гл. ас. д-р Анета Маринова

През 1998 г. завършва ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност Българска филология. От 1998 г.  до 2000 г. е хоноруван асистент по старобългарски език във Великотърновския университет. На работа в Шуменския университет постъпва през януари 2000 година. От  2003 г. е старши асистент, а от  2006 г. – главен асистент. Води семинарни занятия по история на българския език и старогръцки език. Научните й интереси са в областта на старобългаристиката и историята на българския език.

Дисертация

  • Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2011, 215 с.
  • Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2011, 44 с.

Монографии, учебници, справочници

  • Христоматия по история на българския език. Текстове (­ІХ-ХVІІІ век). Учебен речник. Шумен, 2003, 224 с. (в съавт. с М. Тихова).
  • Старобългарски извори и речник. В. Търново, 2009, 206 с., (в съавт. с В. Йорданова).
  • Старогръцки език. Шумен, 2013, 195 с. (в съавт. с Е. Иванова)

Студии и статии