факти и медиирани класации на водещи събития. – В: Проданов Ю. Социален факт и медийна реалност. Шумен: Фабер, 2014 (в съавт. с И. Начева и Е. Добрева)

Статии