гл. ас. д-р Николай Николов

Роден на 7 октомври 1963 г. в гр. Шумен. През 1989 г. завършва висше образование в ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност Българска филология. Отличен с награда на името на доц. Аксела Лазарова. От 1991 г. е на работа в Шуменския университет. През 2004 г. защитава дисертация на тема ”Глаголната система в най-ранния пълен старобългарски препис на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски” пред Специализирания научен съвет по български език към ВАК за присъждане на научната и образователна степен “доктор по филология”.

Дисертации

  • Глаголната система в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478): [Дисертация]. – София, 2004, 700 стр. (Машинопис)

Учебници

  • Практически български език за чужденци. Част първа. Унив. изд. ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, 115 стр. В съавт. с М. Стефанова и Н. Николова. ISBN 978-954-577-708-0.

Студии и статии